ZÁVĚREČNÉ BOJIŠTĚ

„Běda těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, protože ví, že má málo času.“ (Zjevení 12:12).

Naslouchej ve svém duchu těmto slovům: Satan ví, že má málo času, proto „sestoupil“ na zem. Tato planeta je posledním bojištěm! Připravil své síly a jeho strategie je v plném proudu. Celé peklo je jedna velká satanická propojená síť.

Milovaní, satanovým hlavním cílem jsou Boží vyvolení. Není to odpadlý národ Izrael ani vlažná, samolibá církev – je to neposkvrněná Kristova nevěsta! Vyvolený, svatý lid, který se skládá z krví vykoupených Židů a pohanů – pravá církev!

Satan bude tak důkladně oklamávat hříšníky, že nebudou činit pokání ani v období nejkrutějšího Božího soudu. „Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha“ (Zjevení 16:14). Neobrátí se k Hospodinu, ani když na ně bude upřeně zírat pekla. Jenom lidé, kteří jsou úplně podvedeni a oklamáni, se budou moci rouhat Bohu pod spalujícím sluncem, které ničí!

Podstatou mého poselství je toto: Zatímco celé nebe a peklo je v pohotovosti a všude v duchovní oblasti probíhají zuřivě přípravy na poslední hodinu, milióny věřících tvrdě spí! Tato duchovní lenost a ospalý nezájem posledních dní musí být zdrojem ohromení a úžasu jak pro anděly, tak pro démony!

Učedníci spali v zahradě během Kristových muk a ani dnes se nic moc nezměnilo. Daní následovníci nebyli připraveni. Spali, potom opustili Pána a rozprchli se.

Jan Křtitel šel před Ježíšem, „aby přichystal Pánu připravený lid“ (Lukáš 1:17). Apoštol Jan viděl Svaté město, nový Jeruzalém, který se skládá z lidí „připravených jako nevěsta okrášlená pro svého muže“ (Zjevení 21:2). Milovaný, Slovo je křišťálově jasné: Musíme být připraveni!