PRO DUŠE by Claude Houde

Modlíme se, obětujeme, bojujeme. Za duše!

Nic není důležitějšího! Mnoho věřících opustilo bojiště pro duše, protože jsou tajně poraženi.

V Písmu je církev nazývána tělem. Když jeden úd trpí, trpí s ním celé tělo. Když se přidržuješ a přikrýváš skrytý hřích, ztrácíš něco před Bohem. Když jsou tisíce věřících ukolébány tímto způsobem, může se stát církev bezmocnou a nečitelnou. Kým jsi, je to co děláš když tě nikdo nevidí, to bude určovat také tvou budoucnost.

Slova Abrahama ke králi Sodomy, vládci místa ohně a zničení, nás upozorňují na realitu a vážnost této nesmiřitelné války o tajné místo. Poslouchejte jak Abraham odpověděl na pokušení krále Sodomy. Může to udělat převrat i ve tvém životě. Abraham stál před svým nepřítelem a řekl, “Nevezmu z ničeho co je tvé, ani šňůrku nebo řemínek u sandálů” (viz Genesis 14:23).

Chci tě zavolat k radikálnímu, osvobozujícímu a mocnému křesťanskému životnímu stylu, kde ty sám poznáš podstatu duchovního boje. “Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech” (viz Efeským 6:12)

“Zbraně, našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění” (2. Korintským 10:4).

Mnoho církví a věřících v dnešní době prohlašuje, že jsou zapojeni v “duchovním boji.” Mnoho věřících “svazuje duchy,” označují opevnění, pojmenovávají nebo označují démonická knížectví v bizarním a mystickém guláši hluků a statečných prohlášení vítězství. Samozvaní “generálové” vydávají nařízení a nejnovější strategie a zjevení “průlomu” za zaručené probuzení zástupům nových expertů, zatímco každý nadšeně zpívá a řve o tom, jak je z nich satan vyděšen!

Milý čtenáři, dovol mi položit několik otázek. Kde jsou ty zachráněné duše, jejich změněné, osvobozené, očištěné a transformované životy? Měřitelný růst a pokrok, vodní křty, skutečná modlitba a jednota? Kde je moudrost, úžasná milost a ovoce Ducha, jasně zářící v životech věřících naplněných Bohem? Kde jsou skutky soucitu a štědrosti, obětavého dávání pro misii, slitování vůči chudým, křesťanská oddanost tam, kde nepočítáme hodiny a nehledáme nebo nepotřebujeme uznání? Kde je božská ochrana a vítězství nad skutky nepřítele nebo těla?

__________

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.