čtvrtek 26. listopadu 2015

CHOĎTE VE SVĚTLE

"Choďte, dokud máte světlo, ať vás nezachvátí tma" (Jan 12:35). Tma v tomto kontextu znamená "duchovní slepotu, zmatek, ztrátu jasného myšlení, chmury". Nejdřív mě napadlo, "tma na těch, kdo milují Ježíše? Jak by taková temnota mohla přijít na Boží děti?"

Ochotně přiznám, že já sám jsem byl zaplaven Ježíšovým světlem. Během více než 50 let mé služby jsem byl svědkem Boží moci křísit mrtvé. Viděl jsem mnohé opustit podsvětí drog a alkoholismu. Moje kniha Dýka a kříž byla celá o zázračné Boží moci. Celý svůj život jsem mohl pozorovat jak chodící mrtvoly ožívají skrze Jeho vzkříšení.

Viděl mnoho jiných paprsků světla - od životadárných jmen svatého Boha, přes Jeho novozákonní zaslíbení, po naplnění Jeho proroctví. V jistém smyslu jsem viděl vše, co popisuje Jan 12 a ještě mnohem víc. Opravdu, Bůh odhalil dnešním lidem to, co Židé oněch časů nemohli vidět. Nevíme to jen z Písma, ale i ze zkušenosti, že Bůh připravil veliké věci pro ty, kdo ho milují. Dostali jsme Nový Zákon, aby nás v tom vedl a Ducha Svatého, aby nás učil. A také máme "lepší zaslíbení", takže můžeme mít podíl na Jeho božské podstatě.

Také jsme dostali pomazané učitele, pastory, evangelisty a proroky, kteří nám to světlo vlévají do mysli a srdce. Noří nás do pravdy, naplňují nás úžasnými zaslíbeními a připomínají nám Boží věrnost, která nás znovu a znovu vysvobozuje. Ptám se, jak bychom s tímto vším nádherným požehnáním mohli mít nad sebou temná mračna?

Většinou, když přemýšlíme o duchovní temnotě, vybaví se nám ateisté. Nebo myslíme na unavené, hříchem přesycené lidi tápající v žalu a prázdnotě. Ale to není ta tma, kterou Ježíš popisuje v Janově 12. kapitole. Ne, tahle temnota je mrak zmatení, duchovní slepoty, nerozhodnosti, skleslého srdce i mysli - a přichází na křesťany. 


Když tyto časy přijdou, když jsme v zajetí pokušení nebo zoufalství, máme s důvěrou říct, "Vysvobodil jsi své služebníky v každý čas. Udělej to znovu a Tvoje moc bude dokonalá v mé slabosti!"

středa 25. listopadu 2015

ŽASNU NAD TVOU LÁSKOU

Toto slovo z Kristova podobenství si musíme vzít k srdci: „Ty zlý služebníku! Odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se já slitoval nad tebou?!“ (Matouš 18, 32-33).

Otázka pro každého křesťana zní: „Odpouštím svým bratrům? Snáším jejich odlišnosti? Pokud jim odmítám odpustit, tak i když mi bylo odpuštěno, nazývá mě Ježíš „zlým služebníkem“.

Nevykládejte si to špatně. Neznamená to, že si můžeme dovolit odchýlit se od pravého učení. Pavel směle kázal o milosti, ale Timotea nabádal: „Usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním“ (2. Timoteus 4, 2). Máme být smělými ochránci pravého vyučování.

Ale nemáme používat vyučování k tomu, abychom mezi sebou stavěli hradby. Tak hřešili Farizeové. Zákon jim říkal: „Svěťte sobotu,“ ale jim toto přikázání nestačilo. Přidali si k tomu vlastní ochranná opatření, nejrůznější pravidla a nařízení, která v sobotu dovolovala pouze minimální pohyb. Zákon taky říká: „Neberte Boží jméno nadarmo.“ Ale Farizeové vystavěli ještě více zdí, když prohlásili: „Nebudeme Boží jméno vůbec vyslovovat. Tak ho nebudeme moci brát nadarmo.“

A jak reagoval král na nevděk svého služebníka v Ježíšově podobenství? Písmo praví: „A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh“ (Matouš 18, 34). V řečtině to znamená: „poslal ho dolů, aby byl mučen“. Nemůžu se zbavit dojmu, že tu má Ježíš na mysli peklo.

