POKOJ A DUCH SVATÝ

Komu daruje Ježíš svůj klid? Můžete si pomyslet "Já nejsem hoden žít v pokoji Krista. Mám příliš mnoho zápasů v mém životě. Moje víra je příliš slabá".

Budete silnější, pokud si uvědomíte, komu prvnímu dal Ježíš svůj pokoj. Žádný z nich toho nebyl hoden a žádný z nich na to neměl právo.

Přemýšlejte o Petru. Ježíš daroval svůj pokoj jemu, ministru evangelia, který brzy může být proklet. Petr byl horlivý ve své lásce ke Kristu, přestože ho později zapřel.

Pak tam byl Jakub a jeho bratr Jan, muži se soutěživým duchem, kteří chtěli být vždy uznáváni. Žádali sedět po Ježíšově pravici a levici až On bude stoupat k trůnu své slávy.

Ostatní učedníci nebyli o moc spravedlivější. Měli zlost na Jakuba a Jana, že je chtěli předejít.

Byl tam také Tomáš, muž Boží, který byl v pochybnostech. Ježíš byl překvapen a zneklidněn, když viděl, že všichni učedníci jsou malověrní. V Jeho nejtěžší hodině ho opustili a uprchli. Dokonce i po vzkříšení, kdy uslyšeli slova "Ježíš vstal z mrtvých", měli učedníci pochybnosti.

A dokonce ještě více. Tito muži byli také zmatení. Oni nerozuměli cestám Páně. Jeho podobenství, po ukřižování, ztratila smysl pro jednotu a rozptýlila se po všech směrech.

Máme před sebou obraz mužů, kteří byli plni strachu, nevíry, rozpolcenosti, smutku, zmatenosti, konkurenceschopnosti, hrdosti. Ano, to byli ti samí neklidní služebníci, kterým Ježíš řekl,"Já vám dám Svůj pokoj".

Je srozumitelné, že učedníci nebyli vybráni, protože byli dobří a spavedliví. Ani proto, že měli talent a schopnosti. Byli to rybáři a nádeníci, tiší a pokorní. Kristus povolal a vybral učedníky, protože uviděl něco v jejich srdcích. Uviděl, že každý z nich se oddá Duchu svatému.

Vše co učedníci měli, byl slib od Krista o předání Jeho pokoje. Plnost tohoto pokoje jim byla dána o Letnicích, když Duch svatý přijde a bydlí v nich. Dostáváme pokoj Krista od Ducha svatého. Tento pokoj k nám přichází, když nám Duch odhalí Krista. Čím více si přejeme Krista, tím více nám Ho Duch ukáže - a tím více budeme mít skutečný Kristův pokoj.