JAK VELIKÝ JE TVŮJ KRISTUS?

„Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.“ (Jan 14:14) Na velikost našeho Krista poukazujeme tím, o co prosíme v Jeho jménu a jak veliké jsou naše prosby. Jsme vyzváni prosit velmi a očekávat ohromné věci. Dostáváme tak málo proto, neboť tak málo žádáme.

Omezujeme své prosby na materiální věci. Pravda, máme dát najevo naše potřeby. Ale prosbami pouze o jídlo a přístřešek se zmenší naše představa o Jeho velikosti.

Království Boží je „radost, pokoj v Duchu Svatém“! Sloužíme vítěznému Kristu – a jsme povoláni k tomu, abychom měli účast na Jeho vítězství. Máš radost a pokoj v Duchu Svatém? Přicházíš k Jeho trůnu, s prosbami o radost a pokoj? Prosíš Otce „ve jménu Ježíše“?

Kristus nezvítězil sám pro sebe. Zvítězil pro tebe a pro mne, abychom z toho mohli mít užitek. Prosíš o to, aby ses více podobal Kristu? Prosíš vírou, ve jménu Ježíše, o odpočinek, zaslíbený v listě Židům?

Bůh čeká a touží po větších prosbách. Prosit „ve jménu Ježíše“ je pozvání mít účast na Boží ohromné dobrotě, kterou připravil pro ty, kteří věří a prosí velmi. Požádej dnes o ducha, jenž se pořád více a více raduje, i uprostřed největších zkoušek.

Jak to bylo s hladným davem 5000 mužů v Novém Zákoně, kdy se Ježíš zeptal svých učedníků, co by měli udělat? Jinými slovy, ukaž mi svůj plán, jak je nasytit. Co můžeme udělat, abychom zdolali tuto krizi? On zkoušel jejich víru.

Po celou dobu, Ježíš měl plán! Kdo by jen v té mase lidí mohl pomyslet na to, že je nakrmí s pěti chleby a dvěma rybami?

Milovaní, Bůh má promyšlený plán pro každou situaci vašeho života. Možná vás napadají způsoby, jak by mohl Bůh vyřešit vaši krizi – ale Boží Slovo nám říká, že lidský rozum si nedokáže představit Boží cesty.

Bůh nám nepopíše svůj plán. Dokonce nám o něm ani nenapoví. Trvá na tom, abychom měli víru v Jeho zaslíbení, majestátu a předchozích zázracích, které pro nás vykonal. Jeho Slovo pro nás je: Věř! Tvůj Pán má připravenou cestu a má moc, aby dokonal svůj plán. Rád by nás nechal nahlédnout za kulisy, abychom se na chvíli podívali na Jeho neviditelné cesty – ale nemůže.
Víra je neviditelným důkazem. Nemůžeme dosáhnout odpočinku během našich ohnivých zkoušek, dokud plně neuvěříme, že On je připraven vykonat nemyslitelné a nemožné. Naším úkolem je pouze důvěřovat, že On vykoná, co zaslíbil.