NADEŠEL NOVÝ DEN

Nastaly poslední dny Ježíšovy služby. Již očistil chrám, když vyhnal penězoměnce, a nyní trávil čas s učedníky, aby z nich učinil pilíře své budoucí církve. A přesto byli dosud nevěrní, „zdráhaví uvěřit.“ Ježíš jim kvůli jejich nevíře několikrát domlouval: „Nevidíte?“ Věděl o překážce v jejich srdcích, kterou bylo nutno odstranit, jinak by nikdy nedostali zjevení potřebné k vedení církve.

Jednoho dne, když Ježíš se svými učedníky procházel kolem neplodného fíkovníku, Ježíš ten fíkovník proklel:
„I řekl mu: Ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce! Učedníci to slyšeli“ (Marek 11:14).
Později, když tato skupina opět míjela tentýž fíkovník, Petr poukázal: „Mistře, pohleď, fíkovník, který jsi proklel, uschl.“

Aniž by dal Petrovi přímou odpověď, Ježíš prostě řekl: „Mějte víru v Boha.“ Z této Ježíšovy úžasné reakce poznáváme, že jeho následující poučení je celé o víře.

NĚCO NOVÉHO

Uschlý fíkovník byl Kristovým názorným kázáním. Suchá rostlina představovala Boží odmítnutí izraelského starého náboženského systému skutků. Podle tohoto systému si lidé měli spásu a Boží přízeň zasloužit svým úsilím a pevnou vůlí.

V Izraeli se začínalo rodit cosi nového: církev, v níž bude Boží lid žít pouze vírou. Spása a věčný život přijdou jedině skrze víru.

Do této chvíle nevěděl Boží lid o životě z víry vůbec nic. Jejich náboženství se točilo kolem výkonů: účast na bohoslužebných uctíváních, čtení Tóry, dodržování rozsáhlých pravidel. A teď Ježíš říkal: „Starý systém je za námi, směřoval k odsouzení.“ Nadešel nový den: byla zrozena církev žijící vírou.