LŽI NEPŘÍTELE

V naší době plné zkoušek a pokušení, k nám satan přichází se svými lži: "Ty jsi nyní obklíčen a není cesty ven. Boží sluhové, větší než ty, se ve tvé situaci dávno vzdali. Nyní je řada na tobě. Vzdej se. Ty jsi selhal, jinak by jsi se neocitl na tomto místě. S tebou není něco v pořádku a Bůh je velice nespokojený".

V polovině takové zkoušky Chizkijáš přiznal svojí bezmocnost. Král si uvědomil, že nemá sílu zastavit vnitřní hlasy, hlasy zastrašování, hrozeb a lží. Pochopil, že nemá sílu vyjít z této bitvy, proto hledal pomoc u Hospodina. Hospodin mu odpověděl tím, že poslal proroka Izajáše s tímto poselstvím: "Hospodin slyšel tvůj křik. Nyní vstaň u své brány a řekni satanovi, "Ty jsi vyvrhnut. Odejdi tou cestou, po níž jsi přišel“.

Chizkijáš se málem chytil nepříteli na háček. Faktem je, že pokud se nepostavíme proti satanově lži, pokud se v hodině naší krize neobrátíme k víře a modlitbě, pokud nebudeme čerpat sílu vysvobození z Božího zaslíbení, tak ďábel zesílí své útoky.

Chizkijáš získal odvahu ze slova, kterého se mu dostalo a byl schopen říci Sancheríbovi: "Chceš být podobný Bohu? Nerouhej se. Můj Hospodin mě vysvobodí. A protože jsi haněl Boha živého, budeš čelit jeho hněvu“!

Bible nám říká, že Bůh tu noc nadpřirozeně vysvobodil Chizkijáše a Judu: „Stalo se pak té noci, že vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře sto osmdesát pět tisíc. Za časného jitra, hle, všichni byli mrtví, všude mrtvá těla.“ (2 Královská 19:35)

Věřící dnes nestojí pouze na zaslíbeních, ale taktéž na prolité krvi Ježíše Krista. Skrze Jeho krev máme vítězství nad každým hříchem, pokušením a bitvou, které budeme muset čelit. Možná jste nedávno obdrželi dopis od ďábla. Ptám se vás: „Věříte, že Bůh znal dopředu o každé vaší zkoušce? O každém vašem pošetilém kroku? O vašich pochybnostech a strachu? Pokud ano, tak si vemte příklad z Davida, který se modlil: „Tento chudý muž vzýval a Pán ho vysvobodil.“ Uděláte totéž?