NIKDY SE NEVZDÁVEJ

"Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, pohrozil tomu nečistému duchu: „Duchu němý a hluchý, já ti přikazuji, vyjdi z něho a už do něho nikdy nevstupuj!“ (Marek 9:25, ČSP). Když se Ježíš pomodlil, chlapec spadl na zem jako mrtvý. Ale Písmo říká: "Ježíš uchopil jeho ruku, probudil ho a on
vstal. (verš 27)

Dokážeš si představit, jaká radost zde zavládla? Ten očištěný a vysvobozený chlapec musel běžet ke svému otci a obejmout jej. A otcovo srdce poskočilo radostí. Bůh všechno zařídil.

Proč vlastně Duch svatý vedl Marka, aby tento příběh zařadil do svého evangelia? Věřím, že pravý důvod byl ten, že od této chvíle až dodnes může každý rodič důvěřovat Bohu, že udělá pro jeho děti nemožné. Pán říkal: Já mohu obnovit cokoli a kohokoli. Když budete jen věřit, všechno pro vás bude možné skrze Mne.

Množství rodičů po celém světě se dnes svíjí v agonii, protože jejich děti jsou pod mocí ďábla. V našem vlastním sboru vidím bolest matek, které jedou autobusem přes celý stát, aby navštívily svoje syny ve vězení. Znají bolest spojenou s tím, když sedíte na jedné straně okna s tlustým sklem a zíráte na chlapce, který kdysi byl laskavý. Nějak propadl drogám a pak se pokusil o krádež, aby uživil svoji závislost. A nyní je ve vězení a stále více se zatvrzuje. Modlí se za něj už léta, ale nyní ztrácí naději. Nemyslí si, že by ho kdy viděla proměněného.

Možná si myslíš, že tvůj nespasený manžel je beznadějný případ, že nikdy nepřijde k Ježíši. Nebo jsi se možná vzdal naděje pro svoji manželku, která tě večer nechá doma a jde flámovat. Ale žádný člověk není pro Boha příliš daleko na nápravu. Znám mnoho křesťanských manželů a manželek, kteří dnes svědčí: "Modlil jsem se za svoji manželku celá léta. Pak jednoho dne, kdy už jsem se já vzdal naděje, Bůh dal průlom. On spasil a osvobodil moji milovanou!"

Nikdy se nesmíme vzdát naděje na záchranu kohokoli - protože náš Bůh může udělat cokoli.