BĚDA TĚM, KDO HLEDAJÍ POMOC V EGYPTĚ

„Běda těm, kdo hledají pomoc v Egyptě, spoléhají se na koně, doufají ve vozy, že jich tolik je, a jezdců že je bezpočet, k Svatému izraelskému ale nehledí, Hospodina hledat nechtějí!“ (Izajáš 31:1).

Prorok Izaiáš varoval Izrael, že pro ně neexistuje žádná možnost vítězství, pokud se pokusí bojovat se svým protivníkem ze svých vlastních síl. V Izaiáši v 31. kapitole líčí dokonalý obrázek o bezvýsledných pokusech bojovat s nepřítelem z našich lidských sil. Věřím, že tato kapitola je modelem a stínem neúčinnosti našich dnešních pokusů přemoci žádostivost a chtíč, zvyky a zakořeněné hříchy tím, že spoléháme na lidské nápady a prostředky.

V době, kdy Izaiáš psal toto varovné poselství, pochodoval již král Senacherib a asyrská armáda Judeou. Dobyli na své cestě většinu měst a teď plánovali obléhání Jeruzaléma. Slovo „Senacherib“ znamená v hebrejštině „úspěšný.“ A výraz „Asýrie“ znamená „vzrůstající hřích“. Složené dohromady poskytují tato dvě slova obrázek zlého nepřítele, který měl proti Božímu lidu veliký úspěch.

Opravdu, Asýrie představuje každého hříšného, démonického, chlípného ducha, který přichází proti nám. A Senacherib je ďábel sám, přesvědčený, že se mu podaří nás porazit a přivést k zoufalství. Věřím, že nám Bůh chce v této kapitole ukázat, jak ďábel a jeho démonické hordy přivádějí proti církvi vlny pokušení – se vzrůstající intenzitou a velkým úspěchem!

Tato kapitola je pro nás také příkladem, jak hřích v těchto posledních dnech vzrůstá. Písmo říká, že společnost bude stále horší a horší (viz 2. Timotej 3:13), a církev bude zaplavena podvody a učením démonů. Jsem toho názoru, že tohle se děje právě nyní. Démonické hordy vnikly do všech sdělovacích prostředků a všech forem technologie, zaplavují naši kulturu smyslností, nahotou a perverzemi všeho druhu. Jak je prorokováno ve Zjevení 12, satan „za tou ženou vychrlil ze své tlamy vodu jako řeku…“ (Zjevení 12:15).