čtvrtek 8. října 2015

V NADCHÁZEJÍCÍCH DNECH

V nadcházejících dnech se mnoho lidí dostane do přítomnosti Krista a Jeho moci. Ti, kdo se k Němu plně navrátí - kdo vyznají hříchy, odpustí a ponoří se do modlitby a Jeho Slova - zažijí, že všechny jejich slzy se promění v radost. Všude na světě už tečou řeky slz těch, kdo už byli vysvobozeni. Po staletích v satanských poutech jsou z nich lidé uvolňováni a pláčou slzy pokání a chvály svému Zachránci.

Izajáš prorokoval, že když uvidíme Boží zázraky uprostřed nás, zvoláme, "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je Hospodin, v něj jsme doufali; jásejme a radujme se z jeho záchrany!" (Izajáš 25:9) Izajáš byl tak nadšen tím, co viděl, že málem pukl údivem.

"Panovník Hospodin... pohanění lidu svého odejme ze vší země." (Iza 25:8) Slovo pohanění zde pochází z hebrejského kořene slova naznačujícího "potupu, prokletí". Popisuje tak satanské síly, které se vysmívají, haní a proklínají oddané věřící. Takové útoky přicházejí nejčastěji, když se modlíme za někoho blízkého, aby byl uvolněn z démonického sevření.

Možná už jsi tenhle pekelný výsměch slyšel. Dobírá si tě a říká, "Chlubíš se, že Bůh odpovídá na modlitby. Tak kde je jeho odpověď? Postil ses a modlil za svoje dítě celé roky a pořád ses ničeho nedočkal. Za celou tu dobu se nic nezměnilo. Nikdy nedojde spasení."

Pak přijde toto obvinění: "Je to všechno tvoje chyba. Sám jsi do něj zasel semínka vzpurnosti. Ty jsi zatvrdil jeho srdce." Milovaní, toto je ďáblovo nejoblíbenější pohanění Božích lidí a my ho nikdy nemáme poslouchat. Místo toho stůjme na jistotě Božího Slova: " ...na vší zemi zbaví svůj lid potupy". (Iza 25:8)

středa 7. října 2015

ZÁZRAKY PRO BOŽÍ LID POSLEDNÍCH DNÍ

Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící, roušku kryjící všechny národy“ (Izaiáš 25, 7).

Tento verš obsahuje dvě úžasná proroctví. První z nich se týká Židů. Rouška, o které zde Izaiáš mluví, je duchovní slepota, která halí srdce Židů už od dob Mojžíšových. O této slepotě hodně píše i apoštol Pavel:

„Jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí“ (2. Korintským 3, 16). „Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů…Vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost“ (Římanům 11, 25 – 26).
Pavel věřil tomu, co o Izaiáš o Izraeli prorokoval: že Vysvoboditel strhne závoj jejich slepoty. Zbývající část Židů se obrátí k Pánu a získá Jeho milost (viz 11, 30). Milovaní, toto proroctví se nyní naplňuje. Po celém světě se oči Židů otevírají pro Krista. Jeden světský časopis uvádí, že Židé teď získávají jiný pohled na Ježíše. Stačí jeden jediný pohled.

Ale Izaiášovo proroctví má ještě jeden význam, který se týká vaší nejužší rodiny. Vztahuje se na každého manžela nebo manželku, každé dítě nebo jiného člena rodiny, které satan zahalil rouškou duchovní slepoty. Dostávám mnoho dopisů od rodičů, kteří píší o tom, jak jsou jejich děti oslepeni nepřítelem. Vychovávali své děti v křesťanském prostředí, ale teď jsou rodiče nešťastní a zmatení. Říkají: „Nechápu, co se stalo. Prostě nevěří. Nic z toho, co jim řeknu, je nezasáhne.“

Pavel říká, že tyto mladé lidi oslepil bůh tohoto světa. Ztratili víru, protože nepřítel jim brání vidět světlo evangelia. Proto nemá smysl, aby se za tím rodič snažil vidět nějaký hlubší důvod. Je to všechno satanovo dílo. Chce, aby dítě zůstalo svázané, zmatené a v hříchu. Na takový problém nestačí poradenství, kázání ani žádné rodičovské strategie. Prostě a jednoduše je k tomu zapotřebí zázrak.

