středa 31. října 2012

ON MÁ MOC NÁS VYSVOBODIT

Asyrské vojsko obklopilo Jeruzalém. A král Chizkijáš rozhodl: „Tentokrát se nebudeme spoléhat na lidskou sílu. Uděláme všechno Božím způsobem.“

Král se pokořil a v modlitbách hledal Hospodina. „Když to král Chizkijáš uslyšel, roztrhl své roucho, zahalil se žíněnou suknicí a vešel do Hospodinova domu“ (Izajáš 37,1). Chizkijáš vyznal: „Pane, jediné, co Ti mohu dát, je má víra. Vlastní silou nemohu Sancheríba porazit. Nepřátelé nás obklíčili. Prosím, veď nás!“

Chizkijáš věděl, že prorok Izajáš bude mít pokyny od Boha, a tak k němu vyslal posly. Ti Izajášovi řekli: „Plod je připraven vyjít z lůna, ale rodička nemá sílu k porodu“ (verš 3). Jinými slovy: Tentokrát chceme vše udělat tak, jak je to správně a jak chce Hospodin, ale už nám nezbyly žádné síly. Co máme dělat?“

Izajáš měl pro krále Boží slovo: „Neboj se těch slov, která jsi slyšel…V jeho zemi jej [Sancheríba]nechám padnout mečem“ (verše 6-7). Hospodin říkal: „Protože jste bitvu odevzdali mně, Váš nepřítel je teď i mým nepřítelem! Když bude kdokoli mluvit proti vám, ublíží vám nebo vás bude urážet, bude to útok na mě. Postarám se o toho nepřítele, ať jím budou lidé nebo démoni.“

„Nevejde do tohoto města. Ani šíp tam nevstřelí, se štíty proti němu nenastoupí, násep proti němu nenavrší“ (verš 33). Bůh tím říká: „Všichni kolem vás se mohou kácet, ale to nic neznamená. Vy kráčíte ve smlouvě se mnou a já jsem zaslíbil bojovat proti každému nepříteli, který na vás zaútočí.“

Bůh nám zde nádherným způsobem ukázal, že má moc nás vysvobodit od našich nepřátel. I kdyby na nás stříleli ohnivé šípy, netrefí se. Satan nás může napadat s velkým hlukem a obrovskou armádou žádostí a pokušení, ale nakonec se otočí a uteče. Hospodin prohlásil: „Budu bránit každé své dítě, které mi důvěřuje natolik, že odloží svůj vlastní meč.

úterý 30. října 2012

BĚDA TĚM, KDO HLEDAJÍ POMOC V EGYPTĚ

„Běda těm, kdo hledají pomoc v Egyptě, spoléhají se na koně, doufají ve vozy, že jich tolik je, a jezdců že je bezpočet, k Svatému izraelskému ale nehledí, Hospodina hledat nechtějí!“ (Izajáš 31:1).

Prorok Izaiáš varoval Izrael, že pro ně neexistuje žádná možnost vítězství, pokud se pokusí bojovat se svým protivníkem ze svých vlastních síl. V Izaiáši v 31. kapitole líčí dokonalý obrázek o bezvýsledných pokusech bojovat s nepřítelem z našich lidských sil. Věřím, že tato kapitola je modelem a stínem neúčinnosti našich dnešních pokusů přemoci žádostivost a chtíč, zvyky a zakořeněné hříchy tím, že spoléháme na lidské nápady a prostředky.

V době, kdy Izaiáš psal toto varovné poselství, pochodoval již král Senacherib a asyrská armáda Judeou. Dobyli na své cestě většinu měst a teď plánovali obléhání Jeruzaléma. Slovo „Senacherib“ znamená v hebrejštině „úspěšný.“ A výraz „Asýrie“ znamená „vzrůstající hřích“. Složené dohromady poskytují tato dvě slova obrázek zlého nepřítele, který měl proti Božímu lidu veliký úspěch.