Co pro nás tedy toto podobenství znamená? Jak Kristus shrne své poselství učedníkům, Svým nejbližším přátelům? „Tak i můj nebeský Otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení“ (18, 35.)


Když si čtu toto podobenství, třesu se. Chce se mi padnout na tvář a prosit Ježíše za křest lásky k mým spoluslužebníkům. Zde je má modlitba. Povzbuzuji vás, aby se stala i vaší: 


„Bože, odpusť mi. Snadno se nechám vyprovokovat ostatními a příliš často reaguji v hněvu. Přitom nevím, kde by můj život bez Tvé milosti a shovívavosti byl. Žasnu nad Tvou láskou. Pomoz mi plně pochopit a přijmout Tvoji lásku ke mně. Pak budu mít ve Tvém Duchu lásky a milosrdenství se svými bratry více trpělivosti.

úterý 24. listopadu 2015

ÚŽASNÁ BOŽÍ LÁSKA

Co vyvolává soudní spory? Proč Boží služebníci, jimž osobně bylo tolik odpuštěno, ubližují svým bratřím a odmítají se s nimi stýkat? Lze to vysledovat zpět až k nejvíce zarmucujícímu hříchu, jaký je jen možný: k pohrdání dobrotivostí Boží.

K tomuto závěru jsem dospěl, až když jsem ve svém srdci hledal odpověď. Vzpomněl jsem si na svůj osobní zápas s přijetím Božího slitování a dobroty. Po léta jsem žil a kázal pod striktně zákonickou svázaností. S velkými obtížemi jsem se pokoušel dostát měřítkům, o nichž jsem si myslel, že vedou ke svatosti. Převážně se jednalo o seznam pravidel typu: musíš a nesmíš.

Po pravdě řečeno, cítil jsem se pohodlněji ve společnosti hřmějících proroků než u kříže, kde byly odhaleny mé potřeby. Kázal jsem o pokoji, nikdy jsem jej však plně nezažil. Proč? Protože jsem si nebyl jistý Pánovou láskou a jeho trpělivostí s mými selháními. Viděl jsem, že jsem natolik slabý a zlý, že jsem se necítil hoden Boží lásky. Stručně řečeno: vyvyšoval jsem své hříchy nad Boží milost.

Protože jsem necítil, že mne Bůh miluje, soudil jsem všechny ostatní. Pohlížel jsem na ostatní stejně jako na sebe: totiž jako na činitele kompromisů. To ovlivnilo mé kázání. Postavil jsem hradbu mezi sebe a zlo v druhých, jak mi přikazovalo mé vlastní srdce. Nevěřil jsem, že Bůh je ke mně dobrotivý, stejně jako tomu nevěřil nevděčný otrok (viz Matouš 18:32-33). A protože jsem neoceňoval Boží milující trpělivost se mnou, neměl jsem ji s druhými.

Nakonec jsem pochopil, jak se mám ve skutečnosti ptát. Již to nebylo: „Proč je tolik křesťanů nelaskavých a neodpouštějících?“ Nyní jsem se ptal: „Jak bych mohl naplnit Kristovo přikázání milovat druhé tak, jako on miloval mne, když nejsem přesvědčen, že mne miluje?“ 


Pavel napomínal: „Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám“ (Efezským 4:31-32).

pondělí 23. listopadu 2015

NÉST HOJNĚJŠÍ OVOCE by Gary Wilkerson

Ježíš říká: „Každou mou ratolest, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce“ (Jan 15:2).

Jsou očišťováni křesťané nesoucí ovoce? To většina z nás při službě Bohu neočekává. Hluboko ve svém srdci očekáváme, že budeme odměněni. A není to snad správné?

To, co zde Ježíš říká, je v rozporu s naší intuicí i našimi zvyklostmi. Když jsem vyrůstal, bylo těžké získat za jakýkoli úspěch pochvalu. Dnes, jakmile se dítě jen účastní týmového sportu, už dostane trofej. Nemyslete si, že jsem zahořklý starý chlap, který si nevzpomíná, že by kdy něco dostal. Z celého srdce přeji dětem jejich velké povzbuzování od mnohých dnešních rodičů. Naše společnost ale začíná zjišťovat, že rozmazlování má na děti negativní vliv. Učí je totiž nesnášet napomenutí, a jsou-li chválené za vše, co dělají, potom věří, že všechno, co dělají, je správné.

