JE ČAS ZAČÍT SKLÍZET

Ježíš řekl učedníkům, "Pole jsou zralá a úroda velká. Je čas žně." (v Matoušovi 9:37,38). V ten moment začala ohromná, finální duchovní žeň mezi Židy i pohany Ježíšovy generace. A tato žeň potrvá až do Ježíšova návratu.

Když pročítám tuto pasáž, zajímalo by mě, co Ježíš v té době viděl, že řekl, "úroda je zralá, začněte sklízet". Viděl v Izraeli duchovní probuzení? Nastalo probuzení v synagogách? Obraceli se kněží zpět k Bohu? Byli učenci a Farizeové usvědčováni vlastním svědomím? Co ukazovalo na zralost úrody?

Evangelia moc důkazů o duchovním návratu k Bohu nepřinášejí. Spíš naopak. Ježíšovi se v synagogách vysmívají. Nejvyšší duchovní vůdcové země ho odmítají a zpochybňují jeho bezúhonnost a božství. Jeden posedlý dav se ho dokonce snaží shodit ze srázu. Kristus sám vyčítá izraelským městům, že nečiní pokání. "Běda tobě, Korazaim, běda tobě Betsaido!... Běda Kafarnaum!" (Matouš 11:21-23)

Masy lidí byly uvrženy do zoufalého zmatku. Písmo říká, "byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře". (Matouš 9:36). Byla to společnost, která byla ve strachu, depresi a tlaku. Lidé divoce pobíhali jako zaběhlé ovce a hledali pomoc kdekoli se jim jí mohlo dostat. A přesto v této vyhrocené době Kristus prohlásil, "Pole jsou zralá a úroda velká".

Myslíte, že Ježíšova slova o zralé sklizni platí i dnes? Kde vidíme důkaz, že pole se bělají ke žni? Činí národy pokání? Probouzí se společnost? Probíhá probuzení v církvi? Touží duchovní vůdcové po probuzení, hledají s větší touhou Krista? Volá naše generace po svatosti?

Až na pár výjimek nic takového nevidím. Ale ani Ježíš tyhle věci ve své době neviděl. Byl spíše pohnut smutnými podmínkami, které byly všude kolem Něj. Kamkoli se podíval, viděl utrápené lidi a řekl, "Je čas začít sklízet.