Opravdu, Asýrie představuje každého hříšného, démonického, chlípného ducha, který přichází proti nám. A Senacherib je ďábel sám, přesvědčený, že se mu podaří nás porazit a přivést k zoufalství. Věřím, že nám Bůh chce v této kapitole ukázat, jak ďábel a jeho démonické hordy přivádějí proti církvi vlny pokušení – se vzrůstající intenzitou a velkým úspěchem!

Tato kapitola je pro nás také příkladem, jak hřích v těchto posledních dnech vzrůstá. Písmo říká, že společnost bude stále horší a horší (viz 2. Timotej 3:13), a církev bude zaplavena podvody a učením démonů. Jsem toho názoru, že tohle se děje právě nyní. Démonické hordy vnikly do všech sdělovacích prostředků a všech forem technologie, zaplavují naši kulturu smyslností, nahotou a perverzemi všeho druhu. Jak je prorokováno ve Zjevení 12, satan „za tou ženou vychrlil ze své tlamy vodu jako řeku…“ (Zjevení 12:15).

pondělí 29. října 2012

NYNÍ EXISTUJE NOVÁ SMLOUVA by Gary Wilkerson

„Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží a hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje“ (Židům 10:12-14).

Jaká to oběť! Bůh nyní říká, že tato smlouva není stejná jako ta učiněná skrze anděly. Není jako smlouva učiněná s Adamem – a Adam selhal. Ani to není jako smlouva o obřízce – kde děti Izraele selhaly. Není jako smlouva učiněná skrze Mojžíšův Zákon, ani není jako smlouva o velekněžské oběti. Bůh říká, že je to nová smlouva učiněná skrze Jeho Syna, Ježíše Krista. Je to lepší smlouva, znamenitější smlouva, svatá smlouva. Ruší starou a činí vše nové.

Není to smlouva založená na našich skutcích. Není to partnerství s Bohem. Není to Bůh, který jedná se svým lidem při oboustranném plnění smlouvy. Není to Bůh, který říká, „Máš již po krk těch starých smluv? Jsi teď již dostatečně vyčerpán svým selháním?“ Jsi unaven a frustrován, když se pokoušíš ze své vlastní morální síly dokázat, jak jsi před Bohem svatý? Jsi unaven tím, jak vidíš sebe rovnocenného Bohu, jako kdyby mohl Bůh do této smlouvy vnést Svou mimořádně výhodnou nabídku, potom bys mohl přinést ty tu svou, a tak se mu postavit na roveň?

Slovo říká, že každá jednotlivá dávno učiněná Boží smlouva měla jeden záměr – ukázat nám, jak jsme až do morku kostí neschopní dodržovat smlouvu na stejné pozici s Bohem (Židům 1:1). Nakonec nás to přivede až k tomu – jak Bůh činí i v době Nové Smlouvy skrze zákon – že řekneme: „Sám to nezvládnu. Nemám nic, co bych ti, Pane, mohl přinést. Bez toho, že by ses ujímal obou stran smlouvy, tvé i mé, bez tvého plnění slibů, nemohu obstát.“

Taková je nyní ta nová smlouva!

pátek 26. října 2012

BOŽÍ OCHRANITELSKÁ MOC

Izajáš používá přirovnání k ptákům, aby znázornil Boží ochranitelskou moc nad Jeho lidem: „Jako ptáci, kteří obletují, tak bude Hospodin zástupů štítem Jeruzalému, zaštítí a vysvobodí, ušetří a vyprostí“ (Izajáš 31:5). Hebrejský význam tohoto verše zní: „Jako ptačí samičky poletují kolem svých mláďat, tak činí Jehova, Bůh hostitelů, který rozprostírá svá křídla nad Jeruzalémem.“

Bůh říkal Izraeli: „Jestliže chceš být ochráněn před prudkým útokem nepřítele, pak se ukryj pod má křídla. Zabezpečím tě, zakryji tě stejně, jako ptačí matka zakrývá svá mláďata. Nemusíš již nadále žít ve strachu ze svých nepřátel!“

Dovol mi, ať se tě optám: Nacházíš se právě teď ve velkém boji? Čelíš nepříteli, který je pro tebe příliš silný? Pokud ano, jak chceš zůstat čistý, věrný, podobný Kristu, zatímco jiní okolo tebe padají nalevo a napravo? Jak dosáhneš vítězství nad svými chtíči a pokušeními, když jde proti tobě Satan jako řvoucí lev?

