ŽÁDAJÍCÍ MODLITBA - Gary Wilkerson

V Izaiáši 37 vidíme příběh krále Ezechiáše.
Ezechiáš byl dobrý král. Bible říká, že chodil po cestách Páně a Bůh ho obdaroval a požehnal. Dostal se ale do těžké situace. Ocitl se v rozporu s asyrským králem, který obklíčil Jeruzalém, takže zcela zabránil přísunu potravin do města.
Uprostřed toho píše asyrský král v dopise Ezechiášovi:
„Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále” (Izaiáš 37:10).
To je přesně ten druh sdělení, který nám ďábel, žalobce věřících, říká znovu a znovu.
A tak vzal Ezechiáš tento dopis a sklonil se před Pánem. Položil dopis s obviněním na zem a řekl: „Prosím, Pane, slyšíš obvinění proti svému lidu? Slyšíš jeho výhružky a chvástání proti Tobě, svatý Bože?"
Ezechiáš pokračoval zvoláním: „Bože, prosím, přijdeš? Mohl bys oslavit své jméno ještě jednou? Mohl bys zvrátit situaci a vystoupit proti moci nepřátel, kteří jsou oproti nám příliš silní?"
To je modlitba žádosti, kterou každý z nás potřebuje v našem životě. Každý z nás musí volat: „Ach, Bože, vyléčil bys mé tělo? Ach, Bože, zachránil bys moji rodinu z této závislostí? Osvobodil bys mou mysl od strachu, pochybností a nevíry?"
Když se takto modlíme, žádáme od Pána. „O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby [požadavky] proste s vděčností Boha" (Filipským 4:6). Pán miluje žádající srdce svých dětí!