Náš boj musí být v Duchu. Všichni nakonec bojujeme proti bohu tohoto světa. A toho zlého ducha může zasáhnout jen hostina na HOŘE. Bude to vyžadovat Kristovu přítomnost v našich životech tak, jak jsme ji nikdy nepoznali. Pouze Ježíšova zjevná realita roztaví satanova pouta jako vosk a už nebudou mít žádnou moc nad našimi blízkými.

úterý 6. října 2015

JEŽÍŠOVA PŘÍTOMNOST

Cítí příchozí ve tvé domácnosti Ježíšovu přítomnost? Proniká vůně Ježíšovy svatosti tvou rodinou, tvým manželstvím, tvými vztahy? Přimlouvají se členové tvé rodiny v slzách, pláčou zdrceni, upřímně touží všechno napravit? Nebo tam vládne tělesnost?

Domácnost každého křesťana by měla být důležitým místem, horou oddělenou od světa a tělesnosti, svatou hodovní síní s Kristem. A přece tomu tak v mnoha křesťanských domovech není, protože tam ulpívá nečistota. Dovnitř vniká skrze internet a televizi oplzlost, násilí a bezbožnost.

Jak musejí být andělé udiveni, když jsou svědky takového zla v domácnostech, které by se měly zaobírat Ježíšovou přítomností. Velké množství křesťanů nyní tráví na internetu čas koketováním s pornem, stahováním erotických videozáznamů, jsou zabraní do prohnilostí v televizi a vlastně věnují svou pozornost filmům, které se rouhají Kristovu jménu. A potom se diví, proč se nad jejich domovem vznáší závoj duchovní smrti.

Prací Ducha svatého je přinášet a udržovat Kristovu přítomnost a moc v našich domovech, církvích a srdcích. Mnozí ale nepřestávají Ducha zarmucovat modlářstvím. Jaký má smysl modlit se za naše nespasené blízké, když jsou naše vlastní domovy nečisté?

Bůh chce konat celé řady ohromujících zázraků, které zaplaví naši mysl a naše srdce. A on to všechno naplánoval ještě předtím, než začal existovat svět. Jestliže vymyslel takový závazný plán, potom se tento plán musí uskutečnit a taky se uskuteční. A přece někteří nechodí k jeho hodovní tabuli. Jsou to ti vlažní, milovníci pohodlí, lidé zapletení do šílených potěšení světa – nikdo z nich na hostině nebude. 


Prorok Izajáš popisuje přítomné u hodovní tabule takto: „Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné“ (Izajáš 25:6). Hovoří o lidech, kteří se nespokojí s pouhým mlékem z Božího Slova. Tito služebníci milují kárání svého Pána. Hladoví po masité pravdě; po zbožném slovu od vyzkoušených pastýřů; po zprávě založené na ohni Ducha svatého. A hledají denně Boží Slovo pro své životy, žízní po ochutnávce Božího vyzrálého a přečištěného vína.

pondělí 5. října 2015

PRŮVODCE by Gary Wilkerson

Před několika lety jsem se vydal se svými přáteli na výlet do San Antonia v Texasu. Chtěli jsme navštívit Alama. Jeden z nás se nabídl, že bude navigovat. „Je to moje rodné město a potěšilo by mě, kdybych vás mohl vést,“ řekl. Jakmile jsme ale přijeli do San Antonia, trochu nás zmátlo, že jsme už třikrát projeli okolo stejného obchodního domu.

„Hele, nejezdíme pořád dokola?“, zeptal se někdo. „Ne, kdepak, blížíme se k cíli,“ ujišťoval nás náš přítel.

Nacházeli jsme se v nebezpečné čtvrti – potom ve velké dopravní zácpě – a pak jsme opět jezdili dokola. Nakonec někdo našemu příteli řekl: „Hele, myslel jsem, že se tady vyznáš. Říkal jsi, že je to tvoje rodné město.“ „Taky že je,“ odpověděl, „ale odstěhovali jsme se odsud, když mi byly dva roky.“

Samozřejmě, že Michael nebyl naším perfektním průvodcem. Měl dobré úmysly, nikoli však představu, kudy nás má vést. Představuje takového průvodce, o němž si možná myslíme, že bychom ho v životě chtěli. Nakonec nás ale povede stále dokola místo toho, aby nás vedl k bohatému a spokojenému životu, jaký pro nás naplánoval Ježíš.

