SLOVO NADĚJE PRO VŠECHNY RODIČE

Písmo svaté velmi jasně říká, že když budete vychovávat své děti v autoritě Božího slova, neodvrátí se od toho, až budou starší. Mohou ho opustit na chvíli – dokonce i na léta – ale nakonec je přivede zpátky k pravdě. „Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne“ (Přísloví 22:6).

Bible nabízí slovo naděje všem rodičům, kteří truchlí nad dítětem, které sklouzává ke špatnostem. Je tu smluvní zaslíbení, které by si měl zapamatovat každý rodič. Vztahuje se jak na ztracené děti, tak na ty, které jsou stále ve vaší péči: „Teď ale slyš, Jákobe, můj služebníku, slyš, Izraeli, vyvolený můj! Toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě v lůnu utvořil a který tě podpoří: Neboj se, můj služebníku Jákobe, můj vyvolený Ješurune! Já vyliji vody na žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji svého Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky, takže porostou jako tráva na louce a jako vrby u řeky“ (Izaiáš 44:1-4).

Tenhle slib Izraeli platí i dnes pro nás. Jeho slova útěchy jsou dána všem vyvoleným (viz verš 1) – to znamená všem, kteří zůstávají v Kristu.

Pán ve verších 1 a 2 začíná tím, že nám říká, „Já jsem ten Pán, který tě stvořil, a znám tvé bolesti. Teď se ti chystám pomoci. Nemusíš se bát.“ Slovo Ješurun v tomto verši znamená spravedlivý. Jinými slovy, Bůh dává těm, kdo jsou spravedliví, tyto sliby – velkolepé, závazné, smluvní sliby. Ty sliby jsou:
  • Bůh dá vodu, aby uspokojil naši žízeň: „Já vyliji vody na žíznivé a potoky na vyschlou zem“ (verš 3). Přinesl ti Bůh své Slovo, které hasí žízeň? Přichází k tobě v obdobích sucha a zaplavuje tě svým Duchem? Piješ čistou vodu Jeho Slova?
  • „Vyliji svého Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky, takže porostou jako tráva na louce a jako vrby u řeky“ (verše 3-4).