OHEŇ PROČISŤUJÍCÍ

Napříč Starým Zákonem proroci předpovídali, že Boží lid projde pročisťujícím ohněm. „Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato“ (Zacharjáš 13:9).

„Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. A budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary“ (Malachiáš 3:2-3).

Bůh řekl Jeremjášovi: „Není mé slovo jako oheň?“ (Jeremjáš 23:29). A Jeremjáš řekl: „Jeho slovo je v mém srdci jako hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech“ (Jeremjáš 20:9). Bůh ještě jednou sešle planoucí pročisťující Slovo, horké jako uhlíky na Božím oltáři! Zesílí žár. Zažiješ to, až Pán vyšle svaté proroky, kteří budou očištěnými posly. „Hle, přichází ten den hořící jako pec“ (Malachiáš 4:1).

Kdykoli se stříbro nebo zlato pročisťuje ohněm, vyplouvá na povrch veškerá nečistota, slitiny, přimíšené kovy, špína, malá smítka odpadu. Když tě Bůh provádí tímto pročisťujícím procesem a ty sedíš pod jeho rozžhaveným Slovem, obchází kolem satan. Když na povrch vyplouvá nečistota a oheň odděluje skrytou prohnilost, ďábel říká: „Podívej se do kotlíku a řekni mi, co vidíš. Špínu a nečistotu všeho druhu. Čím žhavější zpráva – tím větší špína. Podívej se na sebe, pročisťující kotlík je plný špíny a prohnilosti! Nikdy jsi to nezvládl! Léta věříš Slovu a máš na sobě pouze špínu!“

Odpověz mu: „Ďáble, vidíš Toho sedícího vedle mne? Je to můj Pán, Tavič. To on mě vložil do tohoto ohně a rozdmýchává plameny. A abys věděl, ten neřád je pouze na povrchu hlubiny! Pod ním je celý kotlík zlata! Pán nás připravuje. Vidíš, co má v ruce? Je to sítko, a až skončí, odstraní z kotlíku vrchní vrstvu a bude ji odstraňovat, dokud nepřijde den, kdy se podívá do kotlíku a usměje se, protože tam uvidí odraz své vlastní tváře; ano, budu ho zrcadlit!“