KDE JSOU TIMOTEOVÉ?

Žijeme v čase, kdy ve světě hrozí exploze nukleárních či chemických výbušnin. Srdce milionů lidí selhává strachem a Církev Ježíše Krista je pod výzvou jako nikdy v historii. Pohlížíme na svět, který se roztáčí v chaos.

Jak toto vše pozoruji, ptám se: „Kde je hlas autority v Kristu? Kde jsou pastýři, sbory, kurátoři, kteří přemýšlejí tak jako přemýšlel Ježíš? Kde jsou ti, kteří neusilují o své vlastní pořádky, ale hledají v těchto časech mysl Páně?

Ti, kteří jsou zaměřeni pouze na zdokonalování se, se odlučují od intimity s Kristem. Možná kážou o Kristu, ale znají Ho méně a méně. A otvírají se velkým svodům.

Ptám se tě: Vzkvétá tvůj sbor, a přesto nikdo nepůsobí tak, že by byl zajedno s Pavlem, zakládajíc svá zalíbení na Kristově zájmu? Co ty sám? Když vidíš někoho, kdo je bez zaměstnání, modlíš se za něj? Hledáš způsoby, jakými můžeš pomáhat nebo sloužit?

Kde jsou mladí Timoteové dnes? Kde jsou Boží mladí muži a ženy, kteří odmítnou volání sirény k úspěchu a uznání? Kde jsou ti, kteří svá srdce nastaví na vroucí modlitbu, kteří si vše ve svých životech podmaní, aby se stali pravými služebníky Krista a Jeho církve?

Naše modlitba by měla znít takto: „Pane, nechci se zaměřit pouze na sebe ve světě, který nad sebou ztrácí kontrolu. Nechci být v obavách ze své vlastní budoucnosti. Vím, že Ty držíš mou cestu ve svých rukou. Prosím Tě, Pane, dej mi Tvou mysl, Tvé úvahy, Tvé zájmy. Chci mít srdce Tvého služebníka.“

„Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.“ (1. Timoteovi 4:16)