pondělí 27. června 2016

BŮH, KTERÝ ZASAHUJE - Gary Wilkerson

„V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem; ten vzkřikl velikým hlasem: Odejdi! Proč zasahuješ?“ (Lukáš 4:33-34, NLT).

Miluji toto slovo – zasahovat – které se objevuje ve výše uvedeném překladu.

Můžeš si to ve své Bibli podtrhnout, pokud máš překlad používající toto slovo. Pokud takový překlad nemáš, udělej si poznámku. Bůh, který zasahuje – který hledí na tvé krize a potřeby – a místo toho, aby stál opodál plný obav a úzkostí, zasahuje do problémů ve tvém životě.

Ježíš zasahuje do satanových plánů zaměřených proti tobě. Kdyby nebylo Ježíšova zásahu, satan by měl k tobě volný přístup. Moc hříchu a nemoc a soužení by měly ve tvém životě takovou svobodu, že bys to nedokázal vydržet. Ježíš tě ale miluje, pečuje o tebe, a když přichází satan se svými plány, které tě mají vyvést z rovnováhy, Ježíš zasahuje. Říká: „Ne, tohle se nestane! Postarám se, aby tento bratr obstál, tato sestra obstála.“

Když se bojíš, když cítíš, že selžeš, když se úmysly toho Zlého na tebe sypou, buď si jist, že Ježíš zasáhne. On dovede věci do zdárného konce.

Ježíš zasáhl u člověka posedlého démonem, a co víc, On chce zasáhnout ve tvém životě. Možná, že kráčíš ve svévolné neposlušnosti a vzpouře proti Bohu. Jeho milost zasáhne a zavolá tě zpět. Možná, že se stáváš vlažným a nevěříš celým srdcem. Ježíš chce zasáhnout a přitáhnout tě zpátky. Možná, že máš starosti o člena své rodiny a cítíš beznaděj; nevidíš žádnou možnost průlomu. Ježíš ve všech těchto věcech zasahuje.

A tak satan k tobě přichází – stejně jako přišel k Ježíši na srázu a chtěl Jej svrhnout dolů. Satan má promyšlený plán na zmaření tvého života a Ježíš přichází a zasahuje. Chceš-li, můžeš na to říci: „Chvála Bohu,“ protože je to ta nejúžasnější zpráva.

sobota 25. června 2016

ZPÍVÁME HLASITĚJI? - Claude Houde

Protože se modlíme „Pane, přidej nám víry“, vybízím tě, abys dovolil Bohu zapálit oheň ve tvém srdci. Abraham, náš vzor víry, šel zachránit lid, který byl držen v zajetí nelítostným nepřítelem. (viz Genesis 14:11 16) Tento text k nám hovoří o „krutých dobyvatelích, kteří vše ukořistili pro sebe.“ Ale jeden z přeživších obětí padl k Abrahamovým nohám a přiměl jej učinit rozhodnutí.

Nezáleží na tom kde jsi, trpící tlučou na dveře církve. Novodobá církev si vybrala být slepou k utrpení, které ji obklopuje. Její lhostejnost je urážkou samotné Boží podstaty. Tato církev je posedlá svými vlastními požehnáními, potřebami, uctíváním, bohoslužbami, teologií a zážitky s Bohem, a má silnou tendenci zůstávat „mezi svými, mezi křesťany.“

Dietrich Bonhoeffer, německý pastor a teolog, v jedné své knize vypráví příběh, který mě hluboce zasáhl, protože je pravdivým obrazem moderní církve. Bonhoeffer byl pastorem v průběhu druhé světové války, v čase kdy nacistický holocaust zmařil životy šesti milionů Židů. Historie ukazuje, že většina německých pastorů a kněží tolerovali nebo se snažili ignorovat nacistické šílenství a vražedný rasismus, které posléze vedli ke genocidě. Církev se nakonec probrala, když už bylo příliš pozdě. Pastor Bonhoeffer, který otevřeně mluvil proti režimu Třetí říše, byl uvězněn a nakonec usmrcen kvůli své odvaze a přesvědčení.

