úterý 26. července 2016

KNIHA ŽIVOTA

Jan píše o Soudném dni:

A viděl jsem veliký bělostný trůn … Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách“(Zjevení 20:11-12).MNOHO KNIH

Povšimni si, že Jan hovoří o mnoha knihách. První kniha zaznamenává život každého jednotlivého hříšníka stojícího před Soudcem. Každá nevěřící osoba má v nebi záznam v knize skutků, kde je na každé stránce zapsáno, jak žije.

Umíš si představit, jaké to bude pro viníka, až se v onen den postaví před Pána? Každá myšlenka, každé slovo i každý čin v jeho životě budou odhaleny a bude ukázáno, jak byly zlé.NOVÉ JMÉNO

Pro spravedlivé bude pouze Kniha života a až bude otevřena, neuslyšíme jediné slovo, jediný záznam, o hříchu či selhání kohokoli z Božího lidu. Proč? Protože všechny naše hříchy jsou přikryty Ježíšovou krví. V této knize se objeví pouze naše jména; ve skutečnosti bude obsahovat naše nová nebeská jména, která nám zjeví samotný Bůh.

Jak se zapisují naše jména do Knihy života? Ve chvíli, kdy uvěříme celou svou bytostí, že Ježíš Kristus za nás prolil svou krev, jsou naše jména zapsána. Děje se tak, když si nárokujeme Jeho vítězství na kříži a rozhodujeme se Jej hledat celým svým srdcem, myslí, duší a silou.

pondělí 25. července 2016

MUSÍME JÍT ZA NÍM - Gary Wilkerson

Tu přišel jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám“ (Marek 5:22).

A my musíme udělat totéž. Ježíš sice přebývá v našich, křesťanských, srdcích, ale i tak musíme za Ním přijít po kolenou a natáhnout k Němu ruku, aby nám pomohl v naší beznaději.

Jestliže neznáš Ježíše, mohu tě ubezpečit, že tě miloval, i když jsi Ho odmítal a žil jsi sobecký život. Zemřel za tvé hříchy a třetího dne opět vstal; Bible tvrdí, že je to pravda, a více než pět set svědků vzkříšeného Ježíše vidělo.

To je důkazem, že Ježíš třetího dne vstal z mrtvých a nyní je živý navěky věků. Přijmeš-li Jej do svého srdce, všechny tvé hříchy mohou být odpuštěny a ty můžeš začít nový život. Bible říká, že staré věci pominuly a jsou tu nové (viz 2. Korintským 5:17).

Nyní můžeš přiběhnout ze svého místa a padnout Mu k nohám stejně jako Jairos. Třeba jsi se zasekl v náboženském koloběhu – jenom chodíš do církve a uvnitř jsi prázdný – můžeš ale běžet k Ježíši se svou beznadějí a říci: „Ježíši, volám k Tobě, abys mi dal víru, která přichází ze slyšení Božího Slova.“

To je evangelium v kostce, a ty můžeš ještě dnes přijmou Ježíše za svého Pána a Spasitele!

sobota 23. července 2016

VÍRA, KTERÁ SE ROZDÁVÁ - Claude Houde

Abraham byl mužem, jehož život byl stravován vírou, která se rozdává. Věděl, že víra bez skutků je mrtvá (viz Jakub 2:17). Genesis 14:11-16 používá jednoduchá, ale jasná slova, aby zjevila rozsah a krásu jeho rozhodnutí, když se dověděl, že Lot a jeho rodina byli zajati a o všechno přišli. “Když to Abram uslyšel . . . shromáždil třistaosmnáct svých oddaných mužů a pronásledoval nepřátele. . . . donesl zpět všechen majetek, také svého bratra Lota s jeho majetkem přivedl zpět, také ženy a lid” (14:14-16).

