středa 22. března 2017

BŮH MÁ VELKOU TRPĚLIVOST

Boží poselství pro Jeho lid v Žalmu 37 je pro mě hlubokým požehnáním. Doporučuji, abyste si tento žalm četli před spaním. Je to jedna z nejsilnějších, nejpovzbudivějších částí Božího slova. Bez ohledu na to, čím právě procházíte a v jak obtížné jste situaci, tento žalm pro vás bude zdrojem ohromné síly a povzbuzení.
Žalm 37, 7 mě obzvlášť zajímá ve spojitosti s tím, co se děje v komunitě homosexuálů. Státy schvalují zákony, které dláždí cestu k manželstvím osob stejného pohlaví a stovky homosexuálů už byly oddány. Tato nepravost a zesměšňování pravého, Bohem daného manželství mě tak zarmoutilo, že jsem volal: „Pane, kradou nám národ. Zesměšňují Tvé svaté Slovo. Amerika se oddává hříchu, který neznali ani v Sodomě a Gomoře. V Bibli není žádná zmínka o tom, že by se v těchto zvrácených společnostech homosexuálové brali.“
Poté jsem si přečetl Žalm 37, 7: „Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane“ (Žalm 37, 7). Jinými slovy: „Nenech si tím zkazit náladu. Neužírej se tím. Bůh slyší, když Jeho lid hluboko uvnitř sténá, a má velkou trpělivost.“
Ať si nikdo, kdo činí zlo, nemyslí, že Bůh jeho neskrývanou neposlušnost a výsměch Jeho Slovu přehlédne. Všude v Bibli najdeme příklady, kdy Hospodin seslal soud, když se společnost oddávala nepravostem.
Modlete se v těchto časech za náš národ. Bůh slyší modlitby Svého lidu!

úterý 21. března 2017

VYLIJME MU SVÁ SRDCE

Následující slovo mi bylo dáno Duchem Svatým pro ty, kteří potřebují odpověď na modlitbu, kteří potřebují pomoc v těžké chvíli a kteří jsou ochotni a připraveni pohnout Božím srdcem podle Jeho Slova.
Přijměte zaslíbení v Žalmu 46:2: "Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná."
Výraz "stále přítomná" znamená "vždy v dosahu, okamžitě přístupná". Víra musí spočívat v ujištění, že Boží Duch v nás přebývá každou chvíli každý den i každou noc, neustále. A protože v nás přebývá, poslouchá každou naši modlitbu, myšlenku nebo povzdech, který k Němu vyšleme. A můžeme si být jisti, že když nás slyší, tak i vyhoví našim prosbám. Skutečně, Duch Svatý pohne nebem i zemí kvůli každému Božímu dítěti, které svému Otci vylije srdce. 
Přečtěte si a věřte Žalmu 62:6-8. Je to Davidova modlitba, která dojala Boží srdce. David v podstatě řekl, "Očekávejte pouze na Boha! Nečekejte pomoc z žádného jiného zdroje. Jedině On musí být vaší jedinou nadějí i obranou. Jen On vám může dát dost síly, abyste vydrželi, než přijde odpověď."
To je středem všeho, to tajemství neustávající modlitby, které se naučili věřící během dějin: vylít Bohu své srdce. "V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte!" (Ž 62:9). Hana je v tomto naším příkladem. Zoufale toužící po dítěti, "vylila" své srdce Pánu (1. Samuel 1:15). A Písmo říká, "... a smutek z její tváře zmizel." (1:18)

pondělí 20. března 2017

PROČ JSME POŽEHNÁNI? - Gary Wilkerson

Bůh vám chce požehnat a pomoci vám. Touží po tom obohatit váš život, vaše manželství i váš duchovní život. Chce vám dát Svou moudrost, porozumění a schopnost rozlišit dobré a zlé, aby vaše rozhodnutí přinášela požehnání vašemu životu.
Když ale dostaneme od Pána požehnání, musíme si dávat pozor, abychom ho neobrátili v něco sobeckého.
V Lukáši 12,16 se dozvídáme o muži, který byl velmi požehnán: „Pak jim pověděl toto podobenství: ‚Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo‘“.
Hospodin je štědrý a velice ho těší dávat dárky Svým dětem. Ale tento příběh vzal rychle špatný směr, protože vidíme, jak tento muž „uvažoval o tom a říkal si: ‚Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?‘“ (verš 17).
Nuže, čí byla ta úroda? Všechno patří Bohu, takže tento muž odhalil svou sobeckou přirozenost. Začal si myslet, že všechen jeho talent, jeho vztahy a všechny další dary dostal od Pána jen proto, aby z nich měl vlastní prospěch. Tato sobeckost mu začala pronikat až do morku kostí.
„Pak si řekl: ‚Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli‘“ (verše 18-19).
Bůh tak rád žehná Svým dětem – ale zajímá ho, jak s těmi požehnáními naložíme. Za jakým účelem vám Pán žehná? Je to pouze proto, aby vám dal mnoho krásných darů a vy jste mohli žít v pohodlí, po kterém jste vždycky toužili? Ne! Jak vidíme od samého počátku Hospodinovy smlouvy s lidstvem, jste požehnáni, abyste byli požehnáním pro druhé!

