JOSEFOVA SPOLEČNOST

Josef měl vidění, že jeho život bude mocně použit Bohem. Ale poté, co ho jeho žárliví bratři prodali do otroctví, vypadalo toto vidění jako nějaký sen. Následující roky Josefova života byly plné utrpení a nespravedlností. A pak, když se zdálo, že se dostal zpátky na nohy, byl falešně obviněn z pokusu o znásilnění a poslán do vězení.

A přesto Bůh Josefův život celou tu dobu střežil. Po letech nepokojů skončil Josef jako služebník ve faraónově domě. Nakonec ho farao jmenoval vládcem nad celým Egyptem.

Milovaní, takto Bůh pracuje. Připravuje člověka, aby zachránil ostatní. Opravdu, v každé generaci Pán vychovává Josefovu společnost. Vede tyto věrné služebníky roky potíží a zkoušek, aby prokázal a posílil jejich víru.

Co to znamená? Písmo říká, co Josef vydržel: "Poslal před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřené v okovech, hrdlo uvězněné v železech. Když se pak splnila jeho předpověď, když jej protříbila Hospodinova řeč." (Žalm 105:17-19).

Pán má i dnes Josefovu společnost, zbožné muže a ženy, kterých se dotkl a zavolal je. Nehledají slávu ani bohatství. Vše, po čem touží, je žít a zemřít naplňováním povolání, které jim Bůh dal. A Pán slíbil, že jejich životy budou patřit do jeho království.

Joseph řekl bratrům: "Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. Nebyli jste to vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh! To on mě učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí "(Genesis 45:7-8).

Josef se mohl ohlédnout zpátky na roky svého utrpení a svědčit: "Bůh mě poslal na tuto cestu. Měl důvod vést mě všemi těžkostmi. Teď vidím, že všechno, čím jsem prošel, vedlo k této chvíli. Bratři, Pán mě připravoval, abych byl vaším učitelem. On všechny tyto věci připravil, aby vás přivedl do své zachovávající milosti, tak jak to udělal i se mnou."

Jak neuvěřitelné zjevení je to pro Josefa. A co znamená pro lid Boží dnes? Náš Pán nás zachoval v minulosti a bude nás chránit v dalších dnech. A co je nejdůležitější, za tím vším je věčný záměr. Zachoval vás, protože pro vás má cíl. Stanovil pro vás božské dílo. A jen věřící, který prošel zkouškami, může takové dílo zvládnout.

Teď není doba pro nesmělou víru. Je doba, kdy každý křesťan, který vydržel velké zkoušky, musí o krok dopředu. Náš Kapitán nás volá, abychom se postavili doprostřed ustrašené společnosti a zapojili se do “silné víry." Musíme učinit Josefovo prohlášení.:"Bůh mě poslal před vámi ... zachránit váš život velkým vysvobozením" (Genesis 45:7 ).