VYDAT SE DRUHÝM by Carter Conlon

Jsem si jist, že je touhou každého věřícího milovat tak, jak miluje Ježíš - žít to, co říká Písmo, jít stejnou vzdálenost, jakou byl Ježíš ochoten ujít pro ztracené lidstvo. A tak se rozhodneme poslouchat Jeho nařízení milovat druhé tak, jak miluje On nás.......až do té doby, než se, podobně jako Petr, setkáme s vlastní omezeností to skutečně dělat.

Přesto otevření tvého srdce pro druhé vždycky zahrnuje riziko. Mnozí hluboce milovali, štědře dávali, otevřeli svoje srdce, a najednou jim někdo vrazil nůž do zad. Ano, někdy se takové věci stávají. Lidé se nám mohou odcizit a zapřít dokonce i to, že nás kdy znali; jiní nám byli blízko a tvrdili, že nás mají rádi, dopadlo to ale tak, že zmizeli, když jsme je potřebovali. Dovolíme, aby nám tyto věci zabránily vydat sami sebe druhým?

Ježíš jednou řekl učedníkům: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne." (Mt 16:24, ČSP) Neexistuje žádný způsob, jak vzít svůj kříž a uniknout zradě. Přijde bod, kdy nám lidé plivnou do tváře, ale coby následovník Ježíše je musíš i nadále milovat.

Když Ježíš řekl: "Milujte ostatní tak, jak jsem miloval já vás," nebyl to návrh, ale spíše rozkaz. Nicméně musíme také rozumět tomu, že On vlastně přidával další nařízení k sérii těch, která nikdo nebyl schopen dodržovat. Zákon a Boží přikázání byly primárně určeny k tomu, aby jen podtrhly beznadějnost a marnost naší snahy stát se zbožnými z vlastních sil. Proto si myslím, že se mnou budete souhlasit, že velkou potřebou v této hodině je další vylití Ducha svatého. Potřebujeme lásku, soucit a shovívavost, kterými se vyznačovala první církev, a tyto věci se v nás musí narodit a musí být udržovány samotným Bohem.

Vše to začíná ochotou říci: "Bože, vylej Svého Ducha, a pomoz mi milovat tak, jak miluješ Ty. Děkuji Ti za požehnání v mém životě, nicméně jsem si vědom toho, že mi byla dána z nějakého důvodu - nedovol mi proto, abych byl vůči tomuto důvodu slepý. Nedovol mi vše jednoduše vzít a použít pro svůj vlastní prospěch. Ó Bože, prosím otevři moje oči a moje srdce; dej mi odvahu zajímat se o druhé. Vezmi mne tam, kam nemohu jít ve své vlastní síle. Uschopni mne následovat Tě na místo, kam jsi šel ty - kde jsi byl Ty vydán pro ostatní."

__________
Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001.