Hodně to popisuje dnešní církev. Jako křesťané si užíváme bezpodmínečnou lásku, nesneseme však, když nás někdo koriguje. Ježíš říká ve svém podobenství o vinné révě, že náš Otec chce, abychom poznali hlubší lásku, než je rozmazlování. Náš milující Bůh říká: „Ano, neseš dobré ovoce a mně tím děláš radost. Chci ale zvětšit tvou radost z bohatého života. A to uskutečním tvým dalším čištěním,“ a jeho slovo platí.

„Čistí, aby nesla hojnější ovoce.“ Většina z nás nechápe, o co tady jde. Moje žena a já jsme to pochopili loni, když zahradník nožem čistil naše stromy a keře. Vrátili jsme se z výletu a zjistili jsme, že je na naší zahradě všechno , co bývalo zelené, pečlivě ořezáno. Naše krásná zahrada vypadala jako nehostinná krajina na liduprázdné planetě. Chtěli jsme tomu chlapovi dát výpověď!

Přišlo však letošní jaro a každá rostlina kvetla více než předtím. Každá rychleji a lépe rostla. A to, co bylo kdysi ošklivé, bylo nyní čisté a krásné, s květy a plody. S Božími očistnými zásahy v našich životech je to stejné. Není to pro nás lehké – ve skutečnosti je to bolestivé. Očišťování samo o sobě není krásné – přináší však slavnější ovoce, které by se jinak neurodilo.

sobota 21. listopadu 2015

NAJÍT SVŮJ OHEŇ by Nicky Cruz

Podle posledních studií bude v roce 2020 islám největším náboženstvím v Norsku a všech skandinávských zemích. Pokud je to pravda, můžeme očekávat, že se během dalších několika let stane islám v Norsku i státním náboženstvím. To se totiž v minulosti stalo ve všech státech, kde se islám takto rozvinul.

Zarmucuje mě, když vidím, jak málo křesťané ovlivnili a ovlivňují situaci v Evropě. Byli jsme zcela neschopní oslovit bloudící a ztracené lidi – a to nejen v evropských státech, ale i v USA. Modlíme se k Bohu, aby se nám v tom dařilo a aby pomohl Kristovu tělu růst. Jen v málo církvích se to ale děje, většina z nich se zmenšuje a některé dokonce úplně vymírají. 

Co se musí stát, aby Hospodin konečně zasáhnul a začal proměnu, kterou potřebujeme – tu proměnu, za kterou se modlíme? Kdy konečně povstaneme a otřeseme Satanovou základnou ve světě?


Odpověď je tak jednoduchá, až je zvláštní, že to musím vůbec říkat: Aby se děly velké zázraky, musíme Bohu důvěřovat! Musíme k Němu přistoupit s kajícnými srdci a smělou vírou a prosit Ho, aby z nás učinil silné válečníky pro Boží království. Pracuje se mnou skupina mladých lidí, kterým říkáme Dvanáct učedníků. Stejně jako oni i my musíme otevřít svá srdce a životy Bohu a nechat ho nalít nám do srdce Jeho touhu po záchraně. Musíme Ho nechat zlomit nás, použít nás a zmocnit nás pro službu!

Když se podíváte na naši malou skupinu mladých lidí, tak nevypadají vůbec jako hrdinové – jsou to děti plné jizev a ran, které nemají nic kromě pár kusů oblečení. Ale v jejich srdcích hoří oheň vášně. A uvidíte, jak mocně je Bůh používá v předních liniích bitvy. A potom začnete pomalu chápat, co dokáže Pán udělat i s tím nejmenším kouskem víry. Uvidíte to, co způsobilo, že první církev tak rychle rostla a že hrstka učedníků přiváděla tisíce lidí k víře. Pochopíte, co tolik přitahovalo lidi k té zprávě – ke zprávě o Ježíši. A poznáte, co všechno Bůh dokáže učinit z mála.

„Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné“ (1. Korintským 1,27).

__________
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.

pátek 20. listopadu 2015

BOŽÍ DOBROTA

„Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání?“ (Římanům 2,4).

Co myslí Pavel tím, když říká, že někdo pohrdá bohatstvím Kristovy dobroty? Slovo pohrdá zde znamená: „Nemyslí si, že je to možné“. Jinými slovy, tento věřící říká: „Taková milost a takový soucit není možný. To nedokážu pochopit.“ Nepasuje to do jeho pojetí víry. Takže místo toho, aby to přijal, se v mysli staví proti tomu.

