HOSPODIN SE NA TEBE NEHNĚVÁ

Vždy jsi žil jako věrný služebník, svědomitě ses denně modlil a Boží hlas ti byl důvěrný. V minulosti jsi vítězil a hluboce miluješ Pána. Ale nyní jsi hluboce nalomen, zraněn jako nikdy předtím a ani se nedokážeš přimět modlit.

Milovaný, tato křesťanská cesta je boj. Představuje bitvy, vyčerpanost, rány a strašného nepřítele, který je poblíž, aby tě zničil. A to se děje, když jsi nejvíce nakloněn odsuzujícím myšlenkám. Tvé svědomí ti říká: „Nemodlíš se tak, jako ses modlil dřív. Nestuduješ Písmo dostatečně. Jsi vyschlý a lhostejný, tvůj oheň uhasíná a jednoduše nejsi dobrým svědectvím. Nyní jsi dovolil satanovi, aby tě oloupil o pokoj, který ti dal Bůh. Zkrátka nemáš, co mít máš.“

A my si myslíme, „Zklamal jsem Pána. Neposlouchal jsem Jeho Slovo.“ Tvá kolísavá víra je knot, který doutná a ten zlý chce vidět, jak zhasne zcela.

Jako prorok Elijáš, jsi zmožený a odrazený; vše, co chceš, je spát. Písmo říká, že to je přesně to, co tento Boží muž udělal. „Pak pod tím keřem ulehl a usnul.“ (1. Královská 19:5). Už zkrátka nemohl dál unést to břemeno.

Ale Pán za to Elijáše nijak nepokáral. Hospodin věděl, že Jeho služebník došel ke zlomovému bodu. Představuje si, jak náš drahý Otec o něm říká, „Podívejte se na tohoto věrného muže, nalomeného a trpícího. Dosáhl konce svého lana, neschopen komukoliv vysvětlit jeho bolest. Slíbil jsem mu, „Nalomenou třtinu nedolomím.““

A tak, co se stalo? „Hospodinův anděl se ho (Elijáše) však dotkl podruhé a řekl:,Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“ (1. Královská 19:7)

Zde je neuvěřitelné slovo pro všechny nalomené třtiny, které čtou toto kázání. Nezáleží na tom, jak jsi nalomen, jak jsi ohnut pod povodní zkoušky. Hospodin ti dal slib: „Nebudeš zlomen. Nedovolím, aby z tebe odešel plamen. Tvá víra nebude uhašena.“

Milý svatý, tato zpráva je tu pro tebe z nebe. Jsi zasažen slovem, které k tobě volá: „Vstaň, teď. Bůh se na tebe nehněvá. A nenechá tě dojít na dno. On ví, že tato situace je moc velká na to, abys ji mohl zvládnout. On ti dá to, co potřebuješ, aby ses mohl pohnout dál.“