Bůh tě pouze žádá, abys odložil svůj meč a důvěřoval Jemu, že On pozvedne svůj meč místo tebe. Chce, abys došel až k tomu, že řekneš: „Pane, vím, že tato bitva již není moje. Tolikrát jsem selhal. Nyní přicházím k Tobě s pouhou vírou. Pomoz mi, Bože.“

Pán na tebe naléhá: „Přimkni se ke mně během své bitvy. Tvé vítězství je především záležitostí víry v Mou moc a ochotu tě vysvobodit. Když tě nepřítel přemáhá, přijď ke mně a vylij si svou duši. Hledej mne celým svým srdcem a já budu bojovat za tebe.“

Bitva není nikdy naše. Vždycky je Pánova.

„Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne“ (Žalm 91:4-5).

čtvrtek 25. října 2012

NIKOLI MOCÍ

Mnozí dnešní křesťané, kteří se pokoušejí dosáhnout vítězství nad tělesností, se uchylují k výtvorům lidí, stejně jako to činil Izrael. Jedním do očí bijícím příkladem je nespočetné množství pomůcek ve formě knih na poličkách křesťanských knihovniček. Doslova tisíce knih slibují zaručené způsoby, jak zlepšit, upokojit a přemoci své tělo. Vskutku, kam se podíváme, tam se nám nabízejí tělesné možnosti k uspokojení všech našich potřeb. Církve slibují shromáždění s pomazaným obrozením, kde jsou veškeré naše potřeby naplněny modlitbou a dotekem. Evangelisté nabízejí instantní vysvobození, instantní uzdravení, instantní slova od Boha.

Je pravdou, že Bůh dal Izraelitům v jejich situaci možnost zvolit si Jej anebo tělesnost. Řekl: „Pusť se do toho a prozkoumej svou vlastní vůli. Ponoř se hluboko do svého nitra, studuj své knihy, plánuj své strategie, dělej všechno, o čem víš, jak to vykonat. Ale stále se budeš opírat o paži své tělesnosti. Žádná z tvých snah ti nepřinese jediný moment vítězství.“

Čím více studuji Boží Slovo, tím se mi stává jasnějším: Veškeré lidské úsilí o vysvobození z hříchu je odsouzeno k selhání. Bůh nás nechá projít čas od času něčím, co nám dá pěkně zabrat, dokud nebudeme zcela přesvědčeni, že musíme zemřít veškerým snahám tělesnosti.

Když se Izrael pokoušel porazit svého mocného nepřítele lidskou silou, Bůh okamžitě tuto snahu odsoudil: „Tu klopýtne ten, kdo poskytuje pomoc, a padne ten, kdo ji přijímá; všichni spolu zhynou“ (Izajáš 31:3). Boží Slovo prohlašuje velice jasně, že všechna vítězství závisí na samotném Bohu. Pouze On má moc nás vysvobodit od našich nepřátel.

Můžeš mít zbožné odhodlání, pevné morální zázemí, neposkvrněnou mysl. Ve skutečnosti můžeš být jedním z nejčistších lidí, kteří chodí po této zemi, Bible však říká, že žádné z tvých lidských obdarování či schopností se nikdy nemůže potýkat s ďáblem. Tvé vlastní snahy vždycky selžou.

Pokud se nacházíš v průběhu zápasu, který tě přemáhá, musíš pochopit slovo, které dal Bůh Zacharjášovi: „Ne mocí, ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů“ (Zacharjáš 4:6).

středa 24. října 2012

NALEZENÍ KLÍČŮ K VÍTĚZSTVÍ

Když jsem studoval Novou smlouvu, její slavná pravda se zjevila v Božím starozákonním jednání s Izraelem. Pavel prohlašuje: „To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků“ (1. Korintským 10,11). Vnímal jsem, že se mě Pán ptá: „Davide, chceš klíče k vítězství? Chceš vědět, jak přemoci hřích, tělesnost a ďábla? Chceš vědět, jak bojovat s nepřítelem? Pak se podívej do Starého zákona a jeho příklady tě naučí. Všechny jsem je zaznamenal pro tebe, aby ses mohl učit zbožnosti.

