VEDENI DUCHEM SVATÝM

Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit“ (Galatským 5:25). V tomto velice jednoduchém pokynu nám apoštol Pavel jasně říká: „Je-li ve vás Duch svatý, přenechte mu plné vedení svých životů. Všichni máme být vedeni Duchem svatým.“

Duch svatý byl seslán jako náš neustálý spolehlivý průvodce a zůstává ve všech, kdo vyznávají Krista jako Pána a Spasitele. Duch svatý požaduje za své místo k přebývání naše těla a vládne ze svého sídla v našich srdcích.

Většina křesťanů nemá problém přijmout, že nás Duch svatý vede k Ježíši a že v nás neustále, v každé chvíli, pracuje. Většina z nás jej nesčetněkrát vzývá v krizových chvílích. Vzdáváme Duchu svatému čest, kážeme o něm a vyučujeme o jeho darech a ovoci. Modlíme se k němu, hledáme ho, snažně jej prosíme, ať protrhne nebesa a obnoví svou Církev. Mnoho křesťanů zakusilo projevy Ducha, zdá se mi ale, že víme jen málo o tom, co znamená chození v Duchu.

Porozumění této pravdě o chození v Duchu může mnohé vysvobodit ze zmatku, konfliktu, trápení, nerozhodnosti, dokonce i z chtíčů tělesnosti. Co je tedy tou pravdou? Pavel to jasně shrnuje: „Choďme Duchem“ (Galatským 5:25 – přel.).

Pro křesťana existují pouze dvě cesty: chodit v tělesnosti nebo chodit Duchem. Tělesnost má svou vlastní tvrdošíjnou vůli; dělá si, co chce, a potom žádá Boha o požehnání svých rozhodnutí. Vypíná se a prohlašuje: „Pán mi dal spolehlivou mysl, abych se mohl inteligentně rozhodovat. Nemusím čekat na jeho vedení. Bůh pomáhá těm, kdo si pomohou sami.“

Chození Duchem je ale úplně opačné. Podřizujeme svou vůli Duchu svatému a důvěřujeme jeho tichému jemnému hlasu, že nás ve všem povede. Vskutku byl Duch svatý seslán, aby v našich životech zřídil úplnou Kristovu vládu. Bible nám říká: „Kroky dobrého muže jsou řízeny Hospodinem“ (Žalm 37:23 – přel.), a tím, kdo ty kroky řídí, je Duch svatý, který touží vést a řídit každý náš krok.