TICHO V NEBI

Žijeme ve dnech konečné přípravy. V nebi, v pekle a na zemi vypukla obrovská aktivita, protože celé stvoření očekává vyvrcholení dějin člověka.

Kdyby nám Duch svatý sňal šupiny z očí, my věřící bychom se zaradovali i zděsili nad tím, co bychom viděli. Křičeli bychom: "Co se děje!" Proč každý spěchá s takovým zaujetím a odhodlaností? Co se má dít?

Právě teď nebesa hoří očekáváním! Je bez debaty, že právě teď se blíží poslední konflikt - období, kdy každý nepřítel bude položen pod nohy našeho Pána. Bůh se pilně připravuje.

Kdyby byl na chvíli vytažen nahoru závěs, který odděluje fyzický a duchovní svět, jaký pohled by se nám naskytl! Kdekoli bychom se podívali, tam bychom viděli přípravy. Tyto přípravy bychom mohli vidět pouze tehdy, kdyby nám bylo dovoleno zahlédnout záblesk toho, co je věčné. A i bez jakýchkoliv spekulací můžeme vidět, co Bůh o této konečné přípravě probíhající v nebesích zjevil ve Svém Slovu.

Ve Zjevení 6:1 se píše, že když Beránek otevřel první pečeť, zazněl "zvuk hromu." Ale následující tvrzení je jedním z nejvíce šokujících prohlášení Bible: "A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny." (Zjevení 8:1, ČSP).

Žádní andělé, kteří by křičeli: "Svatý, Svatý!" Nezpívají žádné sbory - v celém Božím věčném království nebyl slyšet ani jediný zvuk. Nebesa se tímto hromem doslovně otřásla, ale potom byl Bůh zticha. Kristus a Duch svatý byli zticha. Proč to ticho? A proč půl hodiny?

Prorok Zachariáš nám dává vodítko: "Hospodin dostane do dědictví Judu jako svůj podíl ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. Zmlkni před Hospodinem, veškeré tělo,neboť se dal do pohybu ze svého svatého příbytku." (Zachariáš 2:16-17, ČSP)

Zde vidíme Boha, který je připraven vyhlásit svoje dědictví. Všechny věci se již dostaly na své místo. Sedm soudných andělů stojí před ním, připraveno provést zadané úkoly a potrestat zemi. Čas, který byl stanoven od založení světa, nyní nadešel.

Slova použitá v Písmu zde mluví o svatém klidu, o tichu před bouří. A toto ticho je příliš svaté a nepochopitelné pro lidskou mysl. Nemůžeme dokonce ani spekulovat o tom, proč v období těsně před posledním soudem je Bůh v nebi zticha.