ON MÁ MOC NÁS VYSVOBODIT

Asyrské vojsko obklopilo Jeruzalém. A král Chizkijáš rozhodl: „Tentokrát se nebudeme spoléhat na lidskou sílu. Uděláme všechno Božím způsobem.“

Král se pokořil a v modlitbách hledal Hospodina. „Když to král Chizkijáš uslyšel, roztrhl své roucho, zahalil se žíněnou suknicí a vešel do Hospodinova domu“ (Izajáš 37,1). Chizkijáš vyznal: „Pane, jediné, co Ti mohu dát, je má víra. Vlastní silou nemohu Sancheríba porazit. Nepřátelé nás obklíčili. Prosím, veď nás!“

Chizkijáš věděl, že prorok Izajáš bude mít pokyny od Boha, a tak k němu vyslal posly. Ti Izajášovi řekli: „Plod je připraven vyjít z lůna, ale rodička nemá sílu k porodu“ (verš 3). Jinými slovy: Tentokrát chceme vše udělat tak, jak je to správně a jak chce Hospodin, ale už nám nezbyly žádné síly. Co máme dělat?“

Izajáš měl pro krále Boží slovo: „Neboj se těch slov, která jsi slyšel…V jeho zemi jej [Sancheríba]nechám padnout mečem“ (verše 6-7). Hospodin říkal: „Protože jste bitvu odevzdali mně, Váš nepřítel je teď i mým nepřítelem! Když bude kdokoli mluvit proti vám, ublíží vám nebo vás bude urážet, bude to útok na mě. Postarám se o toho nepřítele, ať jím budou lidé nebo démoni.“

„Nevejde do tohoto města. Ani šíp tam nevstřelí, se štíty proti němu nenastoupí, násep proti němu nenavrší“ (verš 33). Bůh tím říká: „Všichni kolem vás se mohou kácet, ale to nic neznamená. Vy kráčíte ve smlouvě se mnou a já jsem zaslíbil bojovat proti každému nepříteli, který na vás zaútočí.“

Bůh nám zde nádherným způsobem ukázal, že má moc nás vysvobodit od našich nepřátel. I kdyby na nás stříleli ohnivé šípy, netrefí se. Satan nás může napadat s velkým hlukem a obrovskou armádou žádostí a pokušení, ale nakonec se otočí a uteče. Hospodin prohlásil: „Budu bránit každé své dítě, které mi důvěřuje natolik, že odloží svůj vlastní meč.