V noci pesachu (hodu beránka) byl každý Izraelec v bezpečí před andělem smrti, který procházel Egyptem. Všichni Boží muži, ženy i děti byli v bezpečí a jistotě pod pokryvem krve, potřené na nadpraží a veřejích (2. Mojžíšova 12). Tento obraz bezpečí znázorňuje ochrannou moc, kterou má i v dnešní době krev našeho Pána nad Jeho dětmi. Jako křesťané máme být věřící a důvěřující lidé, kteří pokropili Kristovou krví dveře svých srdcí.

Důvěra Izraelců v krev zabitého beránka dosáhla v jejich životech mnoha věcí. Nejenže je ochránila před andělem smrti, ale také je vyvedla z Egypta a vysvobodila z faraónova otroctví. Ještě tady ale byli další nepřátelé, před kterými Izrael potřeboval být zachráněn. Stejně tak i dnes naše důvěra v Kristovu krev znamená mnohem více než jen získání věčné spásy. Znamená také spoléhat se na to, že nás Boží moc osvobodí z každé pevnosti nepřítele.

Prosím, nechápejte mě špatně. Jste-li zachráněni – přikryti Kristovou krví, chráněni vírou v to, co pro vás Ježíš udělal na kříži – tak je to nádherné. Ale co vaše probíhající bitvy s mocí hříchu, které ve vás stále zuří? Co vaše zakořeněné zvyky? Jakou moc máte, abyste mohli bojovat s těmito nepřáteli vaší duše?

Pravdou je, že i když jsme spaseni a chráněni Kristovou krví, stále jsme součástí bitvy proti ohromným mocnostem, ďábelským silám, pevnostem démonů. Máme požadovat moc, která je nám dostupná skrze Boží Novou smlouvu, ale tato moc přichází jen s vírou!

úterý 23. října 2012

NOVÝ ČLOVĚK

Boží Novou smlouvu s námi lze shrnout do jednoho mocného prohlášení: Je to Jeho neodvolatelný slib, že vysvobodí svůj lid od nadvlády hříchu – skrze moc Ducha svatého!

Tato Nová smlouva ruší všechny naše mrňavé snahy potěšit Boha naší tělesností. Je to konec všeho našeho úsilí přemoci hřích, ať už pomocí naší odhodlanosti, síly, zdůvodňováním nebo jinými skutky těla. Stručně řečeno, Boží Nová smlouva z nás snímá veškerý tlak – a všechno to přesouvá na Něj!

Všude v této smlouvě Pán říká: „Již tě nebudu žádat, abys mi přinášel zbožné srdce. Raději odstraním tvé kamenné srdce – a dám ti nové srdce, které po mně bude toužit. Způsobím, že budeš nejen chtít, ale i činit to, v čem mám zalíbení, skrze moc Ducha svatého!“ (viz Ezechiel 11:19-20).

Jednoduše řečeno, Nová smlouva znamená konec člověka, který „všechno zvládne“ a říká: „Všechno to zvládnu ze své vlastní síly. Kdybych jen trávil víc času v modlitbě a studiem Bible – kdybych jen mohl domyslet až do konce své problémy – byl bych schopen změnit svůj život.“

Nová smlouva říká tedy sbohem tomuto starému „všechno zvládajícímu“ člověku – a představuje „člověka nového“. A ten říká: „Ze své vlastní síly nedokážu nic, ale všechno mohu skrze moc Ducha svatého!“

Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsem se při svém studiu Nové smlouvy naučil, je, že jde vlastně o tajemství, jak překonat poslední dny. A jak se přibližuje doba Kristova návratu, ďábel pošle proti Božímu lidu takové divoké a démonické moci, jaké svět ještě nikdy neviděl.

