sobota 22. listopadu 2014

ROZZÁŘILY OBRAZOVKU by Claude Houde

Jedním z největších překvapení nového věřícího, který začíná číst a studovat Bibli je, když objeví to, že muži a ženy z Písma jsou tak neuvěřitelně lidští. V biblickém vyprávění není žádné přikrašlování a žádná kouzla. Nejsou zde žádní dokonalí hrdinové.

Jedním z důvodů, proč je Bible každoročně světově nejčtenějším bestsellerem je skutečnost, že skutky a postavy, se kterými se setkáváme na jejích stránkách jsou prostě fascinující. Bible je nejčtenější knihou na světě, protože těch šedesát šest knih, ze kterých se skládá Písmo je ve skutečnosti zrcadlem, ve kterém my všichni nacházíme dříve či později svůj obraz. I když jsou muži a ženy Nového a Starého zákona od nás velmi vzdáleni v čase, místě, souvislostech, zvycích a kulturní realitě, jsou nám přece ve své lidské zkušenosti a vlastnostech tak neuvěřitelně blízko. Podívejte se a budete muset přiznat, že tito lidé doslova “rozzářili obrazovku.“ Čtení Bible je vrcholná zkušenost reality. Každá strana je poutavá a táhne nás do předních řad v divadle lidských životů, spojených s Bohem.

Jsme ohromeni, šokováni, konfrontováni a pohnuti jejich dobrodružstvími, zápasy, nadějemi, pochybnostmi, vášněmi a vírou, protože jsou bolestné a nesmiřitelné jako naše vlastní zážitky (nebo přinejmenším jako někoho, koho dobře známe a který potřebuje útěchu). Tyto biblické příběhy nás rozveselí i rozpláčou. Naše duše jsou zarmouceny jejich selháními, otřeseny chybami, které dělají a naopak pozvednuty každým hrdinským činem.

Muži a ženy Božího Slova jsou z masa a kostí. Sní, trpí, padají, pláčou a jsou zklamáni a podvedeni svými nejbližšími přáteli a lidmi, kterým nejvíce důvěřovali. Někdy se obávají toho, co je v jejich vlastním nitru. V hněvu, zmatení a čiré bolesti mohou velmi pochybovat a hrozit pěstmi k nebi. Jsou omezováni a krvácí. Obrací se k Bohu zády a pochybují o Jeho samotné existenci, ale když dojde k tragédii, tak k Němu okamžitě utíkají. Tak silní a přesto tak slabí - nedělají to co by dělat měli, i když to dobře vědí a často činí to, co nenávidí, i když vědí, že je to špatné. Neustále sní o kráse a ušlechtilosti, o lepším světě, o spravedlnosti a „novém začátku života.“

Bible je opravdová klenotnice plná surových diamantů. Každá kniha a každá kapitola odráží touhu člověka, který hledá něco podstatného, věčného a smysluplného.

Při čtení Bible můžete objevit Boha a současně nalézt i sebe sama.

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.

pátek 21. listopadu 2014

RADOSTNÁ SKLIZEŇ

„Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: Služebníku špatný a líný … Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven … A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot“ (Matouš 25:24-26, 28, 30). Kdo je tím špatným a líným služebníkem, a proč byl uvrhnut do temnot?

Za prvé, byl Božím služebníkem, kterého ovládal skrytý hřích. Ježíš ho nazývá špatným služebníkem, čímž naznačuje něco zlého či zlověstného. Ačkoli je ve společnosti pracovitých, plodných a radostných služebníků, je v něm cosi skrytého a neodhaleného. Tvrdí, že zná Pána („Poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel“), avšak rozvíjí zvrácenou vizi o Pánu kvůli svému hříchu, který neopustil. Říká: „Jsi tvrdý člověk,“ což znamená: „Očekáváš ode mě příliš, nedokážu žít podle tvých požadavků!“

Hřích v srdci přiměje někoho říci: „To je pro mne příliš těžké!“ Na druhé straně, plodné srdce se stává svobodným a poslušnost pro ně již není břemenem. Pro odevzdané srdce je všechno radostí. „Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy“ (Žalm 126:5-6).

Jeden služebník slyšel nějakou naši nahrávku, a potom řekl svému příteli: „Nikdo tak nedokáže žít! Každý dělá chyby. Nedokážeme žít tak čistě, jak oni káží!“ Naše poselství se mu zdálo nepřijatelné.

Rád bych věděl proč.

čtvrtek 20. listopadu 2014

V PRVNÍ LINII

Ochotní služebníci se nebudou bát „lva na ulicích.“ Líný křesťan říká: „Venku je lev a zabije mne, vyjdu-li na ulici.“

„Lenoch říká: Na cestě je lvíče, v ulicích je lev“ (Přísloví 26:13).

Je lev v ulicích? Ano! Řvoucí lev , který hledá kořist. Duchem naplnění služebníci se však tohoto lva nebojí. Než jsem přišel do New Yorku jako pastor, ďábel se mi pokoušel zasít do srdce strach. Viděl jsem, co přijde a jak budou tyto ulice nebezpečné. Satan řekl: „Zabijí tě na ulici!“ Ale Ježíš přikázal: „Vyjdi hned do ulic města a přiveď chudé, zmrzačené, slepé a chromé“ (Lukáš 14:21). My se opravdu nemusíme bát!

Přemýšlím, jak úžasný musí být život na tichém místě v ústraní, a mnozí tuto výsadu mají. Roste však počet křesťanů „prchajících do přírody,“ kteří se prostě chtějí ukrýt. Lev je pronásleduje a oni hledají bezpečné místo. Už jsem o tom také uvažoval. Gary North, jeden z představitelů hnutí obnovy, napsal knihu s názvem Vláda nouze, kde varuje křesťany před hromaděním zboží a zbraní a před přípravou na úkryt a obranu svého majetku. Seznam, který uvádí, obsahuje mimo jiné i tvrdý alkohol a tabák na úplatky (říká tomu „výměnný obchod“) pro vládnoucí úředníky v době anarchie.

Jsou to ti, kteří budou volat, aby je skryly skály a hory před Božím hněvem (Zjevení 6:16). „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej“ (Matouš 16:25).

Duchem naplněná církev posledních dnů se nebude skrývat ale v první linii bude bojovat dobrý boj, a sklízet spasené duše.