CO PRO NÁS UDĚLAL - Gary Wilkerson


Ježíš prožil na Zemi 33 léta. Bylo to jen proto, aby zestárl a mohl podstoupit smrt na kříži? Bylo to kvůli Jeho zážitkům, aby se dalo o nich psát? Samozřejmě, že ne.
Během těch 33 let činil Ježíš něco, co by nikdo jiný nemohl dělat. Vzal každé biblické pravidlo, každý biblický zákon a princip, každou myšlenku, kterou Bůh určil, jak by měl vypadat spravedlivý život – svatý, čistý a zcela vydaný Bohu – a každou tuto jednotlivost naplnil.
Proto mohl říci: „Nepřišel jsem zrušit Zákon, přišel jsem Zákon naplnit“ (viz Matouš 5:17). Tím, co zde říká, vyjadřuje, že jedině On sám dodržoval Zákon dokonale.
POTĚŠIL BOHA
Bůh řekl: „Mám v Něm zalíbení, protože dokonale dodržel každé pravidlo, které jsem dal lidstvu. Všechna je splnil.“
Důvodem nebylo pouhé očistění od tvého hříchu, On nejen odpustil tvůj minulý, současný i budoucí hřích – On ti připočetl spravedlnost. Jinými slovy, On ti dal a vložil na tebe spravedlnost, která patřila Jemu. Na kříži vzal tvůj hřích, tvou bolest a tvé utrpení – a zrušil je.
A potom udělal ještě něco jiného, co mnozí křesťané nevědí. Vzal to, co učinil na kříži, a dovedl to do konečného vítězství. Když řekl: „Dokonáno jest,“ zemřel nejen za naše hříchy, ale i za naši spravedlnost. Nyní, i když nejsme spravedliví sami o sobě, On nám dává svoji spravedlnost.