AŽ SE OBJEVÍ JEŽÍŠ

Ve třetí kapitole knihy Daniel čteme, že král Nebúkadnesar zhotovil v Babylóně zlatého boha a vyžadoval, aby byl tento bůh uctíván. Každý úředník, zmocněnec a obyvatel ve více než stech babylónských provinciích musel před tímto bohem padnou na zem, jinak čelil smrti. Existovaly pouze dvě volby: poklonit se nebo být upálen. Kdokoli by odmítl uctívat Nebúkadnesarovu modlu, byl by zaživa spálen v obrovské peci.

Poté, co bylo vydáno nařízení, tři oddaní mladí Židé se poklonit odmítli. V hněvu je dal Nebúkadnesar přivést a chtěl vědět: „Kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou?“ (Daniel 3:15). Odpověděli: „Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme“ (Daniel 3:17-18).

Reakce démonem posedlého krále byla předvídatelná: „Tu se Nebúkadnesar velice rozlítil … Rozkázal vytopit pec sedmkrát víc, než se obvykle vytápěla“ (Daniel 3:19). Byla to jasná démonická nenávist Hospodina. Skutečně, každý, kdo hájí Krista, může očekávat, že se s takovým hněvem setká. Jeho poslušnost vždycky rozdmýchá hněv těch, co poslouchají Satana.

Jak to tedy dopadlo? Čí Bůh v Babylóně zvítězil? Při tomto zápase Samotný Ježíš prokázal Svou slávu a moc. Když král Nebúkadnesar nakoukl do rozžhavené pece, byl šokován tím, co uviděl. Zvolal: „Vhodili jsme do pece tři muže, ale nyní vidím čtyři muže. Procházejí se uprostřed ohně a nejsou spáleni. Ve skutečnosti se chovají, jako kdyby tam pohlcovací plameny vůbec nebyly. A ten čtvrtý Muž se svým vzhledem podobá Božímu Synu!“ (Daniel 3:25, parafráze).

Až se objeví Ježíš, Jeho nepřátelé se před Ním budou muset hrbit strachy.