Proč nedokázal nevděčný služebník, o kterém píše Matouš 18,23-25, přijmout královu milost? Je jeden důvod: neuvědomoval si, jak ohromně velký je jeho hřích. Přesto mu král řekl: „Jsi svobodný. Už na tobě není žádná vina, už mi nic nedlužíš, už si nebudeš muset odpracovat žádný trest. Všechno, co teď musíš udělat, je zaměřit se na dobrotu a shovívavost, kterou jsem ti ukázal.

Bohužel, člověk, který nepřijímá lásku, není schopen ani milovat někoho jiného. Místo toho začne ostatní soudit. To se stalo i tomuto služebníkovi. Vůbec nepochopil podstatu královy milosti. Vidíme, že Boží shovívavost a nezasloužené odpuštění má jeden účel – vést nás k pokání. Pavel se ptá: „Neuvědomujete si, že Boží dobrota vás vede k pokání?“

Toto podobenství nám ukazuje, že to je ten důvod, proč pán svému služebníkovi odpustil. Chtěl, aby se ten člověk odvrátil od lidské svévole a spočinul v králově neuvěřitelné dobrotě. Tak by mohl na oplátku milovat druhé lidi a odpouštět jim. Ten služebník ale nečinil pokání – místo toho odešel a pochyboval o dobrotě svého pána. Rozhodl se mít záložní plán. A navzdory králově milosti ostatní lidi soudil.

Představte si zmučenou mysl takového člověka. Tento muž odešel ze svatého místa plného odpuštění, kde zakusil pánovu dobrotu a milost. Ale místo toho, aby se z toho radoval, opovrhl svou nově získanou svobodou. Říkám vám, každý věřící, který si myslí, že Boží dobrota je nemožná, otevírá své srdce satanovým lžím. Jeho duše nemá klid. V jeho mysli to vře. A neustále se bojí soudu.

Přemýšlím nad tím, kolik křesťanů v dnešní době žije takovýto zmučený život. To kvůli tomu je v Kristově tělu tolik konfliktů a rozporů? To proto spolu má tolik křesťanů neshody, to proto tolik církví odmítá být s druhými ve společenství?

čtvrtek 19. listopadu 2015

ZODPOVĚDNOST MILOSTI

Přehlédl v podobenství z Matouše 18:23-35 král hřích svého služebníka? Podíval se na jeho dluh a pak jej pouze prominul? Ne, vůbec ne. Skutečnost je taková, že svým odpuštěním vložil král na tohoto muže nelehkou zodpovědnost, zodpovědnost větší než břemeno jeho dluhu. Vskutku, tento služebník nyní dlužil svému pánovi více než kdykoli předtím. Jak to? Byl zodpovědný odpustit druhým a milovat je stejně, jako to král udělal pro něj.

Jak neuvěřitelná zodpovědnost to je. A nemůžeme ji oddělit od dalších Kristových vyučování o království. Koneckonců Ježíš také řekl: "Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám." (Mt 6:14-15, B21) Jeho pohled je jednoduchý: "Když vy neodpustíte lidem, ani já neodpustím vám." Toto slovo není jednou z možností, je to rozkaz. Ježíš nám tady v podstatě říká toto: "Byl jsem vůči vám shovívavý. Jednal jsem s vámi s láskou a milosrdenstvím a odpustil jsem vám jen díky Mojí dobrotě a milosrdenství. Rovněž vy by jste měli být milující a plní milosrdenství vůči svým bratrům a sestrám. Máte jim prostě odpustit, stejně jako jsem já odpustil vám. Máte jít domů, do církve, do práce, na ulice a prokazovat každému milost a lásku, kterou jsem prokázal já vám."

Pavel se odvolává na Ježíšovo přikázání, když říká: "Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy." (Koloským 3:13b, ČSP). Dále pak vysvětluje, jak máme usilovat o poslušnost tomuto přikázání: "Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému..... A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti." (Kol 3:12-14).

Co to znamená být shovívavý? Řecké slovo znamená: "snášet, tolerovat." To znamená vydržet věci, které nemáme rádi. Říká se nám, abychom tolerovali selhání ostatních a snášeli způsoby jednání, kterým nerozumíme.