ÚTĚCHA DUCHA SVATÉHO

V době soužení nikdy nepoznáme Boží pokoj, dokud ve svých duších nenalezneme pravdu o Božím účelu našeho soužení. Musíme pochopit, že naši temnou hodinu, naši bolestnou zkoušku, dovolil Hospodin kvůli svému slavnému účelu. Co je tím účelem? Jednoduše řečeno, budeme středobodem neuvěřitelné útěchy Ducha svatého.

Vyjdeme z ohně pročištěni a silnější. A bude nám dána služba větší, než je služba nejslavnějších světových kazatelů – služba svědčit zraněným lidem o útěše a vítězství. Výsledek této služby popsal Daniel: „Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně; žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se poučí“ (Daniel 12:10).

Jaké to máme neuvěřitelné povolání! Trpíme těžké zkoušky, abychom se stali Boží utěšující rukou pro druhé.

Moje dcera Debi a její manžel Roger ztratili svou dvanáctiletou dcerku Tiffany kvůli rakovině mozku. Znám bolest, jakou si prošli, i noci plné otázek: „Jaký účel tím Bůh zamýšlel?“

Před nějakou dobou byla Debi v nákupním centru, kde si všimla ženy sedící na lavičce, které stékaly po tvářích slzy. Debi k ní přistoupila a zeptala se: „Mohu vám nějak pomoci?“ Žena odpověděla: „Nikdy nepochopíte, čím si procházím.“ Nakonec Debi jemně přiměla ženu, aby jí pověděla o své bolesti. Žena vysvětlila: „Dítě mi zemřelo na rakovinu.“

V tu chvíli sestoupila nebeská idyla. Debi ženu konejšivě objala, a když jí řekla svůj vlastní příběh, obě se setkaly s Boží uzdravující láskou.

Drazí svatí, Bůh na vás ve vaší těžké a temné zkoušce nezapomíná. Zanechávám vás se žalmistovým povzbuzením: „Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí“ (Žalm 34:18-20).