NASLOUCHÁŠ LŽÍM?

Nasloucháš satanovým lžím o své cestě s Ježíšem? Myslíš, že jsi nehodný, že nemůžeš chválit Boha, dokud neuděláš všechno perfektně? Mám pro Tebe novinku. Už víš, že satan je lhář, ale já Ti mohu potvrdit, že Ježíš Tě očistil, a tak Tě učinil hodným, abys stál před Ním a sloužil Mu ve věrnosti.

Jak jsi byl učiněn hodným? Kristovým ukřižováním na kříži Ti byla dána veškerá práva k tomu, abys Ho chválil a sloužil Mu.

„ A Abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha, byli všemožně posilováni mocí Jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil y království temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. (Kol 1, 10 – 14)

Řecké vyjádření této pasáže je: „Otec nás učinil schopnými, hodnými, způsobilými v charakteru – dostatečně dobrými na to, být spoluúčastníky v dědictví svatých světla..

„Co Ježíš vykonal na kříži, Ti umožnilo věčné dědictví. A když Tě Ježíš uschopnil pro věčný život, potom Tě posilnil v charakteru. Můžeš „odejít“ z úřadu na měsíc, rok, celý život, kdy zkoušíš udělat sebe schopným pro Něho, prací na svém charakteru, aby ses stal dost dobrým pro Boha. Ale ty sám nemůžeš nikdy splnit kritéria.“

I kdybys vyhrál nad vším špatným, co děláš, každou špatnou myšlenkou, kterou máš, stále bys nebyl schopný v Božím pohledu. Je to nemožné. Proč? Protože Bůh nebude akceptovat žádnou spravedlnost kromě svého vlastního Syna, Ježíše Krista.

Nemůžeš získat spravedlnost Krista prací. Jediná cesta, jak ji získat, je skrze víru a důvěru v Boha. Toto všechno se stane skrze víru v to, co Ježíš udělal.