Jiný průvodce zase může mít správné informace, bude mu ale chybět jiná nezbytnost. Se svou ženou Kelly jsem se vydal na misii na Filipíny. Když jsme měli volný den, jeli jsme s doprovodem na kánoi. Posádku lodi tvořilo několik malých, avšak atleticky vypadajících, Filipínců. V jednu chvíli jsme se dostali na místo, kde bylo v řece málo vody a nemohli jsme tudy proplout. „Uf,“ pomyslel jsem si, „to je určitě konec cesty.“ K mému údivu naši silní mladí průvodci kánoi nadzvedli – i se mnou a s Kelly! - a přenesli nás do hlubších vod. „Jé,“ pomyslel jsem si, „tomu říkám spolehliví průvodci!“

Později jsme se dostali na krásné místo, kde se řeka rozšiřovala, a velitel dal pokyn, aby přestali veslovat. „No né,“ pomyslel jsem si, „nyní se dozvíme něco zajímavého o historii. Asi je zde místo, kde demokratičtí lídři této země plánovali revoluci.“ Viditelně vzrušen nás náš průvodce upozornil: „Tady se točil film Rambo!“

To nás trochu zklamalo. Brzy jsme ale dorazili na jiné krásné místo, kde se řeka rozevírala až ke svěžímu zelenému poli. Vypadalo to, jako kdyby se tam odehrála nějaká historická bitva. „Na tomto místě,“ řekl průvodce a odkašlal si, „měli Brad Pitt a Angelina Jolie piknik!“ 


V životě existují průvodci se znalostmi, jež nám pomohou v nesnadných rozhodováních. Mají ale také znalosti, které nás dovedou do života v hojnosti zaslíbeného Ježíšem?

sobota 3. října 2015

PŘÍVĚTIVÁ LÁSKA by Carter Conlon

Poté co zapřel Ježíše třikrát—přesně tak jak Pán řekl, že se stane—musel si Petr uvědomit, že není v jeho vlastních silách plnit Pánova přikázání. Ježíš řekl učedníkům, “Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (Jan 13:34-35).

Stalo se to až o dni letnic, kdy Duch Svatý sestoupil na 120 učedníků v horní místnosti, že Petr konečně vstoupil na místo, na kterém byl schopen následovat Ježíše. Najednou byl rychle na tržišti a začal mluvit statečně ke krvežíznivému zástupu. Byl k tomu uschopněn Božím Duchem, který byl dán druhým—dokonce těm, kteří odpírali své vlastní spasení. Byl to skutečně úžasný okamžik.

Když děláme věci podle Boží vůle, pak Bůh bude zajišťovat i naše potřeby. Bible nám říká: “Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.” (Skutky 2:41-45).

Věřící měli všechny věci společné! Byla tam taková vroucnost, takový křest Boží lásky, že lidé dokonce začali prodávat pozemky a domy a pokládali peníze k nohám apoštolů, aby je rozdělovali potřebným věřícím. Všude, kde Bůh vylije Svého Ducha, přijde shovívavost do lidských srdcí. Je to štědrá a shovívavá láska, která způsobuje, že lidé odhlédnou od svých vlastních potřeb a místo toho vidí potřeby druhých—což je naplnění tohoto nového přikázání.

__________

Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.

čtvrtek 1. října 2015

V POSLEDNÍCH DNECH

Právě nyní žijeme v biblickém období zvaném "pozdní déšť" a Boží plán se dal do pohybu. Po celém světě se vysoké zdi satanova království hroutí.

Přemýšlejte o tom, co proběhlo v období komunismu. V Německu, Rusku a napříč východní Evropou doslovně padly zdi. Milióny lidí, kteří žili pod satanovou hrůzovládou, byly najednou osvobozeny, a mnozí z nich poprvé uslyšeli kázané evangelium. "Silní lidé," kdysi zatvrzelí v hříchu, nyní chválí Boha.

