sobota 23. května 2015

SYNOVÉ SKÉVY by Claude Houde

„…někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: „Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel.“ Tak to dělalo sedm synů Skévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl: 

„Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?“ Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran.


To se rozhlásilo mezi všemi židy i pohany, kteří žili v Efezu; na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, a přede všemi vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání.“ (Skutky 19:13-18)

Jaký příběh! Vidíme v tom, jasně jako ve dni, obraz tisíce sborů, duchovenstev a věřících dnes. Všimni si některých charakteristik synů Skévy. Měli nábožný původ, druho-generační tradici s historií rituálů a pobožnosti. Měli trvání a reputaci v Božím domě, neboť byli synové velekněze. Znali Písmo a dobře se naučili slang duchovního boje.

Ale byli jako ubohé Andulky opakující slova, intonace a naučené modlitby, zatímco neměli žádné pořádné společenství a vztah s Bohem. Měli skvělou dovednost jazyka, ale nebylo v tom žádné vítězství, žádná nadpřirozená autorita. Věděli, jak si udržet vzhled, ale neměli žádnou moc, žádnou božskou kapacitu něco dodat/udělat, byli jen bledá nápodoba s osvětlením. Chtěli vyhánět démony, ale nevyvinuli svůj vztah s Bohem na tom tajném místě. Výsledek byl hrozivý a nebezpečný.

Žízníš po pomazané svobodě, autoritě a vítězství? Hoříš touhou kráčet vírou, která „dává život tomu, co bylo mrtvé“? Volej se mnou, „Pane, prohlub mou víru.“ Neexistuje žádné omezení dodávané síly, ochrany a moci, které budou tvé, pokud budeš stát proti nepříteli s vírou, která říká, „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“ (Matouš 19:26)

__________

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.

pátek 22. května 2015

BOŽÍ PLÁNY PRO TEBE

Když se uzavírala Nová smlouva, nebeský Otec a Jeho Syn předvídali, že mnozí Krista zanedbají . Tito lidé se stanou vlažnými nebo ochladnou či dokonce odpadnou. Otec a Syn pro tento případ uzavřeli dohodu: Pokud by se kterákoli ovce ztratila nebo zbloudila, Ježíš půjde za ní a přivede ji zpátky do ovčince.

Pravdou je, že mrtvé lidstvo by mohlo být přivedeno zpět k životu díky čerstvému přílivu uzdravujících vod. "Tato voda ...pronikla až do moře, a když se vlila do moře, byla jeho voda uzdravena. (Ezechiel 47:8; ČSP) Když začnou plynout Boží uzdravující vody, všude kolem se začne objevovat zeleň - tu stéblo trávy, tam malá rostlinka. Brzy kvete celá zahrada.

Milý svatý, Bůh po tobě stále touží a pořád má pro tebe plány. Popravdě řečeno, můžeš svůj život začít ode dneška. On zaslibuje obnovit všechno, co bylo ve tvém životě sežráno nebo přišlo nazmar, bez ohledu na to, jak dlouho to trvalo. "Nahradím vám roky, které sežraly kobylky arbe, kobylky jelek,kobylky chasíl a kobylky gázám, mé velké vojsko, které jsem poslal proti vám." (Jóel 2:25; ČSP)

Pořád můžeš být Jeho obydlím, učit se Jeho tajemstvím, přijímat od Něj zjevení. Tady je tvoje cesta zpět: Přiznej, že Jej zanedbáváš. Připusť si, že jsi příliš zaneprázdněný a máš čas na všechno, jen ne na Něj. Vyznej, že jsi nenaslouchal, když On na tebe volal. "Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus." (Efezským 5:14; ČSP)

Začni k Němu křičet: "Bože, uzdrav mne! Probuď moji duši. Zatřes se mnou, ať nepodřimuji! Chci se změnit. Vím, že ve mně Pane potřebuješ něco způsobit. Toužím po Tvém čerstvém dotyku!"

Jeremiáš nám ukazuje, jaké je Boží srdce vůči těm, kteří Jej zanedbali nebo na Něj zapomněli: "

Navrať se izraelská odpadlice! je Hospodinův výrok. Nebudu se na vás tvářit zamračeně, vždyť jsem milosrdný, je Hospodinův výrok, nebudu se hněvat navěky. Jen uznej svou vinu, že ses vzbouřila proti Hospodinu, svému Bohu... Navraťte se, odvrácení synové, vyléčím vaše odvrácení." (Jeremiáš 3:12-14;22 - ČSP)

Bůh ti říká: "Moje dítě, hněval jsem se na tebe jen chvíli. Vydal jsem tě tvojí prázdnotě a osamělosti. Ale nyní hodlám obnovit pro tebe vše, co ďábel zničil."

čtvrtek 21. května 2015

ŘEKA ŽIVOTA

Boží slovo jasně varuje: „Jak bychom tedy unikli my, kdybychom opomíjeli takovéto spasení?“ (Židům 2:3). Pokud ignoruješ Ježíše, budeš muset za to nějakým způsobem zaplatit.

V Ezechieli 47. kapitole se hovoří o řece života, která plyne od Božího trůnu. Tuto řeku tvoří svaté, uzdravující vody, které přinášejí život všemu, čeho se dotknou. Rozpínají se stále do větší šířky a hloubky, dokud není dost vody k plavání.

„Tato voda teče do východního kraje......a vlévá se do Mrtvého moře, a jakmile se vlije do moře, jeho voda se uzdraví. Kamkoli ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoli ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije.“ (Ezechiel 47:8–9).

Tato řeka představuje kázané slovo Boží a plyne již od Kalvárie. A dnes miliony těch, kteří slyší a přijímají Boží slovo jsou uzdravení a Kristova pravda je probouzí z jejich zanedbávání, lenosti a apatie. Teď jsou jejich oči široce rozevřené a radují se z Ježíše. Denně ho vyhledávají, milují jeho slovo, sdílejí s ním důvěrné intimní přátelství.

Takže co se vlastně děje s tebou? Plaveš v Božích uzdravujících vodách? Nebo jsi dopustil, aby tě proud této řeky míjel? Všimni si, co se stane oblastem v poušti, kudy tyto vody neplynou: „Jeho bažiny a mokřiny ale nebudou uzdraveny; zůstanou kvůli soli.“ (Ezechiel 47:11).

Možná jsi vinen ignorováním Ježíše. Možná se nemodlíš, jsi neposlušný, zcela opomíjíš jeho slovo. Nyní se již tvé zanedbávání stalo životním stylem. Pravdou je, že jsi potratil všechna očekávání, které o tobě kdysi Ježíš měl.
Co to znamená „oddány soli“, jak udává Ezechiel? To znamená totální sterilitu… neplodnost, prázdnotu, sucho, osamělost. Přemýšlej o Mrtvém moři v Izraeli. Je to plocha vody vydaná soli. Žádná ryba v něm nepřežije. Žádná rostlina tam nemůže vyrůst a to ani okolo něj. Je absolutně neplodné.

Stal jsi se takovým blátivým místem – izolovanou, vysušenou bažinou? Neplodí tvůj život ovoce pro Boha? Je tvá každodenní existence prázdná, suchá, osamělá? Všichni okolo tebe nesou ovoce a rostou v Kristu. Jsou uzdravováni svatými Božími vodami. Ale ty nevlastníš žádný ze zdrojů, které oni mají. Stal ses křesťanem jen podle jména.

Nikdy není pozdě začít znovu! Dovol Kristu, aby se dnešek pro tebe stal prvním dnem nového začátku.