čtvrtek 26. března 2015

OHEŇ PROČISŤUJÍCÍ

Napříč Starým Zákonem proroci předpovídali, že Boží lid projde pročisťujícím ohněm. „Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato“ (Zacharjáš 13:9).

„Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. A budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary“ (Malachiáš 3:2-3).

Bůh řekl Jeremjášovi: „Není mé slovo jako oheň?“ (Jeremjáš 23:29). A Jeremjáš řekl: „Jeho slovo je v mém srdci jako hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech“ (Jeremjáš 20:9). Bůh ještě jednou sešle planoucí pročisťující Slovo, horké jako uhlíky na Božím oltáři! Zesílí žár. Zažiješ to, až Pán vyšle svaté proroky, kteří budou očištěnými posly. „Hle, přichází ten den hořící jako pec“ (Malachiáš 4:1).

Kdykoli se stříbro nebo zlato pročisťuje ohněm, vyplouvá na povrch veškerá nečistota, slitiny, přimíšené kovy, špína, malá smítka odpadu. Když tě Bůh provádí tímto pročisťujícím procesem a ty sedíš pod jeho rozžhaveným Slovem, obchází kolem satan. Když na povrch vyplouvá nečistota a oheň odděluje skrytou prohnilost, ďábel říká: „Podívej se do kotlíku a řekni mi, co vidíš. Špínu a nečistotu všeho druhu. Čím žhavější zpráva – tím větší špína. Podívej se na sebe, pročisťující kotlík je plný špíny a prohnilosti! Nikdy jsi to nezvládl! Léta věříš Slovu a máš na sobě pouze špínu!“

Odpověz mu: „Ďáble, vidíš Toho sedícího vedle mne? Je to můj Pán, Tavič. To on mě vložil do tohoto ohně a rozdmýchává plameny. A abys věděl, ten neřád je pouze na povrchu hlubiny! Pod ním je celý kotlík zlata! Pán nás připravuje. Vidíš, co má v ruce? Je to sítko, a až skončí, odstraní z kotlíku vrchní vrstvu a bude ji odstraňovat, dokud nepřijde den, kdy se podívá do kotlíku a usměje se, protože tam uvidí odraz své vlastní tváře; ano, budu ho zrcadlit!“

středa 25. března 2015

VELKÝ OBLAK SVĚDKŮ

Bůh nám dal mocnou zbraň, kterou máme používat proti jakémukoliv útoku na naši víru. „Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo“ (Židům 12/1).

Nedívejte se na ty, kteří kolem vás padají. Místo toho upřete své oči na “ten velký oblak svědků“, kteří už přišli do slávy! Tento verš zobrazuje armádu vítězných svatých všech věků, kteří se nad námi vznáší tak, jako by byli posazeni na tribunách a usmívali se na ty svaté, kteří ještě běží ten závod! Naslouchej jejich naléhavým slovům: “Odhoď hřích, je zde vítězství! Zvítězili jsme! Bojovali jsme až do smrti a nepadli jsme – protože Bůh nás podržel! Naše víra se nikdy nezatřásla. Trpělivě běž, buď stále v pohybu – pravda pracuje! My jsme také překonávali překážky!”

Několik kazatelů padne. Několik tisíc kazatelů padne! Také ti, kterým důvěřujete, padnou! Znamená to, že ďábel získává moc? Znamená to, že bude jen několik málo vítězů? Podívej se nahoru a uvidíš velký oblak svědků a všichni jsou oblečeni v bílém rouchu!

Stálo to všechno za to? Zeptejte se Noeho. “Celá moje generace padla! Jen osm z nás si podrželo víru, ale my jsme vydrželi po 120 let navzdory násilí, bujícímu hříchu a výsměchu. Ty také můžeš zvítězit.”

Řekni ďáblu, “Pokud hřích je tak všemocný a ty říkáš, že všichni jsou pokrytci, tak co potom znamená ten velký oblak? Odkud přišla ta armáda svědků? Pokud je hřích tak silný, jak je možné, že tak mnozí byli vysvobozeni? Podívej se na ten triumfální oblak svědků, kteří mávají palmami a nosí koruny spravedlnosti. Jak dokázali dojít až sem?

“Satane, ty jsi vykradl a zničil jejich domovy. Poslal jsi své přisluhovače, aby jejich děti utopili v řekách. Mučil jsi je, odřezával jsi jim hlavy, probodl jsi je mečem, bičoval a bil– a přesto se nesehnuli. Jejich víra zvítězila.!”

úterý 24. března 2015

KRUTÁ VÁLKA VÍRY

Milovaní, jsme v kruté válce, která je bojem na život a na smrt za naši víru. Satan je odhodlaný zničit a zahubit víru Božího vyvoleného a čím silnější je tvá víra, tím větší bude jeho útok.

Když je víra otřesena nebo ztracena, věřící se stanou slabšími a přejdou k modlářství a lehkomyslnosti. Pavel varoval, že někteří zavrhli svou víru. Kladl na srdce Timoteji, aby bojoval dobrý boj „a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli, a tak ztroskotali ve víře“(1. Timoteovi 1:19).

Také varoval Timotea, „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami“ (1. Timoteovi 4) Spolu s Timoteem Pavel varoval církev, že se satan bude snažit víru některých převrhnout. „Kteří zbloudili z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří.“ (2. Timoteovi 2:18)

Petr utrpěl zuřivý útok satana proti jeho víře. Jeho víra rozzuřila peklo tak, že satan požádal o svolení ji prověřit, aby viděl, jestli i pak bude tak stabilní. „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala“ (Lukáš 22:31-32)

Křesťan s neotřesitelnou vírou je označen v pekle jako „Nepřítel číslo 1“ a důvod je tento: Vírou a její uvolněnou mocí jsou království podmaněná; rodí se spravedlnost, sliby Boží se plní, ústa lvů jsou zavřena, satanův oheň je uhašen a existuje únik od meče. Z oslabených věrných se stávají silní a stateční v boji, zahánějíc satanovu armádu k útěku. Tito věrní probouzejí mrtvé a nepoddávají se, když jsou mučeni. S ochotou snášejí posměšky, porážky, kamenování a pokud jsou vězněni, zpívají.

Víra podpírá ty, kteří ji vlastní!