OSVĚDČENÁ VÍRA


První zmínka o Abrahamovi nám říká, že ho Bůh požádal, aby vzal svou rodinu a cestoval na neznámé místo (viz Genesis 12:1). Jaká to musela být pro Abrahama i celou jeho rodinu neuvěřitelná zkouška! A přece Abraham ve víře uposlechl. Žil mezi cizinci v cizích zemích – ve zdraví a v požehnání – a z každé komplikace byl vysvobozen díky nadpřirozeným snům a vizím od Pána.
POHLÉDNI NA HVĚZDY
Jednou Bůh Abrahamovi řekl, ať pohlédne na hvězdnou oblohu: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat … Tak tomu bude s tvým potomstvem“ (Genesis 15:5). Jinými slovy: „Abrahame, tak mnoho dětí, vnoučat a potomků ti dám. Bude jich tolik jako hvězd na nebi.“
Jaké ohromující zaslíbení! Bylo to nad možnosti lidského chápání. A jak na toto zaslíbení reagoval Abraham? „Uvěřil Hospodinu“ (15:6).
ODMĚNA NEOCHVĚJNÉ DŮVĚRY
Jaký byl výsledek Abrahamovy víry? A co jeho hluboká, trvalá důvěra znamenala v Božích očích? Odpověď nacházíme v jediném verši:
„Uvěřil Hospodinu a on mu to připočetl jako spravedlnost“ (Genesis 15:6, kurzíva přidána).
Abraham opakovaně Bohu důvěřoval a v Hospodinových očích byl považován za spravedlivého.
Po nějaké době dosáhl Abraham 100 let,  přestál celoživotní zkoušky a ve všem, jak říká Písmo, důvěřoval Bohu. Nyní Hospodin řekl o tomto věrném a poslušném muži:
„Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva“ (18:19).
Rozumíš tomu, co o něm řekl Samotný Bůh? Prohlásil: „Abrahamovi důvěřuji. Osvědčil svou víru.“