BŮH JE VĚRNÝ SVÝM DĚTEM

Musíme si být plně vědomi intrik a metod nepřítele. Nejmocnější zbraní v satanově arzenálu je krutá lež — od mistra lháře! Jaká je jeho největší lež? To, že Bůh není věrný svému lidu.
Právě tak, jak to dělal během celých dějin, satan chce napadnout naše domovy, naše manželství, naše děti, naše zdraví, naši práci a kariéru, naši víru v Hospodina. Ježíš řekl Petrovi: “Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici” (Lukáš 22:31).
Možná se budeš divit “Jak to může dopadnout pro věřícího? Co Bůh dovoluje, když dává povolení, abychom byli prozkoumáni?” Směřuji tě do Židům 11, kde čteme o množství zkoušek, které snášeli mučedníci a hrdinové víry. Písmo o nich říká, že “osvědčili svou víru” (viz 11:39).
A stejný druh utrpení a strádání těchto raných věřících se děje věřícím i v dnešní době a na celém světě. Křesťané na středním východě jsou pro svoji víru v nebezpečí smrti a mnozí museli opustit své domovy, zaměstnání a církve. Mnozí byli dokonce zabiti — a stále ti, kteří zůstávají, slouží evangeliem v cizích národech, kam byli zapuzeni válkou. Přes to všechno zjistili, že Bůh je věrný svým dětem.