pondělí 5. prosince 2016

JEHO PŘÍTOMNOST V TEMNÉM SVĚTĚ - Gary Wilkerson

„Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.“ (2. Timoteovi 3:1)
Pavel to neříká, aby nás strašil. Vše to přičítá hříchu lidského srdce:
„Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“ (2. Timoteovi 3:2-5)
To je docela velký seznam hříchů. Avšak Pavel nemluví jen k světu, ale i k nám, křesťanům: „budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat.“
Když říká, že lidé budou sobečtí, docela přesně vystihuje dnešní situaci v mnoha církvích. Mezitím, co roste zlo, v těchto sborech roste snaha propagace sebe sama, profit a pohodlnost. Hospodin nám nikdy neříká, ať se vyhýbáme nevěřícím; oni jsou naše hlavní misie. A tak když nám Pavel říká, abychom se „takových lidí stranili“, odkazuje na naše blízké - křesťany, kteří popírají Boží autoritu ve svých životech. Ve skutečnosti tím, co říká, potvrzuje toto, „Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!“ (1. Korintským 5:12-13). Jako Boží lid, co jasnějšího volající k pokání bychom měli slyšet?
Satan bude pokračovat v chrlení smrti. A jen jedna věc může vzdorovat jeho peklu na zemi: církev, která je schopná se postavit a hlásat Boží Slovo odvážně a nedotknutelně. Bez svaté přítomnosti v tomto tmavnoucím světě svět nikdy nepozná alternativu.

pátek 2. prosince 2016

ZJEVENÍ JEHO SLÁVY

Je krásné trávit čas s Bohem. Zaslíbil nám, že čím víc budeme hledat Jeho blízkost, tím víc se bude Jeho přítomnost v našem životě projevovat a obklopí nás Jeho dokonalý řád. A stane se dokonce něco ještě úžasnějšího: vytrvalé usilování o Boží přítomnost nás dovede ke zjevení Boží slávy.
Mojžíš žádá Boha o projev Jeho přítomnosti, "abych tě znal" (Exodus 33:13). A takto svému služebníku Bůh odpověděl: "Má přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout" (33:14).
Mojžíšova žádost by byla dostatečná pro většinu křesťanů. Vždyť kdo z nás nechce Bohem zaslíbený pokoj a odpočinek? Co víc by si kdo mohl přát? A přesto Mojžíšovi ujištění o Boží přítomnosti nestačilo. Věděl, že je toho víc a volal "Ukaž mi prosím svou slávu!" (Exodus 33:18)
A Bůh Mojžíšovi ukázal svou slávu!
Pánova sláva se neobjevila v nějakém světelném oblaku ani v v zemětřesení. Namísto nějakých ohromujících ukázek moci Bůh vyjádřil svůj charakter prostě: "Hospodin prošel kolem něj a volal: Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích." (Exodus 34:6-7)
Vidíte? Boží sláva je zjevením Jeho dobroty, milosrdenství, lásky a soucitu.

čtvrtek 1. prosince 2016

BOŽÍ PŘÍTOMNOST NA POUŠTI

Když schází Boží přítomnost, nic není na svém místě, chybí vedení a správné učení. Každý je zákonem sám sobě a dělá, co se mu zlíbí. Takový je dnes obrázek mnoha křesťanských domácností: všude vládne zmatek, nikdo nenachází pokoj ani odpočinek, každý si dělá, co chce. Bůh se ve své milosti trápí nad takovým chaosem.
Ale takhle to nemusí být. Boží zaslíbení se nemění a Jeho Slovo slibuje: „Kdykoli mě budete po zbytek svého života hledat, naleznete mě“ (viz Jeremiáš 29, 13).
To není složitá teologie. Každý se může těšit z trvalé Boží přítomnosti, stačí volat ve víře k Bohu. Máme zaslíbení: „Hospodin…se vám dá nalézt“ (2. Letopisů 15, 2). Hebrejský výraz pro slovo „nalézt“ zde znamená „Jeho přítomnost, která přichází s mocí a požehnáním“.  Jinými slovy: „Volejte k Bohu celým srdcem a On zjeví Svou přítomnost. Bude to ohromná moc, která vám dá vytrvalost a zbaví vás strachu.“ Jen v Boží přítomnosti můžeme spatřit a pochopit Jeho slávu.
Když byli Izraelci na poušti, Bůh jim zjevoval Svou přítomnost skrze oblak. Ten oblak byl hmatatelným splněním Božího slibu, že bude se Svým lidem. Přikrýval stánek dnem i nocí a celou cestu je vedl. Když se oblak dal do pohybu, vyšli i oni. Když se zastavil, i oni stáli. Lid nikdy nemusel přemýšlet, kudy dál, nebo co je čeká v budoucnu. Složili veškerou důvěru v ten viditelný oblak Boží přítomnosti.