Říkám vám, že žijeme ve zvláštní době. Za více než padesát let svojí služby jsem nic takového neviděl. Náš tým vedl evangelizační tažení v Nigérii a jeden večer přišlo 500 000 lidí. To je hlad po Bohu, který nemá obdoby. Vidíme, že se dějí věci, o kterých se mi ani nezdálo, že by byly možné.

Jeden z těchto zázraků se děje v Íránu. Moje kniha Dýka a kříž tam byla v skrytosti vydána před několika desítkami let. Kolovalo odhadem asi 25 000 výtisků. Také film Ježíš se v tajnosti promítal stovkám skupinek. Nyní jsou spaseny stovky tisíců Íránců skrze podobné poselství evangelia jako je to moje.

Nedávno jsem dostal do rukou strhující zprávu o drogovém programu Teen Challenge v jednom z národů v oblasti Středního východu. Nemohu jmenovat. Tato islámská země je prolezlá alkoholismem a drogovými závislostmi. Vládní činitelé připouštějí, že jim problém přerostl přes hlavu, přesto díky vysvobozující moci Ježíše Krista z programu Teen Challenge vzešlo stovky absolventů, kteří byli spaseni, vysvobozeni a jsou volní.

Jeden z absolventů je nyní zodpovědný za jednu místní letniční denominaci. Říká, že národní drogový car se zúčastnil promoce. Tento prominentní islámský vůdce slyšel tucty mladých mužů, kteří vstali a svědčili, jak je Ježíš uzdravil z jejich závislostí (co drogový car pravděpodobně nevěděl je fakt, že více než sto absolventů odešlo zakládat v této zemi nové sbory). Vláda nyní uznává Teen Challenge za nejúspěšnější protidrogový program v zemi.

Děje se to po celém světě a neuvěřitelnými cestami: satanovo opevněné město se hroutí!

I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; (Sk 2:17, ČSP).

středa 30. září 2015

NEUVĚŘITELNÁ VIZE

Izajáš 25 popisuje neuvěřitelnou vizi. Prorok Izajáš je v ní posunut do budoucnosti, do posledních dnů. Komentátoři Bible se shodují, že toto je jeden z nejjasnějších obrazů v Písmu, který se týká konečného času. Izajáš nám přesně ukazuje, co Bůh pro národy a pro svou Církev před koncem zamýšlí. A právě teď žijeme v té hodině, kterou Izajáš popisuje.

V prvních pěti verších Izajáš nastiňuje, co Bůh chystá pro národy. Právě teď Hospodin redukuje satanovo království do úplných sutin. A náhle jsou národy, které byly drženy pod démonickou tyranií, vysvobozené. Izajáš nad tímto pohledem propukává v jásavou chválu: „Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.“ (Izajáš 25:1) Říká, „Pane, ty nikdy nejsi překvapen. V minulosti jsi způsobil velké zázraky a nyní máš pro tuto hodinu plán. Ustanovil jsi ho z podstaty světa.“

Jak se Izajáš dívá na Boží odhalený plán, rozechvěje to jeho duši. Volá ke generacím, aby se přidaly: „V posledních dnech Hospodin zlikviduje a vyhladí satanovu moc. Tyto paláce zvláštních démonických stvoření budou zruinovány a všechna zlá města budou zredukována na hromadu prachu.“

Řetězy začínají padat z těch, kdo jimi byli spoutáni. Jsou osvobozováni od satanova vězení strachu a hříchu. Izajáš je nazývá „lid mocný“, což znamená „jednou pro vždy hříchu-otužilý lid“. A říká nám, že tito samí lidé začínají chválit Hospodina. Léta byli zděšeni jejich utiskovatelem, satanem, ale nyní mají bázeň pouze před Hospodinem, tím, kdo je stvořil.

V té hodině se naplní čtvrtý verš, aby celý svět viděl: "Byl jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v horku. Dech ukrutníků je jak příval na zeď" (25:4)

Vidím, že se toto děje milionům lidí po celém světě dokonce i dnes. Slabí v duchu se stávají silnými. Chudí jsou zachráněni. A sklíčení nalézají pokoj. Kristus se stal jejich ochranou, jejich útočištěm, jejich obráncem, jejich úkrytem. Když na ně dolehne proud ohnivého pokušení, narazí na svatou zeď, kterou jsou obklopeni a rozdrolí se. A satanovy jednorázové intenzivní útoky neškodně padají na zem.