Je důležité znovu přečíst každé slovo, aby bylo možné plně uchopit hloubku toho, co zde bylo řečeno. “Když to Abram uslyšel” nečekal, nehledal výmluvy, neodkládal to do dalšího dne. Neschovával se za nedostatek svých zdrojů ani za to, co neměl. Apoštol Pavel nás naléhavě prosí, abychom se rozhodli, když připomíná Korintským, že i když jsou záměry upřímné, neprojevují se tím, co nemáme, nebo doufáme, že jednou budeme mít, ale tím, co máme momentálně k dispozici. “Neboť je-li ochota dát přiměřená tomu, co člověk má, a ne tomu, co nemá, je vítaná” (viz 2. Korintským 8:12). Pomoz dnes někomu s tím, co máš. Víra, která se rozdává, jednoduše odmítá “Ne!”

Abram, vyzbrojený třistaosmnácti svými oddanými muži” — je zajímavé si zde uvědomit, že je zmíněno přesné číslo. Já hluboce věřím, že Bůh zná každého věřícího, který pomáhá těm, kteří trpí, ale také každého věřícího nebo církev, která si zvolí nic nečinit. V Písmu je několik specifických oddílů, kde to vypadá, že Bůh chce, abychom věděli s nekonečnou přesností, že s každým člověkem počítá. Například v Nehemjáši 3 vidíme pečlivé vyjmenovávání těch, kteří zázračně přestavují zdi, které byly strženy.

Drahý čtenáři, toto je víra, která se rozdává. Tento typ oběti otevírá nebe a vytváří to nadpřirozené. Čteme tato slova v příběhu Abrama jako prorocký slib pro všechny, kteří se obrátí k někomu, kdo je zraňován, držen v zajetí, nebo má potřebu: Po těchto událostech, “se stalo k Abramovi ve vidění Hospodinovo slovo: Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna!” (Genesis 15:1).


Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.

pátek 22. července 2016

UŽ NA NĚ NEVZPOMENE

Pro všechny křesťany, kteří se někdy snažili sami přemoci skutky svého těla nebo s nimi vlastními silami bojovali, mám dobrou zprávu. Týká se to i vás? Kolikrát jste se pokoušeli prokousat se ve svém křesťanském životě k vítězství? Kolik jste toho Bohu naslibovali a vzápětí sliby porušili? Kolikrát jste se Ho snažili potěšit tím, že jste bojovali se svým chtíčem a zlozvyky, jen abyste znovu zklamali?

Tady je ta dobrá zpráva, zapsaná v knize Micheáš: „[Hospodin] pošlape naše provinění“ (Micheáš 7, 19). V Božím slově máme řadu obrazů toho, jak Bůh vymaže naše hříchy z paměti: Zahladí je. Už na ně nevzpomene. Smete je do moře. Přemůže je, to znamená, že je dohoní a zmocní se jich. Izaiáš nám dokonce říká, že Bůh všechna naše přestoupení hází přes rameno: „za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy“ (Izaiáš 38, 17). To znamená, že Bůh už se nikdy na náš hřích nepodívá, ani ho nebude počítat.

Dovolte mi otázku: jestliže Bůh zapomíná na náš hřích, proč dopustíme, aby ďábel vždycky vykopal nějakou špínu a bahno z naší minulosti a mával nám tím před obličejem? Všechny naše hříchy jsou už přikryté Kristovou krví; všeobjímající, očišťující, odpouštějící mocí Ježíšovy krve. Přikrývá celé naše životy.

čtvrtek 21. července 2016

NAPLNĚNI V NĚM

Až přijde den Soudu, budou lidé rozděleni na dvě skupiny, stejně jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Tyto skupiny budou stát v ten den před Pánem zvlášť, jedna napravo a druhá nalevo: svatí a hříšní. A budou odhaleny všechny zlé činy těch hříšných.

Písmo říká, že všechny skutky zlých lidí budou vyneseny na světlo a odhaleny. Každá špatná myšlenka, každá tajná touha, každý chtíč, každá ohavná představa, každé zapření Krista, každé zaklení – to vše bude ukázáno a odsouzeno.

Na druhou stranu se však v Soudný den nebude mluvit o žádných špatných skutcích spravedlivých lidí. Místo toho vyjde na světlo každá dobrá věc z jejich životů – každá svatá myšlenka, každý dobročinný skutek, každá obětavá práce. Pán odhalí všechno dobré, co udělali. A to bude překrásná chvíle!

