POČÁTEK OBNOVY

Počátek skutečné obnovy přichází, když na sebe zbožné společenství věřících vezme Pánovo břímě za sbor či město uvězněné v hříchu. Toto zbožné společenství se postí a modlí, žádá Pána, aby začal přestavovat zdi a brány, které ochrání Jeho lid od všech nepřátel.

Jakmile byly jeruzalémské zdi přestavěny a jeho brány vztyčeny, strážní a hlídači byli povoláni před každý dům. Zdi a brány jsou k ničemu bez hlídačů, kteří vědí, co smí a co nesmí projít. A proto, Nehemjáš říká, „Když byly dostavěny hradby, vsadil jsem vrata. Byli také ustanoveni vrátní, zpěváci a levité.“ (Nehemjáš 7:1)

Všimněte si, že tito strážní nemuseli být nutně kněží. Byli to amatéři – zpěváci, vrátní, lidé z různých životních cest. A byli navigováni: „„Jeruzalémské brány nesmějí být otvírány dříve, než slunce začne hřát; a když strážci uzavřou vrata, vy zajistěte závory. Stráže budou stavěny z obyvatelů Jeruzaléma, každý bude mít své stanoviště naproti svému domu.“ (verš 3) Bůh říkal svému lidu, „Můj dům se stane místem světla, bez propuštění tmy. Ať se všichni a všechno, co vejde, stane otevřenou knihou, předmětem světla Mého Slova.“

Každému staršímu, včetně těch v Times Square Church, kdo čte toto slovo, říkám: Nikdy nedopusť, aby ses stal slepým vůči Božímu Slovu blízkými vazbami k faráři. Jsi jmenován Bohem, aby se z tebe stal správce bran Božího domu. A pokud kdokoliv přinese evangelium do tvého sboru, které není podle Písma, je tvá povinnost s láskou oznámit faráři, že se plete.

Jako vrátní, jsme ochránci dveří Božího domu v pokoře – skrze držení půstu, modlitbu a milující starost vyjádřené bázní před Hospodinem.

Nehemjáš řekl, „Jmenuj hlídku jeruzalémských obyvatel, každý ve své hlídce a každý ať je jmenován ne jen k hlídce bran svatého města, ale též každého tamního domu. Ve zkratce – hlavy každé domácnosti – což jsou rodiče – jsou zodpovědní za vše, co přišlo do jejich domu.