JDI ZPĚT DO BETHEL


Bůh promluvil k Jákobovi ve snu: „Jdi zpět do Bethel, na místo, kde jsem se s tebou sešel po prvé. Postav tam oltář, jak jsi slíbil.“ (Viz. Genesis 28:10-22 a 31:13).
Jákob slyšel od Boha jasné slovo a uskutečnil ho v plné poslušnosti. Věděl, že je pod smlouvou – že by ho Bůh zachovával a plnil plán s ním. Nicméně Jákob se postavil proti nebezpečí, co mu přineslo únik ze zkázy!
Jákob se vracel zpět a čekalo ho setkání se svým bratrem Ezauem a otcem Izákem, které podvedl. V jednom momentu přichází k Jákobovi posel, aby ho varoval: „Ezau se k tobě blíží s armádou se čtyřmi sty muži, aby tě dostal!“
Písmo říká: „Tu padla na Jákoba velká bázeň a tíseň…“ (Genesis 32:8) Rychle rozdělil kmen do dvou skupin a myslel si: „Jestliže Ezau povraždí jednu skupinu, alespoň druhá může uniknout.“ Přesto i uprostřed této nejstrašlivější zkušenosti jeho života vidíme důkaz Jákobova zlomeného, kajícího srdce.
Dále Jákob řekl: „Bože mého otce Abrahama, a Bože mého otce Izáka, Jahve, tys mi pravil – Navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které si svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil s holí, a teď mám dva tábory.“
„Vytrhni mě prosím, z ruky mého bratra, z ruky Ezauovi, neboť se ho bojím. Ty jsi přece řekl: – Určitě se postarám o tvé dobro a tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek, jejž nelze pro množství sečíst.“ (Genesis 32:10–13)
Jákob se držel smlouvy, kterou s ním Bůh uzavřel. V podstatě řekl: „Pane, uzavřel jsi se mnou slib! Vím, že toho nejsem hoden. Vím, že mé jméno znamená ‚úskočný‘. Ale teď, na téhle cestě poslušnosti jsi mi přinesl úplnou beznaděj. Řekl jsi mi, že půjdeš se mnou. Ale teď mám přijít o svou rodinu a vše ostatní. Netvrdím, že je ve mně něco dobrého, ale vím, že tě miluji a poslouchám tě. Tak kde je, Bože, tvá smlouva?“
Na konci svého života Jákob mohl prohlásit: „Když mi můj bratr Ezau hrozil, vypadalo to, že přijdu o svůj život. Ale Bůh mě přes to přenesl! Můj Pán byl se mnou pořád!“