úterý 27. září 2016

SPOČINUTÍ V OTCOVĚ LÁSCE

Již roky věrně varuji před brzkým příchodem celosvětového ekonomického holocaustu. Dokonce i teď vidíme, jak postupně přichází na celý svět. Varoval jsem, že na křesťany přijde utrpení, že budou obrovské ztráty a tíživé životní situace, a již se to děje. Spousty vzácných svatých všude po celém světě snášejí obrovský finanční a duševní stres.
MĚNÍ SE STYL ŽIVOTA
I když jsou tyto věci hrozné, na žádnou z nich bychom neměli zaměřit svou energii a službu. Místo toho musíme pokračovat v hlásání o lásce Boha Otce a o něžném soucitu našeho Spasitele.
Znám americký styl života – vskutku se životní styl všech prosperujících národů natrvalo změní. Vím, že se všechno potácí a otřásá. Když ale ráno vstávám, nedělám si starosti: „Co budeme jíst? Co si oblékneme? A co topení, světlo, bezpečnost?“ Ježíš nás varoval, abychom se o to nestrachovali.
DOKONALÝ POKOJ
Spočívám v lásce svého Otce. Opravdu vím, že já nejsem Bůh a že jedině On má všechny tyto věci pod kontrolou. Dělám prostě totéž co prorok Izajáš: Nechal svou mysl spočinout v plné důvěře svému Pánu.
„Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, neboť v tebe doufá“ (Izajáš 26:3).
Prorok Izajáš oznamoval tuto pravdu všem věřícím bez ohledu na věk – a Bůh nemůže lhát!

pondělí 26. září 2016

OD TÉTO CHVÍLE - Gary Wilkerson

„Anděl jí řekl: Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“ (Lukáš 1:30-31).
Boží milost doslova vyvolala v Mariině životě změnu – obrat o 180 stupňů. Podle Bible otěhotněla. Pokud žiješ z Boží milosti, On neříká pouze: „Všechno se vyřeší; snaž se myslet pozitivně.“ Ne, Bůh mění tvůj svět; obrací věci vzhůru nohama.
RODÍ SE NĚCO NOVÉHO
Marie otěhotněla! Když máš Boží milost, Bůh učiní ve tvém životě počátek – narození něčeho nového. Máš určité potřeby, pláčeš ve své duši. A jakmile přijdeš k Bohu a obdržíš Jeho milost, Bůh na tebe vylije požehnání a změní tvůj život.
Marie to pochopila a začala zpívat:
„Duše má velebí Pána
a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,
že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení.
Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení“ 
(Lukáš 1:46-48).
VĚCI SE ZMĚNÍ
Miluji frázi: „Hle, od této chvíle.“ Od této chvíle bude něco jinak – a já chci, aby sis to přivlastnil. Chci, abys měl nyní tuto pravdu ve své duši, ve svém duchu a ve své mysli.
„Od této chvíle“ v tobě probíhá změna. Změna od života zaměřeného na své vlastní touhy k životu naprosto vydanému Pánu, kdy zjišťuješ, že nemůžeš učinit nic pro svou vlastní chloubu. Rozhodni se, že budeš důvěřovat jen a pouze Ježíši.

