NALEZENÍ KLÍČŮ K VÍTĚZSTVÍ

Když jsem studoval Novou smlouvu, její slavná pravda se zjevila v Božím starozákonním jednání s Izraelem. Pavel prohlašuje: „To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků“ (1. Korintským 10,11). Vnímal jsem, že se mě Pán ptá: „Davide, chceš klíče k vítězství? Chceš vědět, jak přemoci hřích, tělesnost a ďábla? Chceš vědět, jak bojovat s nepřítelem? Pak se podívej do Starého zákona a jeho příklady tě naučí. Všechny jsem je zaznamenal pro tebe, aby ses mohl učit zbožnosti.

V noci pesachu (hodu beránka) byl každý Izraelec v bezpečí před andělem smrti, který procházel Egyptem. Všichni Boží muži, ženy i děti byli v bezpečí a jistotě pod pokryvem krve, potřené na nadpraží a veřejích (2. Mojžíšova 12). Tento obraz bezpečí znázorňuje ochrannou moc, kterou má i v dnešní době krev našeho Pána nad Jeho dětmi. Jako křesťané máme být věřící a důvěřující lidé, kteří pokropili Kristovou krví dveře svých srdcí.

Důvěra Izraelců v krev zabitého beránka dosáhla v jejich životech mnoha věcí. Nejenže je ochránila před andělem smrti, ale také je vyvedla z Egypta a vysvobodila z faraónova otroctví. Ještě tady ale byli další nepřátelé, před kterými Izrael potřeboval být zachráněn. Stejně tak i dnes naše důvěra v Kristovu krev znamená mnohem více než jen získání věčné spásy. Znamená také spoléhat se na to, že nás Boží moc osvobodí z každé pevnosti nepřítele.

Prosím, nechápejte mě špatně. Jste-li zachráněni – přikryti Kristovou krví, chráněni vírou v to, co pro vás Ježíš udělal na kříži – tak je to nádherné. Ale co vaše probíhající bitvy s mocí hříchu, které ve vás stále zuří? Co vaše zakořeněné zvyky? Jakou moc máte, abyste mohli bojovat s těmito nepřáteli vaší duše?

Pravdou je, že i když jsme spaseni a chráněni Kristovou krví, stále jsme součástí bitvy proti ohromným mocnostem, ďábelským silám, pevnostem démonů. Máme požadovat moc, která je nám dostupná skrze Boží Novou smlouvu, ale tato moc přichází jen s vírou!