NEJTĚŽŠÍ ČÁST VÍRY

Po obrovském vojenském vítězství byl judský král Ása na své cestě domů zadržen prorokem. Tento muž nepřišel Ásovi poblahopřát, nýbrž varovat jej: „Pokud budeš spoléhat na Hospodina, plně mu důvěřovat, budeš požehnaný. On půjde s tebou a bude ti dávat vítězství za vítězstvím. Ale pokud se od Něj odvrátíš a budeš důvěřovat svému tělu, budeš prožívat neklid a zmatek v každé oblasti svého života.“ (viz 2. Paralipomenon 15:1-6)

DOBA SLÁVY

Ása si vzal toto poselství k srdci a chodil věrně s Bohem po třicet šest let. V tom čase Bůh Judu velmi požehnal. Byla to slavná doba a bylo nádherné v té zemi žít, ale po všech těch letech přišla další krize. Odpadlý král, jenž vládnul Izraeli (který se oddělil od Judy), zahájil útok na Ásu. Dobyl Rámu, město vzdálené pět mil od judského hlavního města Jeruzaléma, což přerušilo důležitou obchodní cestu do města. Pokud by se něco rychle nestalo, celá judská ekonomika by se zhroutila.

STRACH A PANIKA

V tomto čase král Ása upadl do strachu. Místo toho, aby důvěřoval Hospodinu, obrátil se pro pomoc k nechvalně známému nepříteli, králi Sýrie. Ása učinil neuvěřitelnou věc – sebral veškeré bohatství judské finanční správy a nabídl je Syřanům, aby Judu zachránili. Byl to skutek absolutní nevíry.

Často se říká, že nejtěžší částí víry je poslední půlhodina. Faktem je, že Bůh již započal plán k vysvobození Judy, ale Ása tento plán zmařil svým jednáním ve strachu a panice.

DALŠÍ PROROCKÉ SLOVO

Ása obdržel další slovo: „ Protože jsi nedůvěřoval Hospodinu, od nynějška budou proti tobě války.“ (viz 2. Paralipomenon 16:9). A tak tomu v Judově kmeni bylo.

Jednání v nevíře vždycky přináší naprostý nepokoj a zmatek.