BOŽÍ VŮLE by Carter Conlon

Zjevená Boží vůle je praktickou součástí Jeho vůle, ke které jsme všichni kolektivně povolání. Nemusíš ji všude hledat - je právě tady, v Bibli. Když si vezmeš konkordanci a vyhledáš slovo "vůle," uvidíš, že Boží vůle je jasně zjevena skrze Písmo, zejména v novém zákoně. Podívejme se na některé příklady.

Apoštol Pavel říká "Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě." (1. Tes. 4:3-4,ČSP) To je místo, odkud potřebujeme začít, obzvláště v této generaci. Musíme se odvrátit od sexuální nemorálnosti ve všech jejích podobách. Musíme žádat Boha o sílu žít svatý život, oddělený pro Něj.

Když pokračujeme v četbě 1. Tesalonickým, najdeme další přiklad zjevené Boží vůle: "Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši." (5:18). Za všechno děkujte - to znamená, že máš vzdávat díky za domácnost, kde jsi, za manželství ve kterém jsi, za práci kterou máš, za rodinu, jejíž jsi součástí. Nauč se být vděčný namísto neustálé modlitby: "Ó Bože, dostaň mne odsud a budu Ti sloužit; dostaň mne odsud a budu Tě milovat. Nebude většího uctívače než já, pokud mne jen dostaneš z tohoto místa!"

Ale Pán říká: "Ne, toto není Moje vůle! Moje vůle je, aby jsi děkoval tam, kde jsi. Naučíš se vybojovat vítězství tam, kde jsem tě umístil."

Když pokračuješ ve čtení Písma zjistíš, že je také Boží vůlí mluvit pravdu. Nakonec je to přece království pravdy a my reprezentujeme Toho, který řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život." (Jan 14:8a) Je vůli Boží, abychom byli loajální a spolehliví, a abychom to nezabalili, když věci nejdou tak, jak mají. Být věrní na pracovišti coby zaměstnanci, kteří se ukážou včas a odcházejí ve vhodnou dobu.

Nebuď člověkem, který činí vůli Boží jen když má pocit, že je to tak správně nebo když mu přijde vhod. Žádej Boha o srdce, které upřímně pečuje o jiné lidi.

__________
Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001.