Pravdou je, že až budeme stát před Pánem při Posledním soudu, budeme v Něm naplněni. To znamená, že všechno, co jsme kdy udělali, včetně jakéhokoli hříchu, který jsme spáchali, bude již přikryto Ježíšovou krví a už nikdy to nebude zmíněno. Není žádného odsouzení pro spravedlivé – vůbec žádného. Ježíš nám praví: „Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života“ (Jan 5,24). Řecké slovo pro odsouzení je zde „soud“. Ježíš zde doslova říká: „Pokud ve Mě věříte, nepřijdete na soud. Místo toho přejdete ze smrti do života.“

středa 20. července 2016

PŘINÁŠÍM DOBROU ZPRÁVU

„Každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud“ (Židům 9:27). Jak dosvědčuje Písmo, naše životy zde na zemi jsou jako tráva (viz Žalm 102:11). Jeden den tady jsme, rosteme a prosperujeme, a další den se vytrácíme před očima. Jsme jako pára z našeho dechu, kterou vidíme za mlhy: v jednu chvíli jsme tady a v další odcházíme. A jsem přesvědčen, že právě ve chvíli, kdy se ocitneme na věčnosti, zjistíme, jak byly naše současné obavy a útrapy nicotné a kraťoučké. Také uvidíme, jak s námi byla po celou dobu Pánova přítomnost a jak nás střežila Jeho spasitelná a zachovávající moc.

Přináším vám dobrou zprávu – skvělou zprávu – která pomůže potřít všechny špatné zprávy, jež slyšíte. Věřím, že tato zpráva zachová vaše srdce a vašeho ducha pokojné, dokonce radostné, za všech okolností, které se budou dít na zemi. Toto je ta dobrá zpráva:

Jestliže jste učinili pokání ze všech hříchů, a to z jakýchkoli, a důvěřujete Ježíši – věříte v Jeho očisťující krev a denně se poddáváte Jeho vedení – budete stát před Jeho trůnem bez vady a beze strachu. Ve skutečnosti budete uznáni všemi přítomnými – každým člověkem, andělem, démonem v pekle – za vzácnou Kristovu Nevěstu.

Nebudete se muset zodpovídat ani z jediného hříchu či selhání, ale budete moci stát bez poskvrny.

Ani jeden váš hřích nebude zmíněn. Místo toho budou shromážděným zástupům oznámeny vaše dobré skutky – včetně vaší víry v Ježíše Krista.

úterý 19. července 2016

TRPĚLIVÁ VÍRA

Kdykoli čelíme potížím a pronásledováním, přichází satan a našeptává nám lži a obavy: „Jak tyto krize zvládneš? Co teď budeš dělat? Jestliže je Bůh věrný, jak mohl připustit, aby se ti to stalo? Jak mohl vystavit tvé milované tomuto riziku? Co bude s tebou, tvou rodinou, prací, službou?“

Trpělivá víra se však nedá zastrašit a na lži nepřítele odpovídá: „Ďáble, ptáš se špatně. Nyní se nezabývám otázkou, jak to zvládnu. Ani co bude se mnou a s mými blízkými. Již jsem všechno – veškeré potíže, zkoušky, svoje plány, všechno, co se mě týká – svěřil do rukou svého milujícího Otce. On mi v každou chvíli dokazuje svou věrnost a já mu mohu ohledně své budoucnosti důvěřovat.“

Máme-li toto ve svém srdci, zabýváme se otázkou: „Jak mohu Pána více milovat a lépe Mu sloužit? Jak mám posloužit druhým?“

Trpělivá víra znamená cele se poddat Boží vůli, jak to popisuje Ježíš v Kázání na hoře. Ve zkratce: máme nejprve hledat Boha a jeho zájmy a všechno, co potřebujeme, nám bude dáno (viz Matouš 6:33).

Trpělivá víra prohlašuje: „Nemám žádnou vlastní vůli. Lépe řečeno, činím Jeho vůli. Již žádné soukromé plány. Již žádné zahrávání si s Bohem, abych se pokoušel řešit vlastní či cizí problémy. Duchu svatý, zachovej mou mysl upřenou na Pána a Jeho zaslíbení.“

S takovou vírou budeme připraveni na všechno, co nynější hodina přináší.