pátek 23. září 2016

DEJ PRŮCHOD MILOSRDENSTVÍ

O Letnicích Duch svatý spočinul na připravených lidech, kteří "byli všichni jednomyslně spolu" (Skutky 2:1, Bible Kralická). Co to vlastně znamená, že lidé byli jedné mysli? Jednoduše řečeno, proudilo skrze ně milosrdenství. Hned to vysvětlím.
Lidi, kteří byli účastni scény letnic, dnes považujeme za církevní otce. Někteří z těchto mužů těžce zhřešili proti Pánu a proti svým bratřím. Všem muselo být odpuštěno a jejich hříchy musely být přikryty, jinak by se církev nepohnula kupředu s dílem, které se  Duch svatý chystal dělat.
TĚŽKÉ HŘÍCHY
Vezměte si takového Petra. Strašlivě se rouhal, zranil Ježíše i ostatní učedníky. Tělo Kristovo Petrovi odpustilo a přikrylo jej, takže už proti němu nikdo nevytahoval jeho minulost. Nebo si vezměte Jakuba a Jana, "Syny hromu." Také oni těžce zhřešili, urazili ostatní učedníky svým vyznáním, že jsou větší než oni. Také jejich hříchy byly odpuštěny a přikryty. 
Teď upřímně - každý, kdo tehdy byl přítomen, mohl říci: "Nech toho, Petře. Kdo tě tady ustanovil vůdcem?  Zapřel jsi Krista." Nikdo to neudělal, protože jejich srdce byla připravená díky milosrdenství. A byli připraveni přijmout Ducha,  když byl mocně vylit na den Letnic. 
ZÁLEŽITOSTI SRDCE
Milovaní, to je ten důvod, proč se Petr ve svých epištolách zaměřuje na záležitosti srdce. On věděl z první ruky, že všechny tyto věci musí ven a musí být odpuštěny, jinak práci Ducha překazí jakákoli tělesnost. To samé platí dnes pro Kristovu církev, pro nás, kteří máme zakusit Jeho mocný déšť sklizně. 
Překazíme dílo Ducha kvůli neodpuštění? Anebo budeme připravení nechat milosrdenství proudit z nás směrem k ostatním?

čtvrtek 22. září 2016

SLÁVA NOVÉHO DOMU

Satan ví, co je psáno v Božím Slově a je odhodlán zabránit velké žni, o které ví, že přichází. Rozpoutal zuřivý útok na církev, používajíc při tom každou zbraň, kterou má, aby odstranil pokoj v Božím lidu.
Melancholie a strach balancujíce na každém národě zanechaly lidi, aby se cítili bezradně. V Americe soudy ustanovily zákony, které se pyšní zvrhlostmi a to vše proti vůli lidu. Výsledek je beznaděj a stres, ochabující duch a dokonce působení fyzické nevolnosti.
HŘÍCHU KONEC
V Hospodinově domě je hříchu konec a peklo je odstraněno. Veškerá společenství se dělí kvůli neshodám ohledně homosexuálních manželství. Mezitím evangelisté - ti, kteří jsou ti předpokládaní nosiči pochodní Božího Slova – vkládají své energie do aktivit, které nejsou orientované na Ježíše.
V Ageův den byli Izraelci odrazováni ohledně nového chrámu, který stavěli. Jejich práce vypadala tak bezvýznamně oproti velikosti jejich prvního chrámu. Jak uvažovali o všech minulých Božích slávách, plakali zoufalstvím nad nejskromnějším domem, který najednou před nimi stál. Ageus se zeptal lidí, „Kdo zůstal mezi vámi z těch, kteří viděli tento dům v jeho prvotní slávě? A jaký jej vidíte nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic?“ (Ageus 2:3)
NESROVNÁVEJ
Milovaní, stejná otázka platí dnes. Možná se ti vybavují velká obrození v minulosti, kde mocně dopadl Duch, a tisíce lidí bylo spaseno. Řekni mi, vidíš život církve dnes jako nic oproti tomu, co se dělo v minulosti?
Říkám ti, slovo, které dal Bůh Ageovi k jeho církvi, je míněno i dnes pro nás: „Můj duch stojí uprostřed vás.… Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního, praví Hospodin zástupů. A na tomto místě budu udílet pokoj“ (2:5,9)

