PRVNÍ VRCHNÍ MÍSTNOST - Gary Wilkerson

Kdykoliv křesťané mluví o Horní místnosti tak se obvykle odkazují na letnice. Ale Bible připomíná událost v horní místnosti, která se udála o několik týdnů dříve, když učedníci měli jiný druh zkušenosti. Tato vrchní místnost byla místnost, určená pro poslední večeři v noci před smrtí Krista na kříži. V ten večer mluvil o obtížných předmětech:
  • Utrpení, které měl snést
  • Jeho přicházející smrti
  • Skutečnosti, že opouštěl své nejbližší přátele, učedníky
Můj otec nazýval tuto zkušenost v horní místnosti “být vzat do kůlny.” Je to o oslovení věcí v našich životech, které nectí Boha. V těchto časech nám On říká: “Směřuješ ode mě. Moje zaslíbení jsi přijal na pozemské věci a ztratil jsi svoji první lásku ke mně. Nemohu ti dovolit jít dále, aniž bych na toto poukázal.”

V té první horní místnosti chtěl Ježíš jednat s věcmi v srdcích Svých učedníků. Nejjasnějším příkladem je Petr, který řekl Ježíši, že by jej následoval až ke smrti. Hospodin mu však řekl toto:

“Amen, pravím tobě, že mě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát zapřeš.” (Matouš 26:34).
Zakoušíš první vrchní místnost právě teď? Jsou věci ve tvém životě, o kterých víš, že netěší Boha? On s tebou chce citlivě jednat, aniž by tě zraňoval. Jeho odpověď Petrovi byla drsná, ale my víme z výsledku, že to byl čin lásky. Ježíš v podstatě říkal: “Vím, že mě miluješ, Petře, ale ve tvém srdci je něco co nepatří Bohu. Já to nyní nenapadám, protože nechci, abys se v tom ještě utvrdil. V mysli mám však pro tebe větší věci.”