PÁN SLYŠÍ VAŠE MODLITBY

Zažili jste někdy depresi? Měli jste takové obavy a trápení, že jste nemohli celé noci spát? Byli jste tak zkroušení a ustaraní, že vás nikdo nedokázal utěšit? Byli jste tak na dně, že jste už všechno vzdávali a měli jste pocit, že jste v životě zcela selhali?

Nemám teď na mysli fyzické onemocnění. Nemluvím teď o lidech, kteří trpí duševními onemocněními způsobenými chemickou nerovnováhou v mozku. Mluvím o křesťanech, kteří čas od času zápasí s depresí, jež na ně zčistajasna udeří. Většinou to nezpůsobí jen jedna věc, ale sejde se mnoho okolností najednou. Jsou udeřováni ze všech stran, dokud nejsou natolik zmoženi a zoufalí, že před sebou nevidí žádnou naději.

Pokud se s tímto popisem můžete ztotožnit, tak byl žalm 77 napsán právě pro vás. Jeho cílem je pomoci vám najít cestou ze zoufalství a strachu. Tento žalm napsal muž jménem Asaf, izraelský kněz a levita. Byl to také zpěvák a sloužil králi Davidovi jako velitel pěveckého sboru. Napsal jedenáct žalmů, které jsou tak plné úžasných rad pro Boží lid, že bychom Asafa mohli nazvat laickým kazatelem.

Asaf napsal žalm 77 potom, co upadl do velké deprese. Jeho stav byl tak špatný, že ho nic nedokázalo utěšit: „Má duše se utěšit nedá“ (Žalm 77,2). Tento zbožný muž byl tak zoufalý, že nic, co by někdo řekl, nemohlo zmírnit jeho utrpení. A Asaf sám nedokázal říct ani slovo: „Rozrušen jsem, nemohu promluvit“ (77,4).

Přesto se Asaf modlil. Vidíme to ve stejném žalmu, když svědčí: „Hlas můj k Bohu zněl, aby mě vyslyšel“ (77,1).

Jsem si jistý, že Asaf znal Davidovo velmi podobné svědectví v žalmu 34: „Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho“ (34,15). Dříve v tomto žalmu David říká: „Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal…Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása“ (34,4.6).