Vidíme, že se to již děje uvnitř jednotlivých sborů. Satan infiltroval do Božího domu přesně propracované lži, falešná učení, démonické vyučování – a křesťané, kteří nemají soudnost, to všechno hltají. V tuto chvíli krouží po celé církvi mnoho podvodů a bludů. A proto se ptám: „Jak mohou křesťané v takovéto době obstát?

Pán nám odpovídá zaslíbením, že tento problém vezme na sebe. Ujišťuje nás: „Neboj se. Vezmu tuto záležitost do svých vlastních rukou a posílím tě vůči každému útoku nepřítele. A udělám to díky své Nové smlouvě s tebou!“

pondělí 22. října 2012

BUDU JEJICH BOHEM by Gary Wilkerson

„Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby mě ctili po všechny dny – pak bude dobře jim i jejich potomkům. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého dobrodiní. Do srdcí jim vložím, aby mě ctili, aby se ode mě už neodvrátili. S radostí jim budu prokazovat dobrodiní; pevně je zasadím v této zemi, celým svým srdcem a celou duší.“ (Jeremiáš 32:38-41)

Je možné tuto Novou smlouvu porušit? Bůh skrze Jeremiáše říká: „Tak praví Hospodin, jenž nechává slunce ozařovat den a měsíc s hvězdami za světlo noci určuje, jenž zdouvá moře, až jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů: „Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být u mne navždy národem.“ (Jeremiáš 31,35-36)

Kdy bude nová smlouva porušena? Tehdy, kdy hvězdy přestanou svítit, kdy už nebude žádné slunce a kdy člověk bude schopen změřit hvězdy a vesmír. Takže Bůh říká: „Nová smlouva je věčnou smlouvou!

pátek 19. října 2012

ÚRODA DUCHA

„Ten, který vám uděluje Ducha a působí mezi vámi zázraky, to tedy dělá na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry?“ (Gal. 3:5)

Pavel říká, že Bůh nám uděluje Ducha svatého a činí tak ne podle našich skutků, ale podle naší víry v Něj.

Ježíš je jediná osoba, která kdy měla Ducha svatého bez omezení. Bylo mnoho mužů a žen během historie, kterým byla dána velká míra Ducha. Tito věřící vždy věděli, že se nemusí snažit plakat nad ztraceným, rozvráceným světem, protože Duch svatý ten pláč v nich vypůsobí.

Náš díl je se modlit: „Duchu svatý, ty znáš každého z okruhu mého vlivu, kdo je usvědčován, protože Ty jsi ten, kdo je usvědčuje. Vidíš každou slzu prolitou během tiché noci a znáš každého, kdo je zoufalý a volá o pomoc. Jsem tvůj nástroj. Naplň mě tvým břemenem a veď mě k těm, které jsi připravil.

Bůh nás chce zmocnit z jednoho důvodu – dostat nás do ulic, naplnit je jeho Slovem a nechat se vést Duchem. Chce, abychom byli schopni mluvit pronikající usvědčující slově, které má nezaměnitelný oheň Ducha!

Hýbe se něco v tvé duši nad ztracenými? Neseš břemeno za ty, kteří jsou v okruhu tvého vlivu? Nebo se jen nekonečně zaměřuješ na své vlastní potřeby? Pokud neznáš Kistovo srdce a nemáš jeho břemeno, nikdy nemůžeš očekávat, že jím budeš použit.

Pro mnohé křesťany nemusí být služba pro věčnost v daleké zemi, ale může se soustředit na rodinu, přátele, spolupracovníky. Požadavky jsou přesto stále stejné. Abychom zasáhli ztracené, musíme žádat Pána, aby je usvědčoval a připravil naše srdce příhodným slovem.

Posti se a modli a potom žádej Ducha svatého, aby tě vedl k těm, které usvědčuje a připravil je slyšet jeho slovo. Potom doufej v jeho vedení a moc činit neskutečné!