NAPLNĚN BOŽÍ PLNOSTÍ

„Jsem jist, že až k vám dojdu, přijdu s plností Kristova požehnání“ (Římanům 15:29). Pavel napsal tato slova křesťanům v Římě. Říkal jim: „Nepochybuji o tom, že až se s vámi setkám, budu mít plnou míru Kristova požehnání“.

Apoštolova slova v sobě obsahují něco, co musí znát každý věřící. A to je, že existují různé stupně či míry Kristova požehnání. Někteří věřící obdrží plnou míru. To je naším cílem, všichni máme přijít do plnosti Pánova požehnání. Někteří křesťané však vstoupí pouze do jeho malé části.

Ve svém listu Efezským Pavel naléhá na všechny, aby usilovali o plnou míru požehnání: „Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování….až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti…poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží (Efezským 4:7.13, 3:19).

Všimněte si v těchto verších slova „plnost“. Toto řecké slovo zde Pavel používá ve významu „dokončit úkol zcela se naplnit“. To je úkol, který nám Bůh dal: usilovat o plnost Kristova požehnání v našich životech.

Pavel tuto myšlenku rozvádí v dalších verších: „Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech“ (Efezským 4:5-6). Ve zkratce – Otec, Syn a Duch svatý přebývají ve svých dětech. Ježíš slíbil: „Přijdeme a učiníme si u tebe příbytek“ (viz Jan 14:23). Pavel říká jasně, že všichni máme k Pánu stejný přístup. Máme tedy všichni stejnou příležitost obdržet Jeho stále rostoucí požehnání. Naše životy by totiž měly vytrvale růst v tom, co Pavel nazývá „Kristovo požehnání“.

Uvědomte si, jak obrovskou míru Kristova požehnání měl ve svém životě Pavel. Tento muž dostal zjevení od Ježíše osobně. Napsal, že Kristus v něm zjevil sám sebe. Samozřejmě že Pavel věděl, že nedosáhl dokonalosti.