VEDU TĚ NA NOVÉ MÍSTO by Gary Wilkerson

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k synům Izraele, ať se obrátí a utáboří před Pi-chirotem, mezi Migdolem a mořem. Utábořte se u moře naproti Baal-cefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!‘ (Exodus 14:1-3)

Bůh říkal synům Izraele v Egyptě: „Vedu vás do nové krajiny.“

Pokud jste byli v Izraeli, víte, že je to hodně skalnatá krajina – obrovské balvany na jedné straně a hory na straně druhé. Bůh je vedl přes tuto oblast a pak uviděli Rudé Moře v dáli. Když se k němu přiblížili, dostali se na úzké prostranství, kde byli v sevření mezi mořem a skalami. A to bylo přesně to místo, kam je Bůh chtěl dostat.

Faraón to viděl a prohlásil: „Izraelité jsou obklíčeni, nemají kam utéct.“

Už se ti stalo, že tě Bůh poslal někam, kam by ses nikdy v životě nechtěl dostat?

Mojžíš zatím nebyl příliš zkušený vojvůdce, přesto dokázal zhodnotit jejich situaci: „Nejsem si jistý, že jsme v nejlepší pozici z hlediska obrany. Ve skutečnosti, jsme v pasti!“

Mojžíš a synové Izraele byli opravdu v těžké situaci, ale byla to Boží vůle, protože se chtěl skrz to oslavit. Bůh někdy dopustí, že se dostaneme do těžkostí, ale On má pro nás velký plán. Když se dostaneme do pasti, je to Boží způsob, jak říct: „Tato situace mi přinese slávu.“

Někteří z vás se cítí obklíčeni právě teď, když si čtou tento článek. Nevidí žádnou cestu ven a říkají si: „Mám vůbec nějakou naději?“

Jestli na takových nebezpečných místech uděláte krok víry a řeknete: „Ano, Bože, budu Ti poslušný bez ohledu na to, co to stojí nebo jak těžké to je,“ – budete svědky mocného Božího působení.

Jestli znáte zbytek příběhu z Exodu, víte, že Bůh rozdělil Rudé Moře, takže Izraelité přešli po suchu – směrem do nové krajiny.