SETRVÁVAT V KRISTU by Gary Wilkerson

Dostál Otec podmínkám své Smlouvy? Vedl Ježíše tak, jak slíbil? Vznášel se Duch svatý nad Božím Synem a dodával mu povzbuzení a útěchu? Provedl ho všemi zkouškami a zavedl ho domů jako slavného vítěze? Jistě o tom není pochyb! A Otec se zapřisáhl věčným slibem, že totéž učiní i pro nás.

Ježíš řekl: „Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého“ (Jan 17:15). „Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa“ (verš 16). Kristus v podstatě říkal: „Otče, posvěť je svou pravdou. Učiň je svatými a čistými a chraň je před bezbožnými. Buď s nimi ve všech jejich pokušeních. Kéž sliby, které jsi dal mně, platí i pro ně.“

Otcova sláva se zjevila světu dodržením jeho smlouvy založené na lásce: „Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne“ (verše 22-23).

Až budeš příště bojovat se zakořeněným hříchem, možná uslyšíš obviňující hlas: „Zašel jsi příliš daleko a hřešil jsi příliš často. Bůh uvažuje o tom, že tě zatratí. Jsi nečistý, nesvatý, špatný, zpronevěřil ses evangeliu. Zcela jsi ze svého života vypudil Ducha svatého.“ Až se to stane, připomeň Bohu, ďáblu a sobě: „Jsem ve smlouvě s Otcem a Synem. Ježíš podepsal smlouvu vlastní krví a Otec slíbil, že mne provede mými zkouškami. Bude mě držet za ruku, ať se stane cokoli, a nikdy mi neodepře svou lásku. Dovede mě k vítězství!“ 


Bůh nám zjevil svou smlouvu, aby z nás odstranil veškeré pochybnosti o jeho schopnosti nás chránit. Je to, jako kdyby říkal: „Budu s tebou, i kdybys neměl vůbec žádnou víru. Přísahám, že nebudeš mít jinou volbu, než věřit ve mně.“ Máme setrvávat v Kristu – podřizovat se mu, důvěřovat mu, být na něm závislí. Budeme-li to dělat, nepochybně uvidíme jeho slávu!