sobota 22. října 2016

BOHATÝŘI, PROBUĎTE SE!

Provolejte mezi pronárody toto: Vyhlaste svatý boj, probuďte bohatýry! Ať nastoupí, ať přitáhnou všichni bojovníci! Překujte své radlice v meče, vinařské nože v oštěpy! Slaboch ať zvolá: „Jsem bohatýr!“ Pospěšte na pomoc, všechny okolní pronárody, a shromážděte se! – Přiveď sem, Hospodine, své bohatýry! – Ať se pronárody probudí a přitáhnou do Doliny Jóšafatu, zasednu tam a budu soudit všechny pronárody vůkol. (Jóel 3, 9-12, EP)
Naléhavě vás žádám, aby jste se se mnou modlili! "Pane, přidej nám víry," ale také vás vyzývám, aby jste se rozhodli, že budete bohatýry pro Boha. Záměrně používám obrat "naléhavě žádat," protože to je odpovídající a úměrné vážnosti doby.
PLANOUCÍ VÁŠEŇ PRO BOHA
Apoštol Pavel měl oheň, který v něm hořel . Řekl korintským: "Kristova láska mne zavazuje." (2. Kor. 5,14) Záležitosti věčného království, které se ocitly v sázce, pro něj byly skutečné a naléhavé natolik, že se z něj vydral výkřik stejně intenzivní, jako když přímo do našich srdcí letí šíp, který překračuje staletí a kultury.
"Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem." (2. Kor. 5:20, B21).  
Burcující reálnost této vášně ve mně dnes hoří. Naléhavě vás žádám, smiřte se s touhami a záměry, které pro vás Bůh připravuje.
OPĚTOVNĚ PROBUZENÁ VÍRA
Je to víra, která opět probouzí a oživuje bohatýry. Často přemýšlím: co kdyby se, třeba i jen na zlomek sekundy, otevřelo nebe a byly by před námi odhaleny nesmír a intenzita Božích tužeb, lásky a záměrů pro lidstvo, to bychom pak museli opustit monotónní křesťanský způsob života. Nemohli bychom jen tak sedět na další bohoslužbě, nepřítomní myslí a bez zájmu, mezi všemi těmi seriály a nesmyslnými reality show v televizi. 
Vážený čtenáři, Boží hlas je slyšet v srdcích milionů věřících po celém světě: "Opět probuďte a oživte bohatýry!"

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.

pátek 21. října 2016

BŮH BRÁNÍ SVŮJ LID

Bible říká, že král Chizkijáš se bál Boha. Doslova, "Přilnul k Hospodinu" (2. Král. 18:6)
Během Chizkijášovy vlády byl Jeruzalém obklíčen Asyřany, tehdejší světovou velmocí. Jejich mohutná armáda už zabrala Samaří i judská města a teď oblehla Jeruzalém. A asyrský vojevůdce se hlasitě vysmívá: "My jsme přemohli bohy všech národů. Jak si myslíte, že vás váš bůh zachrání?"
BŮH PŘED SOUDEM
Tady vidíme samotného Boha na lavici obžalovaných. Jeho věrnost byla zpochybněna před celou zemí, před nepřáteli Izraele, před jeho vlastním lidem. Co kdyby nejednal?
Jak celá krize narůstala, Izajáš stál opodál a celé to sledoval. Dostal slovo od Hospodina a cele mu věřil. Teď nechal zodpovědnost na Bohu, aby na Svém slově jednal a obhájil svou pověst. V podstatě se modlil, "Bože, moje čest nic neznamená. Jestli ty Svou moc neprojevíš, já se vždycky můžu schovat v divočině. Je to Tvá čest, o kterou tu jde".
A s tím Izajáš klidně promluvil k Chizkijášovi:
"Proto toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevejde do tohoto města, ani šíp tam nevystřelí, nevyjde proti němu se štítem ani proti němu nenavrší násep. Cestou, kterou přišel, se vrátí a do tohoto města nevejde, je Hospodinův výrok. Budu tomuto městu štítem, abych ho zachránil kvůli sobě..." (2. Král. 19:32-34)
Bůh nikdy nenechá své věřící zahanbit a oné noci učinil veliký zázrak. Podle Písma 185 tisíc asyrských vojáků záhadně zemřelo, což způsobilo obrovskou paniku, a mocná armáda se dala na útěk. A tak znovu Bůh zachránil svůj lid. Kvůli sobě. 

