MYSL KRISTOVA

„Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši“ (Filipským 2:5).

„My však mysl Kristovu máme“ (1. Korintským 2:16).

„Obnovte se duchovním smýšlením“ (Efezským 4:23).

To všechno jsou výzvy od apoštola Pavla. Říká Božímu lidu: „Smýšlejte stejně jako Kristus. Kristův způsob myšlení je tím jediným, co máme všichni hledat.“

Co to znamená mít mysl Kristovu? Stručně řečeno to znamená přemýšlet a jednat jako Ježíš. Znamená to činit kristovská rozhodnutí, která určují, jak žijeme. A to znamená používat všechny schopnosti naší mysli tak, že máme vlastně mysl Kristovu.

Pokaždé, když se podíváme do zrcadla Božího Slova, bychom se měli sami sebe zeptat: „Odráží to, co o sobě vím, Kristovu povahu a smýšlení? Měním se do podoby Ježíše každou zkušeností, kterou mi Bůh v životě dává?“

Pavel popsal Kristovo myšlení takto: „Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí“ (Filipským 2:7).

Ježíš učinil rozhodnutí, ještě když byl v nebi. Uzavřel se svým Otcem smlouvu, že se vzdá své nebeské slávy a přijde na zem jako člověk. Sestoupí na svět jako prostý služebník a bude sloužit místo toho, aby si nechal sloužit.

To znamenalo, že Kristus řekl: „Jdu činit tvou vůli, Otče.“ Vskutku se Ježíš předem rozhodl: „Vzdávám se své vůle, abych činil tvou, Otče. Podřizuji svou vůli tvé vůli. Všechno, co řeknu a učiním, musí pocházet od tebe. Vzdávám se všeho, abych byl na tobě naprosto závislý.“