sobota 18. března 2017

DOBRÁ ZPRÁVA PRO KAŽDÉHO - Nicky Cruz

Před několika roky se při zahajovacím večeru kampaně v Londýně v Anglii  shromáždil různorodý dav — hippies, punkoví rockeři, drogově závislí, spiritisté, prostitutky, bezdomovci a další. Všude, kam jsem se podíval, byly děti s fialovými, zelenými a oranžovými vlasy. Většina jich měla na sobě černé oblečení pomalované satanskými symboly a jejich těla byla na všech možných místech propíchnuta  Nikdy jsem neviděl tolik zmatených a zlomených mladých lidí.
Moje žena Glorie seděla v přední řadě posluchárny. Když jsem se připravoval jít na pódium, podíval jsem se jejím směrem a uviděl jsem mladého muže, sedícího na sedadle vedle ní. Vypadal děsivě — duch se všemi nášivkami! Když se posunul na jednu stranu, všiml jsem si, že mu něco leze po klíně. Upřeně jsem se podíval a zjistil jsem, že to je černá krysa na malém vodítku.
Gloria se děsí krys a nejdříve si toho nevšimla; doufal jsem, že to tak bude pokračovat. Ale když ten mladý muž otočil hlavu, uviděl jsem ji, jak se dívá jeho směrem, právě tam, kde mu po klíně lezla ta krysa.
Gloria ví, že jí miluji a nikdy bych nedovolil, aby se jí něco stalo, ale nevyhodil bych člověka ven ze shromáždění, zvláště ne někoho, kdo tak zjevně potřebuje Ježíše. Tak jsem ji zachytil pohledem a kývl jsem na ni, aby zůstala v klidu. Nejsem si jistý, zda to zaregistrovala, ale zůstala na svém sedadle, ztuhlá jak prkno během celého shromáždění — opravdový mazák.
Později během výzvy byl tento mladý muž první, který vystoupil dopředu a přijal Krista. Stál vepředu s krysou v rukou a se skloněnou hlavou. Slzy mu stékaly po tváři, když dobrovolník na něj vložil ruce a modlil se s ním, aby přijal Krista.
“A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření’” (Marek 16:15, NLT). 
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida WilkersonaPříběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej. 

pátek 17. března 2017

OCHRANNÝ ODĚV

Když Mojžíš uslyšel hlas Boží, vycházející z hořícího keře, byl překvapený tím, o co jej Bůh požádal:  "Zuj si z nohou sandály, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá." (Exodus 3:5) Bůh dnes každému křesťanovi říká stejnou věc, kterou řekl Mojžíšovi: "Je jenom jediná půda, po které se ke mně dostaneš, a to je svatá půda. Nemůžeš se spoléhat na svoji tělesnost, protože žádná tělesnost nemůže zůstávat v Mé přítomnosti." 
Proč se Bůh zaměřil v knize Exodus na boty? Co to má společného s odkládáním tělesnosti? Naše chodidla patří k citlivým částem těla a boty ochraňují naše tělo. Chrání nás před částicemi, kameny, hady, nečistotou a prachem, před rozpáleným chodníkem.
Ale vraťme se zpátky k Mojžíšovi: Bůh si použil každodenní obyčejnou věc, aby vyučoval duchovní pravdu, stejně jako později Ježíš použil mince, perly, velbloudy a hořčičná semínka. Bůh říkal: "Mojžíši, nosíš ochranný oděv, aby jsi chránil tělo před zraněním, ale jakýkoli ochranný prostředek ti nepomůže přežít. To, kam tě plánuji poslat, bude vyžadovat zázračné vysvobození." Kam Bůh Mojžíše posílal? Do Egypta - semeniště nepravosti - aby čelil zatvrzelému diktátorovi. Mojžíš musel odložit veškeré spoléhání se na tělo. Svoji pokoru, horlivost i skromnost. Všechny jeho schopnosti by byly k ničemu, dokud by je Bůh neposvětil. Mojžíš musel složit  naprostou důvěru v Boží jméno a moc. 
Vskutku Mojžíš čelil všemožným testům a zkouškám. Měl vést asi tři miliony lidí do pouště, kde nebyla příležitost nakoupit potraviny nebo opatřit si vodu. Musel by být naprosto závislý na Bohu ve všem!
Bůh by nám položil stejnou otázku, jakou položil Mojžíšovi. Jsme ochotni odložit svoje vlastní schopnosti a ambice a plně důvěřovat Jemu namísto svým vlastním darům a plánům?

