ZACHOVAT SI VÍRU

Pán touží po lidech, kteří si uchovají víru, i když ztratí všechno.

"Rozpomeňte se na dřívější dny - kolik zápasů a utrpení jste po svém osvícení museli podstoupit!... a s radostí jste snesli ztrátu svého majetku, vědomi si toho, že vás čeká lepší a trvalé bohatství." (Židům 10:32,34).

Mluví se tady o Božím lidu, který podstupoval utrpení "po svém osvícení". Viděli světlo! Jejich majetek byl pryč, ale díky víře byli radostní, protože se upínali k "trvalému bohatství".

Kdybyste ztratili všechny své pozemské statky, zahodili byste i svoji víru?

Pavel měl víru v časech dobrých i zlých. Ve svých posledních dnech se mohl chlubit: "Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru zachoval." (2. Timoteovi 4:7). Mohl prohlásit, "Satan poslal své posly, aby se mnou bojovali v Jeruzalémě, Damašku, Asii, Antiochu, v Korintu. Ale já si zachoval víru! Pětkrát jsem od Židů dostal 39 ran, mnohokrát skončil ve vězení, třikrát byl bičován, kamenován, oloupen - ale víru jsem si zachoval!

Někdy jsem byl k smrti unaven, plný bolesti, hladový, žíznivý, byla mi zima a neměl jsem co na sebe a na ramenou samé starosti a přesto jsem si víru udržel. Byl jsem pod tlakem, pod tíhou problémů a pronásledovaný, ale nikdy jsem se nenechal srazit na kolena, a nikdy se má víra neotřásla."

Tato slova pro nás budou nadějí ve dnech příštích: "Ze zlých zpráv nemá strach, srdce má pevné, na Hospodina spoléhá." (Žalm 112:7)

"Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé odcházení i vcházení jak nyní, tak i navěky! (Žalm 121:7-8)

"Neboť mě skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová mě ve skrýši svého stanu a na skálu mě vyzdvihne. (Žalm 27:5)

"Volej mě v den svého soužení, vysvobodím tě a ty mě oslavíš!" (Žalm 50:15)