čtvrtek 20. října 2016

OHEŇ JIM NEMOHL UBLÍŽIT

Šadrak, Méšak a Abed-nego, na které je často odkazováno jako na „tři hebrejské děti“, odmítli ctít jiné bohy a poklonit se před Nebúkadnesarovou svatou zlatou sochou. Byli pevní i přesto, že byli odsouzeni k smrti v ohnivé peci. Přitom, co se zlomyslný král posmíval, „Kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou?“ (Daniel 3:15), se tito mladí muži zavázali Bohu v Jeho slibech.
 „Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.“ (3:16-18)
ABSOLUTNÍ DŮVĚRA HOSPODINU
Tito mladí muži tak důvěřovali Hospodinu, že On se oslaví, že ochotně čelili určité smrti.
Přední vůdci ze všech koutů země se shromáždili k popravě: princové, správci, soudci, vládci z okolních provincií. A Nebúkadnesar nařídil oheň rozpálit sedmkrát více než obvykle. Byl to žár tak intenzivní, že spálil sluhy dbající o pec.
Davy byly zděšeny, vykřikujíc, „Tito muži nemůžou přežít! Umřou, než se dostanou do pece. Žádný Bůh je nemůže vysvobodit z tohoto osudu.“
VYCHÁZENÍ Z OHNĚ
Opět bylo Hospodinovo jméno v sázce. Kdyby nezasáhl, Jeho jméno by bylo zhanobeno napříč národy.
Ovšem Pán nikdy nezahanbí ty, kdo Mu plně důvěřují! Písmo říká, že Ježíš Sám se ukázal v ohnivé peci, aby ochránil a utěšil Jeho služebníky. A z ohně vyšli muži, kterým nebyl ani jeden vlas sežehnut.

středa 19. října 2016

VĚRNOST BOŽÍ

Jsou časy, kdy to vypadá, že se Bůh neukazuje – když jsou Jeho lidé zanecháni v hanbě a zoufalství – ale to ještě není celý příběh. (Kříž byl jedním z těch časů.) Co si neuvědomujeme uprostřed naší krize je, že Boží čest je v sázce.
Po celou dobu Bible měl lidi, kteří vírou tvrdou jako křemen dokázali Jeho věrnost v těch nejtěžších časech. Tito služebníci se nestyděli jednat. Byli cele oddáni Pánu. Vložili Jeho čest v sázku, zatímco Mu důvěřovali a doufali, že je vysvobodí.
NEZASTAVUJTE SE, KUPŘEDU!
Vzpomeňme na Mojžíšův příběh, stál před Rudým mořem, a byla to pro pouhého člověka situace, která nešla vyřešit. Izrael utíkal před Egyptskou armádou, sevřený z jedné strany mořem, z druhé horami. Mojžíš dříve prorokoval, že Bůh povede Izrael do Zaslíbené Země. Nyní byla Pánova pověst v sázce a to před všem na odiv.
Jaká byla Mojžíšova reakce na tuto krizi? Postavil se rozsáhlému moři a zavolal, „Kupředu!“
Mojžíš hodně věřil v Boží péči, důvěřoval Jeho slovu, že povede Izrael do Jeho zaslíbené země, a tak prohlásil, „Vím, že Pán je věrný a budu jednat podle Jeho slova.“
BÝT OCHOTNÝ NECHAT SE POVAŽOVAT ZA BLÁZNA
Přemýšlejte o následcích takové víry. Kdyby se Rudé moře zázračně neotevřelo, Mojžíš by byl považován za blázna. Izraelité by šli zpátky do zajetí a Bohu by už by více nedůvěřovali. Už víme co se stalo. Jako Mojžíš rozpřáhl své ruce, vody se rozdělily a lidé prošli přes Rudé moře po suché zemi. Řeknu ti, nikdo, kdo plně důvěřuje Bohu nebude nikdy zanechán v hanbě. Bůh dodrží Jeho slib, v Jeho vlastním zájmu.
„Hospodine, Bože zástupů, kdo je ti podoben, ó silný, Jáhu! A tvá věrnost je všude vůkol tebe.“ (Žalm 89:8).

úterý 18. října 2016

BŮH PLNÍ SVÁ SLOVA

„Spravedlivé Hospodin vždy podpírá … V čase zlém nebudou zahanbeni“ (Žalm 37:17, 19, zdůraznění přidáno).
Asi se zeptáte: „Co to vlastně znamená?“ Je to prosté: Bůh je věrný nejen při odškodňování strastí, ale i při plnění svých slibů. David v podstatě říká: „Rozhlédni se kolem sebe a uvidíš, jak Bůh plní svá slova. Jeho varování jsou zřetelná v novinových titulcích, jeho jednání ve všech v médiích. Nesplní Bůh také své slovo, že své vyvolené zachová?“
HROZIVÉ ZPRÁVY
Zamysli se: Ať se ve světě děje cokoli – ať jsou zprávy jakkoli hrozivé; ať se svět sebevíc otřásá; ať ekonomika balancuje na pokraji zhroucení – Boží lid nebude zahanben. Vskutku, Pán bude jednat prostřednictvím naší víry a splní při nás své slovo. Můžeme trpět, On ale přijde pro každého, kdo Mu plně důvěřuje. Svět nikdy nebude mít důvod říci: „Váš Bůh neplní své slovo.“
SVĚDECTVÍ OTUPENÉMU SVĚTU
Nemylte se, v nadcházejících dnech budeme čelit nemožnému. Náš Pán však říká, že On je Bůh činící nemožné a provádějící zázraky, když selhávají lidská řešení. Ve skutečnosti Bůh ochotně vkládá svou reputaci do rukou svého lidu a povolává nás, abychom předávali Jeho Slovo, k němuž se zavázal. Asi si pomyslíte: „Bůh ale může své jméno uhájit i beze mne.“ To ne! Bůh si vyvolil svůj lid, aby o Něm svědčil otupenému a nezasaženému světu.  A nás si povolává, abychom otevřeně oznamovali, že co slibuje, to také činí.