čtvrtek 16. března 2017

ČISTÝ A NEVINNÝ

Věřím, že v každé epizodě či příběhu Starého zákona je plno pravdy pro novozákonní křesťany. Kdykoli mám potíže porozumět novozákonní pravdě, vrátím se zpátky k předobrazu ve Starém zákoně. Jeden takový příklad se týká Mojžíše před hořícím keřem. Věřím, že tento konkrétní příběh je plný hluboké novozákonní pravdy týkající se svatosti.
Když Mojžíš pásl sám na hoře Chorébu stádo ovcí svého tchána, jeho pozornost upoutal zvláštní pohled. Nedaleký keř jasně hořel – a přesto nebyl stráven! 
„Řekl si: ‚Odbočím a podívám se na ten veliký úkaz, proč keř neshoří.‘  Když Hospodin uviděl, že odbočil, aby se podíval, zavolal na něj Bůh zprostředku keře“ (Exodus 3:3–4). Když přicházel blíže, Mojžíš uslyšel, jak na něho Bůh zavolal z keře – živý důkaz, že Bůh byl přítomný, viditelné představení Jeho svatosti. Vskutku, kdekoli je On, to místo je svaté!
„Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života,  protože je psáno, ‚Svatí buďte, neboť Já jsem svatý‘ “ (1. Petrův 1:15-16). Jinými slovy, „Je psáno, zaznamenáno, rozhodnuto jednou provždy, že máme být svatí, právě tak, jako je náš Bůh svatý.“
„Neboť Bůh nás nepovolal k nečistotě, ale ke svatosti“ (1. Tesalonickým 4:7). Bůh nás nepovolal pouze ke spasení, do nebe, nebo k přijetí Jeho odpuštění. To jsou pouze dary plynoucí z jediného pravého povolání – kterým je být svatý, jako On je svatý.
Každý věřící v Ježíše Krista je povolaný být svatý – být čistý a nevinný v Božích očích. Pokud jsi byl znovuzrozen, svatost musí být voláním tvého srdce: „Bože, chci být jako Ježíš. Opravdu chci před Tebou chodit svatý po všechny dny svého života.“

středa 15. března 2017

BUĎ BDĚLÝ!

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“ (Zjevení 12:12)
Tato pasáž ze Zjevení nám říká, že satan vyhlásil Božímu lidu válku s nasazením všech sil. Také je zde zmíněno, že ďábel má omezený čas k vykonání své práce: Neboť ví, že má málo času.
Jako následovníci Ježíše Krista jsme si neustále vědomi toho, že ďábel nás chce zničit. Proto Pavel říká, že potřebujeme vědět kolik jen můžeme o nepřítelových taktikách a plánech: „Nenechme se oklamat satanem - jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“ (2. Korintským 2:11)
„Buďte střízliví a bděte! Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.“ (1. Petrova 5:8) Tohle neznamená, že ďábel se vznáší někde ve vesmíru dávaje příkazy davu svých démonů. Víme, že satan byl svržen na zem, když ho Kristus porazil na kříži, a tak je ďáblovo království omezeno na tady a teď. (viz Zjevení 12:12)
Někteří křesťané věří, že satan je všemohoucí (vlastnící všechnu moc), ale on byl poražen Ježíšem a zbaven veškeré autority. A satan není všemohoucí (nemůže číst myšlenky!) ani všudypřítomný. Nemůže být všude ve stejný čas.
Ale satan má knížectví a síly nasazené po celé zemi a tyto houfy démonů mu musí být na jeho pokyn k dispozici s informacemi. Slyší tě, když se modlíš, a vidí tvoji poslušnost Bohu. To je to, co rozněcuje satanův hněv vůči tobě!
Když Slovo říká, že ďábel má jen krátký čas, nevztahuje se to k času, který má před návratem Krista. Je to o neustálých lhůtách, sérii krátkých období, které má k dokončení své práce a války proti Božím svatým.