středa 21. září 2016

DÉŠŤ PŘED SKLIZNÍ

Proroci – od Izaiáše, přes Jeremiáše a Ezechiela až po ty méně významné – odhalují, že během posledních dnů bude na připravený lid znovu vylit Duch Boží. Tato událost je popisována jako „déšť sklizně“. Bůh zaslíbil, že bude ještě větší než „první déšť“, mocné vylití Ducha o letnicích.
Proroctví o „posledním dešti“ se vztahuje k dvěma obdobím dešťů v Izraeli. Připadaly na opačná roční období než dnes u nás. První (dřívější) déšť padal na podzim a zaléval nově zaseté obilí. To je typické pro letnice, kdy přišel „první déšť“ v podobě mocného vylití Božího Ducha. Déšť zalil semena Slova a to vyrostlo a rozšířilo se v celosvětovou církev, jak ji známe dnes.
NENÍ SKLIZNĚ BEZ DEŠTĚ
„Poslední déšť“ v Izraeli přicházel na jaře a dal uzrát úrodě těsně před sklizní. O tomto dešti mluví Zachariáš, o vylití Ducha svatého v poslední ch dnech (Zachariáš 10, 1).
Mojžíš řekl jednoduše to, že bez dalšího deště nemůže nastat sklizeň.  Hospodin skrze něj Izraeli řekl: „I stane se, jestliže budete opravdu poslouchat mé příkazy…že dám vaší zemi ve svůj čas déšť podzimní i jarní a sklidíš své obilí, nové víno i svůj olej“ (Deuteronomium 11, 13-14).
PROBUĎ SE, CÍRKVI!
A konečně v  Joelovi 2, 21 – 27 můžeme jasně vidět, jak to vypadá, když takový déšť před sklizní přijde. Jinými slovy je tu psáno: „Probuď se, církvi! Podívej se kolem sebe. To, co vidíš, bylo předpovězeno. Začíná pršet a Hospodin zformoval zářivé mraky plné vody. Duch vše připravuje na poslední velkou sklizeň.“

úterý 20. září 2016

ZNAMENÍ POSLEDNÍ DOBY

Ve svém prvním dopisu církvi Petr otevřeně mluví o posledních dnech: "Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám, především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť láska přikryje množství hříchů." (1.Petrův 4:7-8)
I ve svém druhém dopisu poslední dobu zmiňuje a píše církvi, "...stan mého těla bude brzy složen" (2. Petrův 1:14). Jinými slovy, říká, "Bůh mi ukázal, že už na tomto světě nebudu dlouho".
Petrovo poselství bylo určeno pro novozákonní církev v době, kdy dopis psal, i pro každou následující generaci věřících. Je to varovné poselství, včetně těchto proroctví:
"..mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy." (2. Petrův 2:1)
"...v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat:"Co je s tím slibem  o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!" (2. Petrův3:3-4)
"... zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem." (2.Petrův 2:10)
"Pánův den ovšem přijde jako zloděj." (2. Petrův 3:10)
"Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti:" (2. Petrův 3:11-12)

pondělí 19. září 2016

OSVĚŽUJÍCÍ, ŽIVÁ VODA - Gary Wilkerson

Jak Boží osvěžení ovlivňuje naše životy v praktických způsobech?
OSVĚŽENÍ NAŠICH OKOLNOSTÍ
Když Bůh osvěží naše okolnosti, tak změní staré zvyky, které mohou zahrnovat naše manželství, naše finance, naši práci. Může odhalit nezdravé vzory utrácení a přesvědčit nás je změnit. Může nás dokonce vést ke hledání finančního poradenství, které nám může pomoci nahradit špatné vzory a naučí nás být moudrými správci.
Možná, že bude chtít narušit staré vzory v našem manželství, vzory, které nás ponechávají zaseknuté v neláskyplných způsobech. Náš Otec je připraven nás osvěžit oplývající milostí pokaždé, když to potřebujeme. Tento druh osvěžení jedná s našimi okolnostmi.
OSVĚŽENÍ PODSTATY
Pak máme osvěžení podstaty — osvěžení, které jde za naše okolnosti, aby obnovilo naše duše, naše životy, našeho vnitřního člověka. Tento druh osvěžení neplyne jendo nás, ale nás. Naplní nás to radostí pro naše manželství; pro odvádění desátků a dávání zdarma; pro čelení těžkým vztahům s nadějí a odvahou a energií.
In short, core refreshing causes us to anticipate every moment of life with Jesus. It stirs in us a heart that says, “I’m fully alive, not dreading the day. I’m thrilled to follow You, Jesus. You have made me bold, not fearful. Let me use this vast overflow of life for You!”
VŠECHNO MU TO PŘINES
Co z tebe nyní plyne? Nevěra, reptání, strach? Nebo víra, naděje a láska? Tak jak to On udělal na svátku v Jeruzalémě, tak Ježíš k tobě volá, abys Mu přinesl svoji nevěru, svoji hořkost a svůj strach. On to chce nahradit spokojeností a nakazit tě k tomu, aby tě převedl z prázdnoty do plnosti, přenést tě z prázdnoty do plnosti.
Ježíš slíbil, “Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‘proudy živé vody poplynou z jeho nitra’” (Jan 7:37-38, NLT).