středa 30. listopadu 2016

TVŮJ ČAS S NÍM

Král Ása vedl Boží lid k zázračnému vítězství nad Etiopskou milionovou armádou. Poté vydal svědectví, že Boží přítomnost rozprášila nepřítele.
„Ása volal . . . Hospodine, mimo tebe není pomoci pro boj mezi mocným a bezmocným. Pomoz nám . . . vždyť spoléháme na tebe a ve tvém jménu jsme vytáhli proti tomuto davu. . . . Hospodin porazil Kúšijce před Ásou.“ (2. Paralipomenon 14:11-12)
Když Ása vedl svou vítěznou armádu zpět do Jeruzaléma, potkal v městské bráně proroka Azarjáše, který mu řekl: „Slyšte mě, Áso . . . Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Jestliže ho budete hledat, dá se vám nalézt, ale jestliže ho opustíte, opustí vás. Po mnoho dní byl Izrael bez pravého Boha . . . Ve své tísni se vrátil k Hospodinu, Bohu Izraele; hledali ho a dal se jim nalézt.“ (2. Paralipomenon 15:2-4)
Zde je tajemství jak získat a udžet si Boží přítomnost ve svém životě. Hospodin připomněl Ásovi bez jakýchkoliv nejistých podmínek: „Áso, nikdy nezapomeň, jak jsi přišel k tomuto vítězství. Když jsi byl v nesnázích, hledal jsi Mě celým svým srdcem. Pamatuj si, to, co ti přineslo vítězství, byla Má přítomnost.“
Dnes se oblak Boží přitomnosti vznáší nad tvým skrytým důvěrným časem modlitby. On tě povede, posílí tě a bude tě držet v Božím odpočinku, dá ti vedení ve tvém domě, práci, ve vztazích. Můžeš mít společenství s Pánem kdekoliv, ať po cestě do práce nebo cestou do školy. Můžeš všeho nechat a říct: „Pane, mám teď půl hodiny a chci s Tebou mluvit.“ To je tvůj „důvěrný čas“ s Ním.

úterý 29. listopadu 2016

TICHÉ SPOČINUTÍ A DŮVĚRA

Mojžíš byl přesvědčen, že bez Boží přítomnosti by bylo marné se o cokoli v životě pokoušet. Když mluvil s Hospodinem tváří v tvář, směle prohlásil: „Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj“ (Exodus 33:15). Říkal: „Hospodine, nebudeš-li s námi, nedokážeme to. Neuděláme jediný krok, pokud nebudeme ujištěni o Tvé přítomnosti.“
Mojžíš věděl, že to, co oddělilo Izrael od ostatních národů, byla Boží přítomnost, a totéž platí o dnešním Božím lidu. Boží přítomnost nás vede a činí v nás i skrze nás Boží vůli. Jeho přítomnost také zahání strach a zmatek.
Mojžíš měl tento postoj: „Stavíme pouze na jediném pravidle: Jediný způsob, jak být vedeni, jak bojovat a přežít v této době, je přebývat v Boží přítomnosti. Když je Jeho přítomnost v našem středu, nikdo nás nemůže zničit. Avšak bez Něho jsme bezmocní a odsouzení k zániku. Nechť všechny národy světa důvěřují ve své mocné armády, železné vozy a vycvičené vojáky. My budeme důvěřovat v konající přítomnost Hospodina.“
Bůh Mojžíšovi na jeho smělé prohlášení odpověděl: „Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí“ (Exodus 33:14). Hebrejské slovo zde přeložené jako odpočinutí znamená „bezpečná a pokojná důvěra.“ Bůh říkal: „Ať už budete čelit jakékoli bitvě nebo zkoušce, vždycky budete moci ve Mně nalézt tiché spočinutí a důvěru.“

