BŮH JE S NIMI

„když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem“(Skutky 4:13).

Ve 4.kapitole Skutků vidíme nejen Petra a Jana, jak stojí a čekají na vynesení rozsudku, ale i toho uzdraveného muže, který tam stojí s nimi. On byl - v těle i krvi – živoucím důkazem, že Petr a Jan bývali s Ježíšem. Když se představení synagogy dívali, „že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli“ (Skutky 4:14).

Co Petr a Jan udělali, když byli propuštěni? „Vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší“ (4:23). Svatí v Jeruzalémě se s těmi dvěma učedníky radovali. Potom se modlili: „Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše“ (4:29-30). Modlili se: „Bože, děkujeme ti za odvahu, kterou jsi dal našim bratřím. Avšak víme, že tohle je jen začátek. Prosíme, uchovej nás všechny, abychom beze strachu mluvili se zbožnou jistotou. A poskytuj viditelné důkazy, že jsi s námi.“

Petr i Jan bez pochyby viděli na tváři velekněze známku rezignace, když zjistil, že oni bývali s Ježíšem. Petr určitě mrkl na Jana a řekl: „Kdyby tak věděli. Oni vědí pouze to, že jsme byli s Ježíšem před několika týdny. Nezjistili, že jsme byli od té doby se vzkříšeným Mistrem. V Horní místnosti jsme byli jen s ním. A pak jsme s ním byli dnes ráno, když jsme se v naší cele modlili. A jakmile se odsud dostaneme, setkáme se s ním opět.“

To je to, co se děje s lidmi, kteří tráví svůj čas s Ježíšem. Když skončí jejich aktivní čas s Kristem, on je s nimi, ať jdou kamkoli.