BUDU JEJICH BOHEM by Gary Wilkerson

„Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby mě ctili po všechny dny – pak bude dobře jim i jejich potomkům. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého dobrodiní. Do srdcí jim vložím, aby mě ctili, aby se ode mě už neodvrátili. S radostí jim budu prokazovat dobrodiní; pevně je zasadím v této zemi, celým svým srdcem a celou duší.“ (Jeremiáš 32:38-41)

Je možné tuto Novou smlouvu porušit? Bůh skrze Jeremiáše říká: „Tak praví Hospodin, jenž nechává slunce ozařovat den a měsíc s hvězdami za světlo noci určuje, jenž zdouvá moře, až jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů: „Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být u mne navždy národem.“ (Jeremiáš 31,35-36)

Kdy bude nová smlouva porušena? Tehdy, kdy hvězdy přestanou svítit, kdy už nebude žádné slunce a kdy člověk bude schopen změřit hvězdy a vesmír. Takže Bůh říká: „Nová smlouva je věčnou smlouvou!