DŮVOD PRO ZÁCHRANU

David se modlil: „Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám.“ (Žalmy 16:1) Hebrejské slovo, které David používá pro výraz ochraňuj je nabitý významy. V základě znamená: „Postav kolem mne živý plot, zeď chránících trnů. Veď mne a zachovej mne. Sleduj každý můj pohyb, všechny má vycházení a vcházení.

David plně věřil, že Bůh ochrání spravedlivé. A Písmo říká, že David nalezl pomoc a ochranu na všech svých cestách. Tento požehnaný muž vyznával: „Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael! Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici dá ti stín. Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. Hospodin tě chrání před vším zlým, tvou duši ochrání.“ (Žalmy 121:4-7)

To samé hebrejské slovo pro výraz ochraňuj se objevuje i v této pasáži. David opět mluví o Božím plotu, o nadpřirozené ochranné zdi. Ujišťuje nás: „Bůh nespouští z vás své oči, kamkoliv jdete.“

Opravdu, Pán je s námi na každém místě: v práci, ve zboru, během nákupu. Je s námi v našem autě, na autobusu, v metru. A celou dobu, jak David říká, nás Bůh chrání před zlým. Bdí nad každým detailem a slíbil, že zmaří každou zbraň, namířenou proti jeho dětem.

Bůh se znovu a znovu dokázal jako ochránce svého lidu. Jaký měl na to důvod? Proč je tak odhodlaný nás ochránit? Nalézám klíč v Mojžíšových slovech: „Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly a ctili Hospodina, svého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře a tak je tomu dnes.“ (Deuteronomium 6:24) Podle Mojžíše jim Bůh dal přikázání z jednoho důvodu: aby je ochránil a zachoval. Ale proč? Ze stejného důvodu chce zachránit a ochraňovat nás.

Zamyslete se nad různými způsoby, kterými Bůh ochránil svůj vyvolený lid, Izrael. Ochránil je před deseti ranami v Egyptě. Osvobodil je před faraónovou armádou u Rudého moře. Uzdravil je ze smrtelných hadích uštknutí v poušti. A lidé vydávali svědectvo o Boží ochranné moci svým dětem a vnoučatům. „Bůh nás osvobodil od všech našich nepřátel. Dal nám jídlo a vodu a nenechal, aby se naše oblečení opotřebovalo. Ochraňoval Izrael v každé situaci.“

Ale je tohle konec svědectví Izraele? Byli tito lidé zachováni a zachráněni jenom proto, aby poté zemřeli na poušti? Mojžíš tvrdil: „Nás však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám zemi, kterou s přísahou zaslíbil našim otcům.“ (Deuteronomium 6:23) Říkal tím Izraeli: „Podívejte se na všechny ty zázraky, skrze které nás Bůh vyvedl z put. O čem si myslíte, že to bylo? Proč si vás asi vybral a označil za výjimečných od počátku světa? Proč vás osvobodil z otroctví? Proč vás požehnal, kdy jste si zasloužili být opuštění?“

Bůh vás zachoval, aby vás mohl někam zavést. Chce dosáhnout ve vašem životě něco více než zázraky. Bůh ochránil Izraelce a postavil kolem nich zeď ze zvláštního důvodu – vedl je do zaslíbené země – na osudové místo.