HLAD PO BOŽÍM SLOVĚ - Jim Cymbala

Jak dobře víme, křesťanská církev se zrodila, když sestoupil Duch svatý. Několik hodin poté se zcela neočekávaně obrátily tisíce lidí a noví věřící vešli do požehnání nového rytmu sborového života. „Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách.“ (Skutky 2:42)

Zpočátku byla křesťanská doktrína předávána ústně, protože ještě nebyl sepsán Nový Zákon. Apoštolové hlásali evangelium a s ním spojená učení, jež slyšeli od Ježíše. To bylo Boží slovo, v němž první věřící „vytrvale zůstávali“.

Tento druh odevzdání se Slovu je vždy důležitým znamením, že se v životě člověka nebo církve pohybuje Duch svatý. Věřící jsou hladoví po slyšení, čtení, studování Božího slova, a hlavně po větším porozumění Slovu.

To samozřejmě dává smysl, protože Duch svatý je tím, kdo inspiroval Bibli, On je autorem, který inspiroval její pisatele. Bible je Jeho knihou. Duchem vedení křesťané se obvykle nemusí nutit do čtení Bible – sám Duch jim dává po něm touhu.

Duch svatý je Duchem pravdy, takže nás vždy směruje k Boží pravdě. Malý zájem člověka o Boží slovo nebo to, že sboru připadá Písmo nudné a jednotvárné, je signálem, že je něco ve vážném nesouladu. Když si neceníme Slova a nemáme úctu k jeho autoritě, když se nepokořujeme, abychom slyšeli, co řekl Bůh, jsme na špatné cestě.

Vím, že v dnešní době je možné v neděli shromáždit velké množství lidí bez silného důrazu na Slovo. Ve skutečnosti bude mnoho lidí sedících v lavicích naprosto spokojeno, přestože neuslyší důkladné biblické kázání a výklad. Když ale bloudíme vzdáleni od Slova, myslíce, že bez něj dovedeme žít den za dnem, týden za týdnem, přestáváme duchovně růst a otevíráme se duchovnímu oklamání. Apoštol Pavel napsal: „A jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jím vyrostli k záchraně.“ (1. Petrova 2:2, zvýraznění přidáno). Slovo obsahuje životadárné duchovní živiny, které potřebujeme – každý den – abychom rostli v Kristu.


Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.