SVATÁ SMĚLOST A DUCHOVNÍ AUTORITA

Čím více je člověk s Ježíšem, tím více se stává podobný Kristu, v čistotě, svatosti a lásce. Postupně, v něm jeho čistý způsob života vytváří velkou smělost pro Boha. Písmo říká: „Darebáci prchají, i když je nikdo nehoní, spravedliví jsou smělí jako lvi“(Přísloví 28:1) „Bold“ v tomto verši znamená „bezpečný, jistý, nebojácný.“ To je právě druh smělosti, kterou viděli vládci ze synagogy v Petrovi a Janovi během jejich služby (viz Skutky 4:1-2).

V předešlé kapitole (Skutky 3), se Petr a Jan modlili za zmrzačeného chudáka a on byl okamžitě uzdraven. Uzdravení způsobilo velký rozruch kolem chrámu a náboženští vůdci nechali Petra a Jana zatknout a veřejně soudit, vše ve snaze jim zabránit v šíření jejich víry v Krista.

Petr a Jan se setkali s vládci ze synagogy, ale Bible nepřináší příliš detailů o této události v kapitole 4. Přesto vás mohu ujistit, že náboženští vůdcové to vše zorganizovali se vší okázalostí a obřadností. Nejprve, hodnostáři slavnostně usedli na svá sametová sedadla. Potom následovali příbuzní vysoce postavených kněží. Nakonec, ve chvíli tichého očekávání, vkráčeli dovnitř vysocí kněží. Každý poklekl, když míjeli kolem, kráčejíce nepřístupně chrámovou lodí k místu soudního rozhodování.

Všechno to bylo děláno s úmyslem zastrašit Petra a Jana. Ale učedníci nebyli vůbec zastrašeni. Na to byli s Ježíšem příliš dlouhou dobu. Představuji si Petra, jak přemýšlí, „Tak pojďme, ať už toto schromáždění začne. Dejte mi místo na kazatelně a propusťte mě. Mám slovo od Boha pro toto schromáždění. Díky Ti, Ježíši, že jsi mi dovolil učit o tvém jménu tyto, kteří Krista nenávidí. Skutky 4:8 začínají: „ Potom Petr, naplněn Duchem svatým...“ a to mi říká, že se nechystal udělat přednášku. Nevypadalo to, že to bude tiché a rezervované. Petr byl muž plný Ježíše (doslova ovládaný Ježíšem), oplývající Duchem svatým.

Boží služebníci jsou bezpeční a zajištěni v jejich identitě s Kristem. Spoléhají na Ježíšovu spravedlnost. Proto nemají co skrývat, mohou stát před kýmkoli s čistým svědomím.