Bonheffer napsal o rozhovoru, který měl se svým kolegou pastorem, krátce předtím než byl zatčen. Pastor se mu svěřil: „Bylo to strašné. Nás sbor je hned vedle železniční dráhy. Slyšíme vlaky, které odvážejí Židy do táborů. Zpočátku to bylo ojediněle, ale teď projíždějí několikrát denně. Jednu neděli před pár týdny se stalo něco strašně nepříjemného. Právě jsme byli uprostřed bohoslužeb, když se ozval zvuk vlaku. A pak, když jsme zpívali chvalozpěvy, slyšeli jsme, jak lidé křičí: ,Pomozte nám! Pomozte nám!‘“

Zděšený Bonhoeffer se ho zeptal: „Nuže, co jsi udělal?“ Pastor odpověděl: „Chvíli jsem si nebyl jistý co dělat, ale pak jsem řekl shromáždění: ,Bratři a sestry, zpívejme hlasitěji!‘“

„Zpíváme hlasitěji“ také my, abychom nezaslechli volání o pomoc tak blízko nás?

__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.

pátek 24. června 2016

VE SNECH A VIDĚNÍCH

V některých národech na různých místech světa se Kristus zjevuje mnohým ve snech a viděních. Lidé v arabských národech, Číně a Indii hovoří o svých zkušenostech s Ježíšem ve snech. Děje se to dokonce i zde v New York City.

Jeden z našich hlídačů zde v Times Square Church byl kdysi veleknězem v uctívání Ďábla v Santerii. Jeho teritoriem byl Bronx a jeho byt byl naplněn lidskými kostmi. On sám prodal svoje tělo a duši satanovi. Ale srdce tohoto muže bylo zasaženo Duchem svatým, který ho natolik zneklidnil, že jednoho večera zvolal k Ježíši: “Jestliže jsi silnější než ďábel, kterému sloužím, ukaž se mi dnes večer ve snu.”

Ten večer se ten muž ve snu uviděl, jak sedí ve vlaku, směřujícím do pekla. Projel tunelem a na druhé straně stál satan. Ďábel řekl tomu muži: “Byl jsi mi věrný. Proto tě nyní vezmu do místa tvého věčného odpočinku.” Potom se najednou objevil kříž. V ten moment se ten muž probudil.

Po této zkušenosti začal být tento muž zapálený pro Ježíše! Svůj byt zbavil každé stopy zla a svůj život zasvětil Hospodinu. Dnes je z něj laskavý a oddaný Boží muž, který pracuje v naší církvi. Nedávno jsem ho zastavil a řekl jsem mu: “Vidím v tobě Ježíše.” Odpověděl: “Bratře Dave, nedovedeš si přestavit, co pro mě tato slova po dvaceti pěti letech služby ďáblu znamenají.” Jeho zázračný nový život vzešel ze snu, daného Bohem.

Drazí svatí, přichází den, kdy celý svět uvidí Ježíše. Apoštol Jan si v duchu představoval “velké zástupy, které nikdo nemohl sečíst ze všech národů a kmenů a jazyků, stáli před trůnem a před Beránkem, oděni bílými plášti a s palmami v rukou volali silným hlasem: “spasení našemu Bohu, který sedí nad trůnem a před Beránkem” (Zjevení 7:9–10).

To nejsou jen malé zbytky, ale nesčetný zástup, který chválí Hospodina. Chvalme Boha za ten zaslíbený den!

čtvrtek 23. června 2016

PROBUZENÍ CÍRKVE

Jak dojde k poslednímu probuzení? Bude potřeba něco mocného, něco, co otřese celým světem. Izaiáš říká, že tyto otřesy se stanou v jediný den. V 47. kapitole se dočítáme, že se musí skoncovat s duchem Babylonu. V celém Písmu Babylon představuje ducha prosperity, bezstarostného života a rozkoší a duch Babylonu je stejný v každé době.

