VYDANÝ ŽIVOT

„Vzdát se.“ Co ti tento výraz říká? Doslovně, vzdát se znamená „vydat něco druhé osobě.“ Znamená to také zříct se něčeho, co ti bylo poskytnuto. Může to zahrnovat majetek, moc, cíle, dokonce i život.

Křesťané dnes mnoho slyší o vydaném životu. Co to ale přesně znamená? Vydaný život je akt, kdy vracíš Ježíši život, jež ti dal. Je to zřeknutí se řízení, práv, moci, nasměřování, všech věcí, které děláš a řekneš. Je to úplné podrobení se Jeho vůli.

Ježíš sám žil vydaný život.. „Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal.“ (Jan 6:38) Ježíš nic nedělal samostatně. Každé Jeho slovo a každý skutek byl vedený Otcem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak mě naučil Otec... Neboť vždycky dělám, co se mu líbí.“ (Jan 8:28-29)

Ježíšovo úplné vydání se Otci je příkladem pro náš život. Mohl bys řict: „Ježíš byl Bůh v těle. Jeho život byl vydaný ještě dřív, než přišel na zem.“ Jenomže vydaný život není nikomu uložen, ani Ježíši.

„Otec mě miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout.“ (Jan10:17-18)

Ježíš tím říkal: „Nemylte se. Akt sebevydání je naprosto v mé moci. Já jsem zvolil položit svůj život a nedělám to na rozkaz nějakého člověka. Nikdo mi můj život nebere. Můj Otec mi dal právo a privilegium položit svůj život. Taktéž mi dal možnost předat tento kalich a vyhnout se kříži. Já jsem se však rozhodl to udělat, z lásky a úplného vydání se Jemu.“

Náš nebeský Otec dal nám všem stejné právo: privilegium rozhodnout se pro vydaný život. Nikdo není nucený poddat se Bohu. Náš Pán nechce, abychom obětovali svou vůli a vrátili Mu svůj život. Zadarmo nám nabízí Zaslíbenou zemi, oplývající mlíkem, medem a ovocem. Ale můžeme se rozhodnout nevstoupit do tohoto místa hojnosti.

Pravdou je, že záleží jenom na nás, kolik se vezmeme z toho, co nám Kristus nabízí. Můžeme se do Něj ponořit tak hluboce, jak jenom chceme a žít plně dle Jeho slova a nasměřování.