OPÁSÁN RADOSTÍ

Je pouze jeden způsob jak rozveselit vaše srdce a zůstat v radosti. „Po Bohu žízním, po živém Bohu…Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci…Duši vylévám v sobě…Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse“ (Žalm 42:3-6). Toto je Boží poselství pro všechny, kteří jsou zdeptaní – pro všechny smutné, poražené, slabé, sklíčené, znechucené, bez odvahy a radosti.

Proč jsem zdeprimovaný? Proč jsem zasmušilý a smutný? Proč se cítím přemoženě? Proč truchlím? David se ve svém žalmu na tyto otázky ani nepokouší odpovědět. Vše, co může říct, je toto: „Spolehni se na Boha! On je má záchrana!“

Těm, kteří trpělivě a s očekáváním čekají na Boha: „Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou!“ (Žalm 42:9)

Bůh jasně říká, že mu velmi záleží na tom, jestli Mu sloužíme s radostí. Ve 28. kapitole 5. knihy Mojžíšovy se dozvídáme o kletbách a nemocech, které postihují nevěřící. „Budou na tobě a na tvém potomstvu navěky znamením…Za to, že jsi měl hojnost všeho, ale nesloužil Hospodinu, svému Bohu, s radostí a vděčným srdcem“ (28:46-47).

Bůh říká: „ Soustředil ses na nějakou bolístku, na nějakou nespravedlnost, a proto jsi zapomněl na všechno požehnání, na všechny nádherné věci, které jsem pro tebe udělal!“

Ježíš promění tvou beznaděj v jásání a oblékne tě radostí – pokud v Něj budeš věřit. „Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí“ (Žalm 30:12). Svatí, radujte se v Bohu, v němž máme naději – a žijte!