pondělí 28. listopadu 2016

NÁSLEDOVÁNÍ JEŽÍŠOVA PŘÍKLADU - Gary Wilkerson

Jen před pár desetiletími by jakýkoli politický vůdce přistižený při nějakém skandálu okamžitě rezignoval. Dnes je ale s takovými posty trocha hanby spojena. Přemýšlím o Hospodinových slovech řečených Jeremjáši: „Zastyděli se, že páchali ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahanbení. Proto padnou s padajícími, klopýtnou v čase, kdy je budu trestat, praví Hospodin“ (Jeremjáš 8:12).
My, jakožto křesťané, víme, že naše naděje není závislá na dění tohoto světa. Kdykoli jsme vkládali své naděje v politiky či instituce, zažili jsme zklamání. A přece veřejný hřích nahromaděný během posledních dvaceti let vyvolává pobouření. A stejně jako bylo řečeno Jeremjášovi, Bůh nebude mlčet.
Jen před pár lety byla uznána homosexualita, ačkoli Bible jasně učí opačný názor. Jakožto křesťané milujeme homosexuály i kohokoli jiného se sexuálním hříchem. Ať už na to pohlížíme jakkoli, sex s osobou stejného pohlaví není v souladu s Písmem. (Některé církve říkají, že může být, tím však velmi znevažují Boží autoritu.)
Když následujeme Ježíšova příkladu v obětavé lásce ke všem lidem, včetně homosexuálů, dostáváme nálepku: „nesnášenliví a fanatici.“ V Bibli ale není ve spojitosti s homosexuály žádná nenávistná řeč – je tam pouze nepohodlná řeč – ohledně hříchu. Právě teď nám společnost v podstatě přikazuje, ať odstraníme pasáže považující homosexualitu za hřích. Drásá mi to srdce, protože se homosexuálům předkládá lež. Ať jsme kýmkoli; jestliže se neodvrátíme od hříchu, strašně tím utrpí náš vztah s Bohem.

sobota 26. listopadu 2016

SESTUPTE DOLŮ Z HORY - Claude Houde

„Celá pospolitost Izraelců zůstala ve stanu setkávání. Lidé reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a obviňovali se i navzájem: „Vy za to můžete.“ Od Hospodina vyšlehl hrozný hněv a začala pohroma. Tisíce lidí umíraly. Áron vzal kadidelnici z Božího oltáře a běžel doprostřed shromáždění. Postavil se mezi mrtvé a živé, aby vykonal smírčí obřady, a pohroma se zastavila“ (viz Numeri 17,6–13).
V tomto příběhu vidíme mocné a důležité znázornění dnešní Církve – a nás samotných – jak se neustále snažíme zůstat uvnitř, ve „stanu setkávání“, zavření v mentalitě „naše potřeby jsou velmi důležité, zatímco ti lidé venku – ti nevěřící a nespasení – jsou tak špatní.“
SEBESTŘEDNÍ KŘESŤANÉ
Sebestředné společenství zůstává uvnitř a nemá čas, energii ani nadšení pro to vydat se za lidmi ven, protože mezi čtyřmi zdmi kostela se vedou vzájemné bitvy. Náboženské rituály brání každé evangelizační iniciativě a církev umírá. Vášeň byla nahrazena otřepanými frázemi. Racionalismus udusil zjevení. Je zde náboženská hierarchie, ale žádní opravdoví hrdinové.
Učedníci stáli na Hoře proměnění v Ježíšově přítomnosti. Obklopila je Boží sláva uprostřed dech beroucího prorockého zjevení. A Petr triumfálně oznámil to, co se bohužel stalo hromadným přístupem a hymnou pro stovky a tisíce dnešních věřících: „Je dobré, že jsme zde. Postavme tu tři stánky a zůstaňme tu.“
BUĎTE HRDINOU PRO BOHA
Lidé chtěli zůstat v „místě setkávání“ a Petr se chtěl zdržet na Hoře proměnění.  Ale mezitím na úpatí hory stojí utrápení, v zajetí žijící lidé, zoufalí a všemi opuštění, kteří potřebují hrdiny, již by sestoupili z hory dolů a přinesli jim vykoupení.

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.