ON SE V NÁS ZABYDLUJE by Gary Wilkerson

Když se manifestuje Boží sláva, odhaluje se Jeho rozdílnost v porovnání s námi - Jeho čistota, svatost a všemohoucnost. Dokonce nebeské bytosti v Jeho přítomnosti Jej vnímají jako odděleného a plného majestátu. Právě teď jsou v Boží přítomnosti zástupy andělů a nikdy jej nepřestávají chválit, ve dne ani v noci. Jejich nekončící písní je „Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.“ (Zjevení 5:12, ČSP) Je do důsledek Boží svaté přirozenosti: On je objektem naší chvály v každé době a v souvislosti se vším.

Co je úžasné, tento svatý Bůh nám říká: "Svět Mne neuzří - ale vy ano."

Židovští vůdci rozuměli Boží oddělenosti, ale nebyli schopni vidět jeho láskyplnost, a byli pobouřeni, když Ježíš nazýval Boha svým Otcem. Považovali to za rouhání a chtěli Jej kvůli tomu zabít. Nicméně Ježíš posunul svoje neohrožené vyučování o krok dále, když řekl svým učedníkům: "Nejenom že se o vás nebeský Otec stará, ale On se ve vás chce zabydlet."
„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." (Jan 14:23, ČSP)

Představ si sám sebe jako jednoho z učedníků v hořejší místnosti ve chvíli, kdy Ježíš toto řekl. Byl jsi vyučován, stejně jako tvoji stařešinové, že nikdo nemůže vidět Boha a zůstat naživu. Věděl jsi, že spravedlivý Mojžíš by schopen spatřit jenom malý kousek Boha a přežít to. Takže když jsi slyšel Ježíše, jak tě vyučuje, musel by sis myslet: "Neexistuje způsob, jak by si Bůh mohl ve mně zařídit bydlení. Je příliš svatý, příliš úchvatný, příliš jiný. To tak nemůže být!" Přece nám však Ježíš svěřuje tyto dvě neuvěřitelné pravdy: Bůh je vskutku svatý a čistý - a on se snaží bydlet v nás, v Jeho stvoření.

Přemýšlej o tom, co Ježíš toho večera vyučoval Svoji "čerstvě vylíhnutou" církev. Začal tvrzením, že odejde, aby nám připravil domov. A skončil tím, že si v nás zařídí bydlení. Je to paradoxní krása našeho Boha - svatý a čistý, přece však důvěrný a pečující. On je nad námi a v nás - a On nám dává pokoj, který by jsme nikdy nebyli s to najít sami. To je Bůh hodný naší důvěry ve všech oblastech!