OTCOVA LÁSKA

Nový Zákon hodně mluví o trestání (výchově): „Copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny? Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej. Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá?“ (Židům 12:5-7, B21).

Samotný Ježíš prohlásil: „Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání“ (Zjevení 3:19).

Pavel napsal: „Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem“ (1. Korintským 11:32).

I Starý zákon hovoří o trestání: „Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej; Hospodin kárá, koho miluje, jako otec syna, jehož má v oblibě“ (Přísloví 3:11-12, B21).

Jako Boží dítě neprocházíš žádným neštěstím či katastrofou. Každá zkouška, byť těžká, probíhá pod pečlivým Božím dohledem a má nějaký účel. „Nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti“ (Židům 12:10).

Trestání se může zdát zarmucující, jako kdyby se nám dělo něco divného. Není radostné, přináší však „ovoce pokoje a spravedlnost.“ Přinese ale ovoce pouze těm, kdo se chtějí učit a jsou ochotni podstupovat zkoušky.

Satan ti bude říkat totéž co Jobovi: „Spravedliví netrpí! Kdyby tě Bůh slyšel, kdyby tě zachránil, kdyby tě miloval, měl bys být okamžitě vysvobozen, jsou-li jeho zaslíbení pravdivá. Tvé utrpení by nemělo trvat tak dlouho. Kde je tvůj Bůh? Tak tohle ti dává tvoje víra?“

Milovaný, nezavrhuj svou víru! Satan je lhář! Trpíš, protože tě Bůh miluje a záleží mu na tobě! Žádal jsi Pána, aby ses mu více podobal, a on činí pouze, co je k tomu nezbytné. Ví, co tě zničí, a ví přesně, kdy má dát východisko. Nebude jednat, dokud nepřijde jeho čas.

Nepolevuj! Bůh má všechno pod kontrolou, i bolest, kterou s sebou přináší nemoc. Neušel bys celou cestu, kdyby to právě teď odstranil! Stejně jako Pavel neseš osten zbavující tě pýchy.