Stručně řečeno, podle Izaiáše nemůže dojít k žádnému celosvětovému znovuprobuzení, dokud nebude svržen duch chamtivosti a falešného bezpečí. Můžeme se za probuzení církve modlit, můžeme volat k Bohu, aby vylil svého Ducha, ale to je nemožné, dokud nejdřív Pán neotřese vším: "Teď tedy slyš, ty milovnice rozkoší, která si sedíš v bezpečí a v srdci myslíš si: "Já - a kdo je víc?"... Proto na tebe přijde pohroma, kterou nebudeš umět zažehnat. Dopadne na tebe neštěstí, které nebudeš moci odvrátit. Náhle na tebe přijde záhuba - ani se nenadáš!" (Izaiáš 47:8,11).

Bůh nebude přehlížet hřích, ale zboří ďáblovy pevnosti. Zatroubí své církvi a probudí ji "náhlou záhubou". Ve skutečnosti to bude z Božího hlediska čin velké lásky. Tak svoji církev miluje, že nedopustí, aby ji ničily a zaslepovaly rozkoše a odpadlictví.

"Když se však prokazuje vlídnost lumpovi, spravedlnost se neučí; v zemi práva pak páchá bezpráví, nevidí, jak vznešený je Hospodin." (Izaiáš 26:10). I to je důkazem, že probuzení církve je nemožné v čase bezpečí a prosperity. Izaiáš to říká jasně: "V době požehnání se lid neobrátí". Nic se nestane, dokud je kapsa plná. Jen "když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti." (Izaiáš 26:9)

středa 22. června 2016

JEHO ZJEVNÁ PŘÍTOMNOST

Mnozí znáte verše, v nichž Pavel přirovnává manželství ke vztahu Boha k Církvi: „Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké; vztahuji je však na Krista a církev“ (Efeským 5, 31–32).

A teď si všimněte, co říká Izaiáš: „Vždyť tvým manželem je tvůj Tvůrce, jeho jméno je Hospodin zástupů, a tvým vykupitelem je Svatý Izraele – nazývá se Bohem vší země“ (Izaiáš 54, 5). Kdo je ten Tvůrce? Je to Kristus, stvořitel nebe a země. A Izaiáš říká, že je to náš manžel. Avšak žena se odloučila od svého manžela: „Vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem a vaše hříchy skryly jeho tvář před vámi, aby neslyšel“ (Izaiáš 59, 2).

Kde dnes můžeme vidět toto odloučení Církve od Boha? Já ho nejzřetelněji vidím v dnešních mainstreamových sborech, které dělají příliš mnoho ústupků. Vidím ho i ve zlehčovaném evangeliu postmoderních církví. Je zřejmé, že došlo k oddělení od Boží přítomnosti. Stalo se přesně to, co Ježíš a Pavel prorokovali. Mnozí začali milovat požitek víc než Boha – vyznávají náboženství, v němž není moc; pohrdají evangeliem svých otců; boří staré morální pilíře; mění Boží nepomíjitelné Slovo, aby pasovalo na dnešní dobu.

Vyzývám vás, abyste šli do jakéhokoli města, od církve k církvi všech evangelických denominací. Zkuste najít jeden sbor, kde zažijete úžasnou, zjevnou Ježíšovu přítomnost, kde poznáte Jeho odzbrojující moc. Když je Ježíš skutečně přítomný, poznáte to, ať už v písních, v kázání nebo ve společenství. Něco se ve vaší duši probudí a vyvolá to úžas a úctu. Podle mých zkušeností však něco takového najdete málokdy.

Neodsuzuji dnešní církve; Bůh chraň. Ale kéž nám Pán pomůže, když v těchto posledních dnech nezažíváme Jeho zjevnou přítomnost. A když kvůli církvím, které uhnuly z cesty, před námi musel na čas skrýt Svoji přítomnost.