pondělí 17. října 2016

VRCHOLNÁ MILOST - Gary Wilkerson

„Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj“ (Exodus 33:15).
Mojžíš znal něco, co přesahuje Boží požehnání i Jeho nadpřirozené skutky. Věděl, že tam, kde končí Boží neomezená milost, je vrcholná Boží milost, milost, kterou nelze nalézt v tom, co Bůh činí, ale pouze v Bohu samém.
NEBESA BEZ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI
Jeden známý křesťanský spisovatel nadnesl otázku: „Co kdyby nebesa byla místem, kde byste mohli mít všechno, co chcete – všechny vaše sny by se splnily a každá touha uskutečnila – avšak nebyl by tam Bůh; chtěli byste tam jít?“ Tu otázku by si měl položit každý křesťan. Toužíme po Božích požehnáních, nikoli ale po Bohu, Dárci dobrých věcí? Anebo, stejně jako Mojžíš, bychom se raději obešli bez Božích požehnání, hlavně když neztratíme Boží přítomnost?

Neberu Boží požehnání na lehkou váhu – a nedělá to ani Boží Slovo. Sotva byste v Bibli nalezli knihu, která by nezmiňovala Boží zájem o chudé. Chudoba ovlivňuje každou oblast života a my máme dávat pokrm hladovým, naději sklíčeným, uzdravení zdrceným. Avšak těm z nás, kdo znají Boží hojná požehnání, sděluje Mojžíš něco důležitého: I denní chléb bledne ve srovnání s poznáním Boha.
BEZ JEŽÍŠE NEMÁME NIC
Ne, že by dnes nebyli křesťané vděčni za Boží požehnání. Problémem je, že u nich končíme. Říkáme: „Pane, Tvá neomezená milost mi stačí.“ Ale nestačí. Můžeme mít nejnádhernější manželství, nejkrásnější domov, tu nejvíce uspokojující práci, nejúžasnější děti – pokud ale vprostřed toho není Ježíš, nemáme nic.
Jsme ochotni prohlásit s Mojžíšem: „Pane, pokud tam nebudeš, já nepůjdu“?  Jestliže ano, Bůh nám odpoví stejně jako Mojžíšovi: „Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí“ (Exodus 33:14).

sobota 15. října 2016

ŽÍT V POŽEHNÁNÍ - Nicky Cruz

Krátce po svém velkém hříchu se David modlil:
„Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství! Podle svého hojného slitování vymaž má přestoupení! Dokonale mě umyj od mého provinění a od mého hříchu mě očisti. Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně... Skryj svou tvář před mými hříchy a všechna má provinění vymaž. Stvoř mi čisté srdce, ó Bože! Obnov v mém nitru pevného ducha!“ (Žalm 51:3-4, 11-12)
Hřích Davida odvedl od Boží tváře dál, než si kdy dovedl představit. Ta největší bolest jeho života přišla během doby, kdy nebyl v Božích rukou požehnání a přízně. Nedokázal unést pomyšlení na to, že ztrácí svůj vztah s tím, kterého miluje nejvíce.
„Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého Ducha mi neber! Vrať mi veselí ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha.“ (verše 13-14)
HLEDÁNÍ BOŽÍHO ZÁMĚRU
David za svůj hřích draze zaplatil, ale nedovolil, aby ho omezil. Když přišel k rozumu, volal k Bohu za odpuštění a Bůh ho dychtivě přijal; nicméně to nevymazalo důsledky, které jeho hřích přinesl.
Kdybychom znali důsledky našich hříchů předtím, než upadneme do pokušení, kolik z nás by do toho nikdy nešlo? Kéž bychom mohli předem vidět tu škodu, kterou naše hříchy nakonec přinesou.
Abychom žili v Božím požehnání, musíme hledat záměr, který před nás Bůh klade, dívat se do budoucnosti a počítat s důsledky každého rozhodnutí. Musíme si udržet pevně upřený pohled na Jeho cestu a stát rozhodní a věrní. 

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida WilkersonaPříběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.