BUĎTE PŘIPRAVENI

V evangelii podle Matouše 24, Ježíš v podobenství učil o tom, jak máme být připraveni k Jeho návratu: "Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.

Když si však špatný služebník řekne: "Můj pán nejde", a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úďel mezi pokrytci, tam bude pláč a skřípění zubů.“ (Matouš 24:44-51)

Všimněte si, že Ježíš zde hovoří o služebníku, což znamená věřící. Jeden je nazýván služebníkem věrným a druhý špatným. Co v Božích očích dělá špatného služebníka? Podle Ježíše, je to něco, "co si řekne ve svém srdci" (24:48). Tento služebník neříká své mysli a nekáže, ale myslí si to. Prodal své srdce démonické lži, "můj pán nejde". Všimněte si, že neříká: "pán nepřijde", ale "on má zpoždění". Jinými slovy: "Ježíš nepřijde náhle nebo nečekaně. Nevrátí se v době mé generace.“

Tento "zlý služebník" je jasně typ věřícího, možná dokonce věřícího ve službě. Byl mu dán příkaz aby "sledoval" a "byl připraven". "Neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete" (Matouš 24:44). Přesto tento muž snadno přijímá satanovy lži.

Ježíš nám ukazuje ovoce tohoto druhu myšlení. Jestliže služebník je přesvědčen, že Pán má zpoždění, pak necítí potřebu pro čestný život. Není nucen uzavřít mír se svým kolegou. Nevidí, že je třeba zachovat jednotu ve svém domě, v práci, v kostele, ve sboru. Může bít své spoluslužebníky, obviňovat je, cítit k nim zášť a zničit jejich pověst. Petr říká, že tento služebník se nechá řídit svými vášněmi. Chce žít dvojím životem, žít ve zlu, zatímco věří, že je v bezpečí před spravedlivým soudem.