úterý 21. června 2016

NIC TEBOU NEPOHNE

V těchto posledních dnech uvidíme všude, kam se ohlédneme, Boží slávu propukající v posledním duchovním probuzení. Kristova Církev se bude rozprostírat dále než doposud, aby šířila dobrou zprávu.

„Rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky. Rozmůžeš se napravo i nalevo, tvé potomstvo se zmocní pronárodů a osídlí zpustošená města“ (Izajáš 54:2-3). Jednoduše řečeno, Církev získá sílu a celé zástupy přijmou Krista.

Když se podíváme na Izajášovo proroctví blíže, uvidíme, že neplatí pouze pro Církev jako takovou, ale i pro jednotlivce. Znám zbožné služebníky, své přátele, kteří toto proroctví přijali jako osobní slovo od Ducha svatého. A svou víru vybudovali na zaslíbeních: „Neboj se, už se nemusíš stydět, nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem. Zapomeneš na hanbu, kdy jsi byla neprovdána, nevzpomeneš na potupu svého vdovství“ (Izajáš 54:4). Izajáš to říká jasně: Boží Církev nebude tupena.

A přece o několik veršů níže čteme následující varování pro Církev v posledních dnech: „Ty utištěná, vichrem zmítaná, útěchy zbavená, hle, já ti do omítky vsadím drahokamy, za základ ti dám safíry“ (Izajáš 54:11). Je nám řečeno, že budeme utištění a vichrem zmítaní. A přece máme též zaslíbení, že naším základem budou safíry. Co to přesně znamená?

Když Bůh prohlašuje: „Za základ ti dám safíry,“ oznamuje nám: „Až bude všechno ve světě otřeseno, tebou nic nepohne. Základ, který pod tebe kladu, je pevný jako tyto kameny. To, co v tobě tvořím, nemůže být otřeseno.“

Tyto safíry představují duchovní poznání a moudrost, vnímání samotného Božího srdce. Víme, že trpící vyjdou vyzbrojeni větším vnímáním Božího slitování. Možná budeš pokoušen, zmítán, sužován a osamělý, skrze to všechno v tobě ale Bůh zformuje základ pevný jako skála. Děje se tak, abys mohl potěšovat druhé v jejich zkouškách.

pondělí 20. června 2016

VYJÍT VÍTĚZNĚ - Gary Wilkerson

Přináším opravdu dobrou zprávu! Ježíš do tebe chce vložit stejného Ducha, jakého má On sám – stejného Ducha, který mu dal moc projít skrz nepřátelský zástup, jenž Ho chtěl shodit ze skály (viz Lukáš 4:29-30).

Možná tě trápí závislost; kvůli hříšnému návyku selháváš; kvůli strachu a znepokojení upadáš do zoufalství. Když ale do tebe Ježíš vloží „svého Ducha,“ budeš moci tím projít a prohlásit: „Nechci s tím mít nic společného. Mohu být v ohni, ale neshořím. Vyjdu živý. Vyjdu vítězně. Nenechám se zatlačit do věcí, které pro mne Bůh nepřipravil. Budu stát na pevném místě, které mi On určil.“

Možná, že cítíš všude kolem sebe tlaky, Pán mi však dal pro tebe slovo, ke kterému se pojí prorocké zaslíbení. Řekl jsem Pánu: „Budu velice opatrný, neboť občas přicházejí falešná proroctví říkající, že všechno bude dobré.“ A tak ti to neříkám. Přijdou těžkosti a tlaky. Možná budeš terčem nekalých plánů, dostrkán ke srázu, až na okraj, mám ale pro tebe slovo ujištění.

Jestliže budeš důvěřovat Ježíši, jestliže budeš očekávat na Pána, jestliže uslyšíš Jeho poselství a nebudeš naslouchat hlasu nepřítele, projdeš bouří naprosto vítězně. Projdeš ohněm. Projdeš každým tlakem, vším, co se ti postaví do cesty - v Ježíšově jménu.

„Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí“ (Izajáš 43:2).