POSLEDNÍ BITVA

V této rozhodující bitvě jde o božství Ježíše. Je on tím Kristem, tím jediným zplozeným z Otce, Bohem v těle, Spasitelem světa? Anebo byl Ježíš jen jedním z proroků činící dobro? Byl jenom obyčejným mužem, nikoli božským, nikoli vzkříšeným Spasitelem jenž sedí s Otcem ve slávě?

Apoštol Petr dosvědčuje Kristovu výjimečnost: „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni“ (Skutky 4:12). Petr zde jasně vidí naprostou jedinečnost: žádné jiné jméno pod nebem neposkytuje věčné spasení. Pouze Ježíš je Mesiáš, Boží Syn. A svou slávu nebude sdílet s nikým jiným.

Podobně prohlašuje i Pavel: „a jak nesmírně veliký je ve své moci … prokázal na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím“ (Efezským 1:19-21). Pavel dále dodává: „Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem“ (verše 22-23).

Pavel také zdůrazňuje, že výjimečnost Pána Ježíše jednou pozná každé stvoření: „Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před Ježíšovým jménem sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán“ (Filipským 2:9-11).

Každý stvořený jazyk dosvědčí, nikoli že Mohamed je Pán - ani Alláh, ani žádný z milionů hinduistických bohů - ale že Ježíš Kristus je jediným Beránkem Božím. To je středobodem této bitvy. A přece, nemylte se: V této poslední bitvě nejde o jméno. Jde o božství Ježíše, vzkříšeného Pána.